Vybrané články

Nastala éra léčby generalizovaného maligního melanomu bez ipilimumabu?

04/2016 Jindřich Kopecký
Maligní melanom patří mezi nejzhoubnější nádory. V posledních letech se výrazně změnila léčba a přístup k pacientům s generalizovanou formou maligního melanomu. Průkopníkem nejenom v „moderní“ léčbě maligního melanomu, ale i vlajkovou lodí imunoterapie solidních nádorů byl ipilimumab. S rozvojem nových léků se může zdát, že role ipilimumabu v léčbě generalizovaného maligního melanomu je již okrajová. Následující kazuistika dokládá účinnost tohoto preparátů u pacienta po selhání léčby BRAF inhibitory a poukazuje na nutnost stanovení správné sekvence léčby a dále na nutnost získání prediktivních markerů, které by usnadnily výběr pacientů s maligním melanomem vhodných pro imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Vinflunin - léčba druhé linie metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře s přínosem na přežití i kvalitu života

04/2016 Jana Katolická, Marie Špalková, Renata Neumanová, Martin Labovský
Vinflunin, vinca alkaloid třetí generace, prokázal přínos na celkové přežití u nemocných s metastatickým karcinomem močového měchýře po předchozí léčbě platinovým derivátem. Vinflunin je indikován pro léčbu druhé linie uroteliálního karcinomu močového měchýře. Kazuistika našeho pacienta je toho příkladem.
CELÝ ČLÁNEK

Opožděná léčebná odpověď u pacientky s metastazujícím melanomem při terapii ipilimumabem

04/2016 Ivana Krajsová, Ilona Procházková, Taťána Šuková, David Zogala
Zavedení ipilimumabu do léčby metastazujícího melanomu znamená novou éru v terapii tohoto velmi agresivního nádoru. Je to první lék v historii, který prokázal schopnost prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. Ipilimumab má odlišný mechanizmus účinku než chemoterapie i odlišné typy odpovědi. Pomalá a opožděná odpověď nebo stabilizace onemocnění mohou přecházet v částečnou nebo kompletní remisi. U naší pacientky se první odpověď objevila deset měsíců od zahájení léčby a stále pokračuje. Velmi důležitým úkolem blízké budoucnosti je nalezení konkrétních biomarkerů, které mohou predikovat, kdo odpoví na imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěchy indvidiualizovaného, multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

04/2016 Stanislav Batko, Jiří Pudil
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s metastatickým karcinomem rekta. U pacientky došlo po iniciální léčbě k progresi v játrech, a proto byla odeslána k další léčbě na naši kliniku. Úspěšná konverzní léčba otevřela cestu k chirurgickému řešení, na jehož konci stálo úplné odstranění onemocnění. Pacientka dosáhla kompletní remise, která přetrvává až doposud.
CELÝ ČLÁNEK

Ramucirumab v léčbě pokročilého adenokarcinomu žaludku

04/2016 Marie Votavová
Na našem pracovišti máme dlouholeté zkušenosti s cílenou léčbou zejména u nádorů prsu, kolorektálního karcinomu či nádorů ledvin, proto jsme rádi uvítali možnost rozšířit naše zkušenosti o nový preparát v léčbě pokročilého
karcinomu žaludku. V kazuistice popisuji případ pacientky s duplicitním onkologickým onemocněním, u které je léčba úspěšná a přináší nemocné prospěch.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba dlouholetého algického syndromu kombinované etiologie

04/2016 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
V článku je popsána léčba dlouhodobého (18 let) pomalu akcelerujícího algického syndromu kombinované etiologie - primárně těžkého degenerativního postižení kloubů a skeletu a postupně nastupujícího kostního algického syndromu u kostních metastáz při karcinomu prostaty. Léčba vyžaduje kombinaci různých opioidů, včetně oxycodonu/naloxonu ve vysokých dávkách.
CELÝ ČLÁNEK

Terapie onkologických ran II

03/2016 Martina Žemličková, Naděžda Polincová
V době rozvinuté protinádorové terapie se setkáváme s pokročilými stadii nádorových onemocnění, která metastazují do jednotlivých orgánů včetně kůže. Rozsáhlé metastatické rány ohrožují onkologické pacienty masivním krvácením z bohatě vaskularizovaných uzlů či sepsí při sekundární infekci ran. Pacienty samotné ale trápí především silný zápach rozpadající se tkáně, který je pronásleduje všude, nevědí si s ním rady a velmi komplikuje jejich společenský život. I vlastní členové rodiny, kteří by s pacientem chtěli trávit v této těžké situaci co nejvíce času, jsou pronikavým zápachem natolik odrazováni, že se jej pozvolna začínají stranit.
Pacient hledá pomoc v chirurgické nebo kožní ambulanci, kde je většinou jednorázově ošetřen a dále zdvořile odmítnut právě pro komplikovanost jeho rány a s ní související problémy, tedy nesnesitelný zápach a velké nebezpečí silného krvácení, které jej může usmrtit. Proto tento druh ran patří do péče specializovaných pracovišť zaměřených na terapii komplikovaných defektů s vyškoleným personálem s hlubokou znalostí péče o chronické rány různé etiologie. Onkologické rány jsou problémem multidisciplinárním, kde je nezbytná spolupráce s onkologem, který řídí onkologickou léčbu, případně s chirurgem, který odstraní nekrotické hmoty, jež lze odstranit bez nebezpečí masivní ztráty krve. Vhodně zvolená a provedená lokální terapie dokáže pacienty ochránit od infekčních komplikací, snížit riziko masivního krvácení a spolu s celkovou onkologickou léčbou mnohdy stabilizovat či zhojit ložiska. Pacientům zásadně zvedne životní komfort a dokáže je zbavit tolik obávaného nepříjemného zápachu, který je často obtěžuje více než bolest.
CELÝ ČLÁNEK

Postižení dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii

03/2016 Samuel Vokurka
Postižení sliznic dutiny ústní a orofaryngu při intenzivní nebo rizikové chemoterapii a radioterapii v oblasti hlavy a krku je významnou komplikací onkologické léčby. Zhoršuje kvalitu života pacienta, přináší rizika malnutrice a infekčních komplikací. Vhodným přístupem v oblasti lékařské a ošetřovatelské péče lze výskyt a průběh této komplikace zřetelně redukovat. Minimálním požadavkem je zajištění řádných hygienických poměrů v dutině ústní, tišení bolesti a zabezpečení adekvátního příjmu tekutin, výživy a léků pro pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Využití podtlakové terapie v hojení komplikovaných ran

03/2016 Hana Píšová, Simona Chudáčková, Lukáš Sirotek
Podtlaková terapie představuje moderní způsob léčby (neinvazivní procedura) nehojících se ran, která podporuje K a urychluje hojení. Cílem terapie je stimulace granulační tkáně, zlepšení prokrvení lůžka rány, rovnoměrné stahování, stabilizace a čištění rány, snížení otoků, redukce choroboplodných zárodků a prevence infekcí díky uzavřenému systému.
CELÝ ČLÁNEK

Ošetřování extravazátu cytotoxických léčiv

03/2016 Libuše Hašková, Zuzana Sýkorová
Extravazát je nechtěný únik cytotoxického léčiva mimo cílovou aplikační žílu do okolní tkáně. Jedná se o urgentní stav, který vyžaduje intervenci, protože může vést k poškození integrity kůže až k nekróze - a k rozpadu tkáně.
Rána vzniklá jako následek extravazátu má charakter popáleniny, puchýře a postupně až nekrotické rány. Zákeřnost extravazátu spočívá v jeho opožděném rozvoji 7.-10. den, kdy pacient již není přítomen ve zdravotnickém zařízení. Vyžaduje velmi specifické ošetření, velmi snadno se infikuje a délka hojení bývá týdny až měsíce. Velmi důležitá je multioborová spolupráce při ošetřování rány (ošetřující lékař, sestra - specialistka na hojení ran, chirurg, plastický chirurg) a správná edukace pacienta, která zajistí jeho zapojení do týmu.
CELÝ ČLÁNEK

Role sestry při řešení komplikací spojených s péčí o pacienta s implantovaným portem

03/2016 Zuzana Sýkorová, Jana Kocourková
Sdělení shrnuje zkušenosti sester z Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ), které se podílejí na péči o porty od roku 1996. V MOÚ bylo od roku 1996 do konce roku 2015 zavedeno celkem 3116 portů. V článku jsou popsány situace, kdy je sestra při provádění ošetřovatelské péče nositelkou postupů vedoucích k ochraně zavedeného cévního vstupu nebo časně detekuje počínající komplikace. Sdělení definuje kompetence sester v algoritmu řešení komplikací.
CELÝ ČLÁNEK

Bezpečné podávání chemoterapie pomocí radiofrekvenční identifikace

03/2016 Jana Kocourková, Šárka Kozáková
Při léčbě onkologicky nemocných jsou používány látky s rizikem karcinogenity a mutagenity - tzv. cytostatika, která obecně patří k velmi nebezpečným látkám s nízkým terapeutickým indexem, to znamená léčiva s malým rozdílem mezi terapeutickou a toxickou dávkou. Z toho vyplývá, že špatně zvolená dávka může pacienta bezprostředně ohrozit na životě. Jednou z cest, jak minimalizovat možná lidská pochybení, je zajistit maximální kontrolu a zamezit vzniku chyb při přípravě a podání léku. Přesná evidence přípravy a podání cytotoxických léčiv je rovněž vyžadována ze zákona. V Masarykově onkologickém ústavu se od roku 2010 používá v rámci celého procesu přípravy a aplikace chemoterapie tzv. radiofrekvenční identifikace (RFID), která mimo jiné přináší sestrám naprostou jistotu při aplikaci léčiva a okamžitě je upozorní na možné neshody.
CELÝ ČLÁNEK

Vlivy záření na zdravotnický personál, praktické informace o ošetřování pacientů po vyšetření na nukleární medicíně

03/2016 Jaromíra Mojžíšová
V každodenním životě se setkáváme s riziky, které mohou ovlivnit naše zdraví. Jedním z takových rizik je záření. Slova radiace, záření, radioaktivita v mnohých z nás vzbuzují pocit neznáma a nejistoty. V nukleární medicíně jsou k diagnostice a terapii využívány otevřené radioaktivní zářiče. I když po vyšetření je většina radioaktivní látky z těla vyloučena, nepatrná část zůstává po určitou dobu v organismu. Někdy se pacienti po vyšetření vracejí na lůžkové oddělení nebo na odborné ambulance, kde přicházejí do kontaktu se zdravotnickými pracovníky.
CELÝ ČLÁNEK

Pravda a mýty o výživě v onkologii

03/2016 Milana Šachlová
Výživa je nezbytná pro zdravého člověka, ale v nemoci je vliv výživy ještě významnější. Nemocný, který není schopen přijímat dostatečné množství biologicky hodnotné stravy, je nucen využívat vlastní zásobní živiny, ale i vlastní stavební látky, jako je například tkáň svalů. Navzdory nepochybnému významu výživy neexistuje žádný důkaz, že by nějaká zvláštní dieta mohla vyléčit onkologické onemocnění. Příznivci tzv. protirakovinových diet vycházejí z nejrůznějších představ, které si mnohdy protiřečí. Základními léčebnými postupy tak zůstávají operace, chemoterapie, ozařování a biologická léčba. Dobrý stav výživy je však nezbytný pro úspěšné dokončení celé onkologické léčby a naopak špatný stav výživy celkové vyhlídky pacienta zhoršuje.
CELÝ ČLÁNEK

Význam premedikace u biologické léčby

03/2016 Zdeňka Dlouhá
Jakákoli léčba podaná do těla pacienta jakoukoli cestou teoreticky může vyvolat anafylaktickou reakci. Monoklonální protilátky, používané v onkologické léčbě, jsou právě jedním z faktorů vyvolávajících anafylaktickou reakci. Anafylaktická reakce je spuštěná odpověď, kde hlavní roli hraje imunoglobulin E (IgE), který je nedílnou součástí imu­nitní odpovědi. Anafylaktickou reakci však mohou způsobit i látky, které nejsou zprostředkované imunoglobulinem E.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2016

03/2016 Darja Hrabánková, Jana Kocourková
CELÝ ČLÁNEK

Nejcennější, co máme

02/2016 Petra Tesařová
CELÝ ČLÁNEK

Prevence kožních nádorů začíná v dětství

02/2016 Taťána Šuková
Dermatologové na celém světě upozorňují na nezbytnost ochrany kůže proti vlivům slunečního záření u dospělých a především u dětí. Dětská kůže citlivěji reaguje na oslunění a musí být před působením UV záření intenzivně chráněna. Velkou část celoživotní dávky UV záření dostane tělo již do svých 20 let. Malé děti si neuvědomují nebezpečnost spálení kůže, a pokud nejsou rodiče správně informováni, může dojít již v dětství k významnému poškození kůže s následky, které se projeví až v dospělosti a stáří.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti prevence a význam časné diagnostiky nádorů varlat u dětí a dospívajících

02/2016 Viera Bajčiová
Nádory varlat jsou nejčastějším nádorovým onemocněním dospívajících chlapců a mladých mužů ve věku 15-35 let. I když patří mezi kurabilní nádory, oddálení diagnózy a zahájení léčby má přímý vliv nejen na délku a intenzitu léčby, ale i na celkovou morbiditu a mortalitu. Pozdní diagnóza a pokročilé onemocnění snižují šanci na trvalé vyléčení. Samovyšetření varlat jako efektivní metoda sekundární prevence stále není jednoznačně doporučeno odborníky. Jeho pozitivní přínos v časné diagnostice a jednoduchost provedení jej však staví před ostatní preventivní opatření. Zdravotnická osvěta a informovanost cílové populace mladých mužů o riziku nádorů varlat a možnostech jejich prevence je všeobecně nízká.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 28 29 30 31 32