Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová

 

Aktuální články

177Lu-oxodotreotid (Lutathera) - naše první zkušenosti

02/2022 MUDr. Lucie Lančová
Od března 2021 používáme ve Fakultní nemocnici v Motole k léčbě gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů peptidovou receptorovou radionuklidovou terapii (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT) s použitím 177Lu-oxodotreotidu (177Lu-DOTATATE, přípravek Lutathera), který se váže na somatostatinové receptory těchto nádorů a radiací je ničí. Článek popisuje praktické postupy během indikace k terapii, její průběh, věnuje se možným komplikacím a doporučením ohledně dalšího sledování po léčbě.
CELÝ ČLÁNEK

Kdy a jak léčit sekundární imunodeficience v hematoonkologii

02/2022 MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D.
Sekundární imunodeficience (secondary immunodeficiency, SID) je během života získaná porucha imunitních procesů. V hematoonkologii nejčastěji vídáme SID u pacientů s mnohočetným myelomem, u akutních leukemií, u chronické lymfatické leukemie a také samozřejmě u lymfomů. Sekundární imunodeficience vzniká jak vlivem základního onemocnění, tak vlivem podávané léčby. Dominantním typem léčby způsobující SID je především B buněčná ablativní terapie. Klinický obraz SID zahrnuje zvýšenou frekvenci infekcí, vznik neobvyklých komplikací u běžných infekcí a výskyt infekcí způsobených oportunními patogeny. Substituce imunoglobulinů snižuje jak morbiditu, tak mortalitu pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Gemtuzumab ozogamicin v terapii nemocných s akutní myeloidní leukemií - první klinické zkušenosti

02/2022 MUDr. Jan Válka, Ph.D.; MUDr. Petr Soukup, MHA
V následujícím článku jsou popsány dvouleté zkušenosti s používáním přípravku gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze. Jedná se o humanizovanou anti-CD33 protilátku konjugovanou s calicheamicinem, která byla na základě příznivých výsledků studie ALFA-0701 zařazena do mezinárodních terapeutických guidelines pro léčbu vybraných skupin pacientů s akutní myeloidní leukemií přidáním ke stávajícím indukčním a konsolidačním režimům. Po teoretickém úvodu je popsán mechanismus účinku a indikační kritéria podání. Krátce je zmíněno hodnocení účinnosti a bezpečnostní profil vycházející z publikovaných dat. Následuje konkretizace úhradových podmínek podání přípravku gemtuzumab ozogamicin v České republice. Největší část sdělení je věnována indikačním podmínkám podání v ÚHKT, dále prvním klinickým zkušenostem s použitím tohoto léčebného přípravku, ukázaným na dvou kazuistických případech. Závěrem je stručně shrnutý management terapie gemtuzumab ozogamicinem, jehož cílem je minimalizovat projevy toxicity a rizika komplikací při standardní léčbě chemoterapeutickými režimy obsahujícími gemtuzumab ozogamicin.
CELÝ ČLÁNEK