Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství a nakladatelství Current Media, s. r. o.

(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují zveřejňování inzerátů v periodikách, které vydává společnost Current Media, s. r. o. (dále jen „vydavatel“).

 

Objednávka a podklady potřebné ke zveřejnění inzerátu

 1. Vydavatel zveřejní inzerát zadavatele na základě ústní či písemné smlouvy o inzerci.
 2. Ústní smlouva o inzerci je uzavřena okamžikem potvrzení písemné objednávky vydavatelem.
 3. Písemná smlouva o inzerci je uzavřena okamžikem podpisu oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
 4. Objednávka musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se zadavatele, tj. obchodní firmu/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a funkce osoby jednající jménem/za zadavatele, kontaktní adresu a jméno kontaktní osoby. Objednávka musí dále obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se inzerátu, tj. popis inzerátu, termín uveřejnění inzerátu a způsob předání podkladů. Je-li zadavatelem osoba zprostředkující zveřejnění inzerátu pro třetí osobu, objednávka musí též obsahovat údaje o této třetí osobě, tj. obchodní firmu/název, sídlo/místo podnikání a IČ, a dále údaj o tom, zda je povinen k úhradě ceny inzerátu zadavatel či třetí osoba.
 5. Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech tak, aby vydavatel obdržel jedno vyhotovení a zadavatel také jedno vyhotovení.
 6. Zadavatel je povinen dodat vydavateli všechny podklady potřebné pro zveřejnění inzerátu (viz podmínky k dodání podkladů pro inzerci), a to v termínu určeném vydavatelem nebo pokud tento termín nebude určen, tak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o inzerci. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je zadavatel povinen dodat na výzvu vydavatele, nejpozději v termínu určeném dodavatelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy vydavatele, úplné a správné podklady. V případě, že zadavatel trvá na použití neúplných či nesprávných podkladů, neodpovídá vydavatel za případné vady zveřejněného inzerátu způsobené neúplnými či nesprávnými podklady.
 7. Jestliže je zadavatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je vydavatel oprávněn požadovat na zadavateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit.
 8. Zadavatel musí dodat vydavateli konečné grafické provedení inzerátu.
 9. Veškeré podklady dodané zadavatelem ke zveřejnění inzerátu je vydavatel povinen vracet zadavateli pouze na jeho písemnou žádost.
 10. Součástí podkladů dodaných zadavatelem musí být nátisk. Není-li nátisk dodán, vydavatel neručí za správnou kvalitu tisku inzerátu.
 11. Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za to, že obsah inzerátu je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerátu, je zadavatel povinen tyto nároky uspokojit.

 

Zveřejnění inzerátu

 1. Vydavatel zašle korektury inzerátu zadavateli pouze na jeho žádost. Pokud se zadavatel nevyjádří k předložené korektuře inzerátu ve stanovené lhůtě, má se za to, že ji zadavatel schválil.
 2. Vydavatel zveřejní inzerát v termínu dle objednávky.
 3. Jestliže termín zveřejnění inzerátu není v objednávce určen, vydavatel zveřejní inzerát dle vlastního uvážení, a to s ohledem na aktuální možnosti.
 4. V případě, že umístění inzerátu není přesně určeno v objednávce, závisí umístění inzerátu na aktuálních možnostech vydavatele.
 5. V případě, že inzerát má být zveřejněn v určeném termínu s určitým umístěním, musí být objednávka s těmito požadavky doručena vydavateli včas tak, aby vydavatel zveřejnil inzerát v souladu s těmito požadavky.
 6. Jestliže zadavatel požaduje určité umístění inzerátu, je vydavatel oprávněn stanovit termín zveřejnění inzerátu tak, aby toto určité umístění inzerátu zajistil.
 7. Pokud zadavatel neurčí typ inzerátu (plošný, řádkový, skrytý) nebo jeho rozměr, vydavatel tyto parametry určí sám.
 8. Jestliže zadavatel objedná inzerát ve formátu, který není možné v daném periodiku zveřejnit, potom nakladatelství upraví inzerát do nejbližšího podobného formátu ze standardních formátů daného periodika.
 9. Inzeráty, které v důsledku svého obsahu a stylizace nejsou jasně rozeznatelné od redakčních textů, musejí být označeny titulkem KOMERČNÍ PREZENTACE nebo INZERCE.
 10. Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou zadavateli nesplněním svého závazku, jestliže příčiny nesplnění závazku vydavatelem jsou vyvolané bez jeho zavinění.
 11. Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku podle technologie použité pro jednotlivá periodika a v závislosti na kvalitě podkladů dodaných zadavatelem.
 12. Vydavatel je povinen zaslat zadavateli dokladový výtisk periodika, ve kterém byl jeho inzerát zveřejněn.

 

Ceny inzerce

 1. Ceny inzerce jsou podrobně stanoveny v cenících platných pro jednotlivá periodika.
 2. Ceny za vkládanou inzerci nebo vkládání vzorkových výrobků jsou kalkulovány individuálně podle požadavků zadavatele a po konzultaci s výrobcem konkrétního periodika.

 

Platební podmínky

 1. Cena inzerátu je stanovena dle aktuálního ceníku inzerce pro dané periodikum. V ceníku inzerce jsou obsaženy základní ceny nezahrnující případné slevy či příplatky.
 2. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu na základě daňového dokladu – faktury vystavené vydavatelem. Vydavatel vystaví daňový doklad – fakturu do 15 dnů od zveřejnění inzerátu. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu bezhotovostním převodem na účet vydavatele, a to do 14 dní od vystavení daňového dokladu – faktury, není-li určena splatnost jiná.
 3. Závazek zaplatit cenu inzerátu, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně inzerátu na účet vydavatele.
 4. Pro případ prodlení zadavatele s placením ceny inzerátu se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
 5. Je-li zadavatel v prodlení s placením ceny inzerátu, je vydavatel oprávněn pozastavit přijímání dalších objednávek zadavatele, tj. uzavírání smluv o inzerci se zadavatelem, nebo zveřejňování dalších inzerátů objednaných zadavatelem, a to do okamžiku úplného zaplacení ceny inzerátu, s jejímž placením je zadavatel v prodlení.
 6. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu i v případě, že oznámil vydavateli vady inzerátu a uplatňuje nároky z vad inzerátu. V případě, že vydavatel uzná vady inzerátu a poskytne slevu z ceny inzerátu, vydavatel vrátí zadavateli peněžní částku odpovídající výši slevy z ceny inzerátu.
 7. V případě, že zadavatel by měl nárok na slevu z ceny inzerátu, která mu byla poskytnuta, a dostane se do prodlení s placením ceny inzerátu, vydavatel má právo požadovat smluvní pokutu ve výši poskytnuté slevy z ceny inzerátu, s jejímž placením je zadavatel v prodlení.
 8. Slevy nelze sčítat a vždy platí pouze jeden druh slevy.
 9. Příplatek za konkrétní umístění na stránce je 15 % z celkové ceny inzerce.
 10. Příplatek za samostatný inzerát na stránce je 25 % z celkové ceny inzerce.

 

Odstoupení od smlouvy o inzerci

 1. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy o inzerci.
 2. Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno vydavateli. V naléhavých případech může být oznámení o odstoupení od smlouvy o inzerci provedeno telefonicky s tím, že do 24 hodin od telefonického oznámení o odstoupení od smlouvy o inzerci musí být odstoupení potvrzeno písemně vydavateli. Nebude-li odstoupení potvrzeno písemně do 24 hodin, má se za to, že zadavatel od smlouvy o inzerci neodstoupil.
 3. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy o inzerci 4 týdny před zveřejněním inzerátu, je zadavatel povinen uhradit cenu inzerátu v plné výši. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy o inzerci 6 týdnů před zveřejněním inzerátu, je zadavatel povinen uhradit cenu inzerátu ve výši 50 %.
 4. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy o inzerci, vydavatel je oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakujících se inzerátů nebo množstevních slev za objednaný objem inzerátů, na které by zadavateli tímto odstoupením od smlouvy o inzerci zaniklo právo. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po zadavateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zadavatelovým odstoupením od smlouvy o inzerci.

 

Právo odmítnutí inzerátu

 1. Vydavatel je oprávněn smlouvu o inzerci neuzavřít nebo od ní odstoupit, pokud je inzerát svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy a právy třetích osob nebo pokud by poškodil dobré jméno vydavatele nebo pokud by narušoval obchodní záměr či jiné obchodní zájmy vydavatele. Vydavatel oznámí tuto skutečnost zadavateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 2. Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené zadavateli neuzavřením smlouvy nebo odstoupením od smlouvy o inzerci, a to z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

 

Reklamace a náhradní plnění

 1. Vydavatel odpovídá pouze za prokázané vady zveřejněného inzerátu. Zveřejněný inzerát je bez vad v případě, že svým obsahem a provedením odpovídá objednávce a podkladům poskytnutým zadavatelem.
 2. Zadavatel je povinen písemně oznámit vady inzerátu vydavateli do 7 dnů po obdržení dokladového výtisku, jinak jeho nároky zanikají.
 3. Je-li zveřejněním inzerátu s vadou porušena smlouva podstatným způsobem, má zadavatel nárok na přiměřenou slevu z ceny inzerátu nebo na nové zveřejnění bezvadného inzerátu, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
 4. Je-li zveřejněním inzerátu s vadou porušena smlouva nepodstatným způsobem, nemá zadavatel žádný nárok z vad inzerátu.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Všeobecné obchodní podmínky je vydavatel oprávněn měnit. Úplné a aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, tj. zapracování příslušných změn, bude zveřejněno vždy na internetové adrese www.tribune.cz.
 3. V případě, že zadavatel neprojeví do 30 dnů od zveřejnění úplného a aktuálního znění Všeobecných obchodních podmínek výslovný písemný nesouhlas se změnami Všeobecných obchodních podmínek, stává se nové znění závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne zveřejnění.