• V EDICI MEDICUS PŘIPRAVUJEME

  DĚDIČNÉ NÁDOROVÉ SYNDROMY

  MUDr. Viera Bajčiová a kolektiv

   

  Kniha „Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii“ poskytuje přehled dědičných syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů. Jde o velmi širokou škálu syndromů vyžadujících většinou multioborovou péči a sledování. Dosud bylo popsáno kolem 200 dědičných nádorových syndromů, ale pouze kolem 75 je asociovaných s dětskými typy nádorů. Syndromy jsou vzácné, většinou s autozomálně dominantním přenosem. Na základě objevení predispozičních genů pro různé dědičné nádorové syndromy je možné předcházet vzniku nádorů mnohem účinněji než dříve a začít se specializovanou prevencí již v mladém věku. Identifikace dědičné predispozice k nádorům je důležitou součástí cílené onkologické prevence v populaci.

   

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

   

 • V EDICI MEDICUS PŘIPRAVUJEME

  Molekulární diagnostika nádorů pro chirurgické obory

  Libor Staněk, Robert Gurlich, Vladimír Frýba, Zdeněk Musil, Kristýna Glendová,  Michal Vočka, Petra Tesařová, Petra Holečková, Filip Šámal, Vladimír Bobek, Lukáš Rob, Robert Grul, Leona Koubková, Renata Soumarová

   

  Monografie doplněná barevnými ilustracemi a fotografiemi je primárně zaměřená na přehledné a stručné zpracování klinické molekulární diagnostiky nádorů, zahrnující všechny dostupné a sofistikovaní metody této medicínské oblasti. Primárně je zaměřena na využití molekulární diagnostiky v rámci chirurgických oborů, tak aby chirurg lépe porozuměl mechanizmům nádorového růstu a jeho diagnostice a mohl tyto poznatky účelně a komplexně využít pro svoji práci a blaho pacienta.

   

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

   

 •  

   

   

   

 • V EDICI MEDICUS VYŠLO

  KLINICKÁ DIETOLOGIE A VÝŽIVA - druhé rozšířené vydání

  MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

   

  Kniha představuje jednu z nejrozsáhlejších českých publikací o problematice výživy a dietologie.

  Kniha je jednak učebním textem pro studenty, a jednak nadstavbovým textem pro zájemce o problematiku výživy z řad zdravotnických odborníků (poradny, ambulantní za řízení, praktičtí lékaři a specialisté, zdravotníci nemocnic).

  Publikace zahrnuje problematiku dětí i dospělých, je rozdělena na část obecnou a speciální. Speciální část je věnována jednotlivým onemocněním, a to nejen z klinického pohledu, ale zaujímá i část genetickou a psychologickou problematiku výživy. Samostatná kapitola je věnována problematice enterální a parenterální výživy.

  Součástí knihy jsou také přehledné tabulky z několika důvěryhodných zdrojů.

   

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

   

 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Neuroendokrinní nádory v kasuistikách

  Eva Sedláčková a kol.

   

  Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné , i když jejich incidence a zejména prevalence celosvětově stoupá . Představují velmi heterogenní skupinu nádorů, které se liší místem původu, stupněm diferenciace a tedy i maligním potenciálem, a rozmanitou hormonální produkcí nebo její absencí. Kniha kazuistik neuroendokrinních nádorů ilustruje jednotlivé typy nádorů jednak podle lokalizace  (plíce, thymus, žaludek, tenké střevo, pankreas, appendix, tlusté střevo, konečník,  vzácné lokalizace), ale i podle histologického typu  a specifické hormonální produkce a její symptomatologie. Kazuistiky jsou zaměřeny na klinickou, laboratorní i zobrazovací diagnostiku a možnosti terapie daného typu nádoru. Zvláštní oddíl je věnován i geneticky podmíněným nádorům (MEN1, MEN2, VHL syndrom) a neuroendokrinním nádorům dětského věku.  Autory kazuistik jsou zkušení  lékaři z center, která se dlouhodobě léčbou neuroendokrinních nádorů zabývají.
   

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS PRÁVĚ VYŠLO

  Onkologie v kostce

  Samuel Vokurka, Petra Tesařová  a kol.

   

  Klinická onkologie je zajímavá, dynamicky se rozvíjející medicínská disciplína. Je to obor z mnoha důvodů obtížný a náročný, který ale umožňuje uplatnění osobám různého zaměření. Přináší velkou satisfakci těm, kteří se chtějí věnovat smysluplné klinické práci, je oborem vhodným pro ty, kteří vidí svoji budoucnost ve vědě a výzkumu, a je také dobrou volbou pro ty, kteří mají technické schopnosti a chtějí pracovat s nejmodernějšími přístroji, protože klinická onkologie je úzce spojená s radioterapií. Onkologie má ale přes všechny terapeutické pokroky stále nálepku disciplíny příliš dotčené smrtí, beznadějí a terapeutickým neúspěchem. Možná to je jeden z důvodů, proč není mnoho absolventů lékařských fakult, kteří by se onkologickým směrem chtěli vydat.

   

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

Aktuální články

Léčba cabozantinibem - kazuistika

04/2020 MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
Česká republika celosvětově dosahuje prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledvin. Přibližně 70 % zhoubných nádorů ledvin představuje světlobuněčný renální karcinom, který je spojen s dysfunkcí genu von Hippel-Lindau (VHL). Tato porucha je spojena s akumulací hypoxií indukovatelného faktoru (hypoxia-inducible factor, HIF), v jejímž důsledku dochází k podobným metabolickým jevům jako při hypoxii. Výsledkem je indukce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF) s následnou stimulací angiogeneze. Racionálním podkladem terapie je proto inhi - bice angiogeneze. Podle aktuální úhradové vyhlášky mají největší význam v léčbě první linie metastazujícího světlobuněčného renálního karcinomu inhibitory receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR) sunitinib a pazopanib. U většiny pacientů dochází ale postupně k progresi onemocnění. Do druhé linie lze aktuálně indikovat novější inhibitor VEGFR cabozantinib, který působí i na jiné signální dráhy (MET, AXL). Tato skutečnost dovoluje překonávat rezistenci na předchozí inhibitory VEGFR. Důkazem jsou výsledky studie METEOR, kde cabozantinib prokázal ve srovnání s everolimem významné prodloužení přežití bez známek progrese, celkové přežití i dosažení léčebné odpovědi po předchozí léčbě inhibitory VEGFR. Na našem pracovišti jsme cabozantinib začali v klinické praxi používat od roku 2018. Níže popisujeme kazuistiku pacienta léčeného právě cabozantinibem.
CELÝ ČLÁNEK

Metastazující kolorektální karcinom - kazuistika

04/2020 MUDr. Stanislav Batko
Metastazující kolorektální karcinom pro lékaře stále představuje výzvu. V jeho léčbě se uplatňují rozličné modality zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu a lokální způsoby intervence, mezi než patří chirurgické resekce, radiofrekvenční ablace, radioterapie, chemoa radioembolizace. Existují poměrně volná doporučení systémové léčby, zapojení dalších léčebných modalit je definováno podstatně volněji, a stejně tak i v praxi uplatňováno. Proaktivní přístup spojující maximální využití systémové léčby, společně s agilním uplatňováním lokálních metod může vést k výraznému benefitu v celkovém přežití pacientů prostřednictvím všeobecně dostupných metod.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení alectinibu v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

04/2020 MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; MUDr. Bc. Petr Zůna; doc. MUDr. Norbert Pauk, CSc.
Problematika pacientů s pozitivní mutací v genu anaplastické lymfomové kinázy (ALK) je i přes malé procento těchto nemocných velmi diskutovaná. Alectinib prokázal ve studiích fáze III ALEX, J-ALEX i ALUR statisticky významné prodloužení doby bez progrese a výborný terapeutický i preventivní účinek v centrální nervové soustavě.1-3 V době sepsání článku je alectinib plně hrazen v první linii léčby i po selhání crizotinibu.4
CELÝ ČLÁNEK