•  

   

   

   

 • V EDICI MEDICUS VYŠLO

  KLINICKÁ DIETOLOGIE A VÝŽIVA - druhé rozšířené vydání

  MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

   

  Kniha představuje jednu z nejrozsáhlejších českých publikací o problematice výživy a dietologie.

  Kniha je jednak učebním textem pro studenty, a jednak nadstavbovým textem pro zájemce o problematiku výživy z řad zdravotnických odborníků (poradny, ambulantní za řízení, praktičtí lékaři a specialisté, zdravotníci nemocnic).

  Publikace zahrnuje problematiku dětí i dospělých, je rozdělena na část obecnou a speciální. Speciální část je věnována jednotlivým onemocněním, a to nejen z klinického pohledu, ale zaujímá i část genetickou a psychologickou problematiku výživy. Samostatná kapitola je věnována problematice enterální a parenterální výživy.

  Součástí knihy jsou také přehledné tabulky z několika důvěryhodných zdrojů.

   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek

   

 • IN EDITION MEDICUS WAS PUBLISHED

  MULTIDISCIPLINARY APPROACH to Oesophageal and gastric cancer

   

  EDITOR: RADKA OBERMANNOVA
  ASSOCIATE EDITORS: FLORIAN LORDICK, LUBOS PETRUZELKA

  This book aims at highlighting the present and very dynamic development in the field of pper GI cancers. Oesophageal and gastric cancer are diseases with poor prognosis. Looking back to ous efforts to treat these serious malignancies have been dated already to the ancient periods. The introductory chapter of this issue is therefore dedicated to history of gastric cancer that is tightly connected to history of development of surgical techniques. Surgery remains the basic cornerstone of the treatment of localized oesophageal and gastric cancer and chapters attributed to surgery delineate the sustained development either in classical surgical techniques but also an implementation of new technologies, especially robotic surgery into clinical practice.

  Price: 790 CZK (31EUR),  Order: info@currentmedia.cz
   

  MORE INFORMATION 

  Obrázek

   

 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Neuroendokrinní nádory v kasuistikách

  Eva Sedláčková a kol.

   

  Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné , i když jejich incidence a zejména prevalence celosvětově stoupá . Představují velmi heterogenní skupinu nádorů, které se liší místem původu, stupněm diferenciace a tedy i maligním potenciálem, a rozmanitou hormonální produkcí nebo její absencí. Kniha kazuistik neuroendokrinních nádorů ilustruje jednotlivé typy nádorů jednak podle lokalizace  (plíce, thymus, žaludek, tenké střevo, pankreas, appendix, tlusté střevo, konečník,  vzácné lokalizace), ale i podle histologického typu  a specifické hormonální produkce a její symptomatologie. Kazuistiky jsou zaměřeny na klinickou, laboratorní i zobrazovací diagnostiku a možnosti terapie daného typu nádoru. Zvláštní oddíl je věnován i geneticky podmíněným nádorům (MEN1, MEN2, VHL syndrom) a neuroendokrinním nádorům dětského věku.  Autory kazuistik jsou zkušení  lékaři z center, která se dlouhodobě léčbou neuroendokrinních nádorů zabývají.
   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Onkologie v kostce

  Samuel Vokurka, Petra Tesařová  a kol.

   

  Klinická onkologie je zajímavá, dynamicky se rozvíjející medicínská disciplína. Je to obor z mnoha důvodů obtížný a náročný, který ale umožňuje uplatnění osobám různého zaměření. Přináší velkou satisfakci těm, kteří se chtějí věnovat smysluplné klinické práci, je oborem vhodným pro ty, kteří vidí svoji budoucnost ve vědě a výzkumu, a je také dobrou volbou pro ty, kteří mají technické schopnosti a chtějí pracovat s nejmodernějšími přístroji, protože klinická onkologie je úzce spojená s radioterapií. Onkologie má ale přes všechny terapeutické pokroky stále nálepku disciplíny příliš dotčené smrtí, beznadějí a terapeutickým neúspěchem. Možná to je jeden z důvodů, proč není mnoho absolventů lékařských fakult, kteří by se onkologickým směrem chtěli vydat.

   

  VÍCE INFORMACÍ O KNIZE 

  Obrázek

 

nakladatelství Current Media je jedním z mediálních partnerů  festivalu Jeden svět 2020

 

Aktuální články

Léčba metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu kombinací palbociclib a letrozol - kazuistika

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Věra Benešová
Protinádorový účinek inhibitorů CDK4/6 v kombinaci s hormonální léčbou významně prodlužuje přežití bez progrese s prodloužením doby života. Užití této kombinační léčby v běžné klinické praxi zásadně mění možnosti léčby našich pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Ondřej Bílek
Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí v souvislosti s onkologickým onemocněním. Nejčastěji je diagnostikován ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění. V současné době je již nedílnou součástí léčebného algoritmu imunoterapie, zejména anti-PD-1 a anti-PD-LI checkpoint inhibitory. Tento článek si klade za cíl shrnout dosavadní léčebné výsledky durvalumabu u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.
CELÝ ČLÁNEK

Zařazení chemoradioterapie primárního nádoru u pacientky se synchronními jaterními metastázami - kazuistika

01/2020 Speciální vydání  - MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Kazuistika popisuje případ pacientky se stenozujícím karcinomem rekta a mnohočetnou generalizací do jater. U pacientky bylo systémovou chemobioterapií (mFOLFOX + panitumumab) dosaženo významné klinické odpovědi jaterních metastáz umožňující radikální chirurgický výkon na játrech v rámci „liver first approach“. Následné zařazení chemoradioterapie primárního tumoru rekta vedlo k výrazné regresi podle zobrazovacích metod a pacientka byla indikována k radikálnímu výkonu na rektu. Kombinace modalit onkologické terapie u selektované skupiny pacientů s generalizovaným kolorektálním karcinomem může přestavovat potenciálně radikální přístup se šancí na dlouhodobé přežívání.
CELÝ ČLÁNEK