• V EDICI MEDICUS VYŠLO

  INTERNA PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ OBORY

  (DRUHÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ)

  MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

   

  Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických programů. S internou se ve své denní praxi setkávají všechny zdravotnické obory, a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

  Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je přehledně členěn a doprovází jej řada příloh.

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS VYŠLO

  MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA NÁDORŮ PRO CHIRURGICKÉ OBORY

  Libor Staněk, Renata Soumarová, Robert Gurlich a kolektiv

   

  Monografie doplněná barevnými ilustracemi a fotografiemi je primárně zaměřená na přehledné a stručné zpracování klinické molekulární diagnostiky nádorů, zahrnující všechny dostupné a sofistikovaní metody této medicínské oblasti. Primárně je zaměřena na využití molekulární diagnostiky v rámci chirurgických oborů, tak aby chirurg lépe porozuměl mechanismům nádorového růstu a jeho diagnostice a mohl tyto poznatky účelně a komplexně využít pro svoji práci a blaho pacienta.

   

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Dlouhá, Jitka Štěrbová, Ines Horáková

 

Aktuální články

Postavení osimertinibu v léčbě nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem – kazuistiky

01/2024 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Osimertinib je tyrosinkinázovým inhibitorem třetí generace, vysoce účinný i v oblasti centrálního nervového systému, kde často nádory plic generalizují. Léčba je vyhrazena pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem s mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR). V současné době je hrazena u pacientů s pokročilým či generalizovaným onemocněním, ale i v adjuvanci po dobu tří let, kdy významně snižuje riziko vzniku relapsu nemoci.
 
CELÝ ČLÁNEK

Chemoradioterapie u nemalobuněčných plicních karcinomů III. klinického stadia – kazuistika

01/2024 MUDr. Tereza Drbohlavová; MUDr. Jana Krejčí
Standardem léčby inoperabiiního nemaiobuněčného karcinomu III. klinického stadia je u pacientů únosných k radikálnímu přístupu konkomitantní chemoradioterapie následovaná konsolidační imunoterapií v déice až 12 měsíců. Tento postup vede ke zlepšení léčebných výsledků (včetně celkového přežití). U pacientů, kteří nejsou schopni absolvovat konkomitantní chemoradioterapii, se nabízí sekvenční chemoradioterapie s využitím akcelerované hypofrakcionace.
CELÝ ČLÁNEK

Profit z léčby pegylovaným liposomálním irinotekanem u mladého pacienta s karcinomem pankreatu - kazuistika

01/2024 MUDr. Marie Beneš Kočová
Kazuistika popisuje případ pacienta s karcinomem pankreatu, který po operaci a adjuvantní terapii časně progredoval do metastatického stadia. Paliativní systémová léčba v rámci první linie (gemcitabin + nab-paclitaxel) a druhé linie (pegylovaný iiposomáiní irinotekan + 5-fluorouracii) přinesla pacientovi významný benefit v prodloužení celkového přežití i doby do progrese při zachování dobré kvality života.
CELÝ ČLÁNEK