Perorální vinorelbin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - kasuistiky

05/2018

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU Brno

 

SOUHRN

Vinorelbin je semisyntetický vinca alkaloid druhé generace, který má nízkou afinitu k neurotubulům, z čehož vyplývá jeho nižší neurotoxicita. Vinca alkaloidy jsou mitotické jedy, které znemožňují správné vytváření mikrotubulů vazbou na tubulin. Způsobují tak depolymerizaci mikrotubulů a rozpouštění mitotického vřeténka, čímž zablokují dělení buněk a zapříčiňují poškození dalších dějů v závislosti na správné funkci mikrotubulů. V onkologii má vinorelbin širší využití, zejména v léčbě u metastazujícího karcinomu prsu a u nemalobuněčného plicního karcinomu, kde je použitelný ve všech stadiích v neoadjuvantní, adjuvantní i paliativní léčbě.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

vinorelbin, nemalobuněčný karcinom plic

 

SUMMARY

Vinorelbine is a second generation semisynthetic vinca alkaloid that has a low affinity for neurotubules, resulting in lower neurotoxicity. Vinca alkaloids are mitotic poisons that prevent the proper formation of microtubules by binding to tubulin. They cause depolymerization of microtubules and dissolution of the mitotic spindle, thereby blocking cell division and causing damage to other processes depending on the proper functioning of the microtubules. In oncology vinorelbine has a wider use, especially in metastatic breast cancer and non-small cell lung cancer, where it is applicable at all stages of non-adjuvant and palliative treatment.

 

KEY WORDS

vinorelbin, non-small cell lung cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM