Má protonové záření místo v adjuvantní léčbě karcinomu prsu?

04/2018

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Adjuvantní radioterapie u karcinomu prsu s pomocí protonových svazků není zatím součástí žádných doporučení i přes nesporné dozimetrické výhody zahrnující především nižší dávky na srdce, plíce i druhostranný prs. Důvodem je nedostatek klinických dat s protonovou radioterapií u karcinomu prsu, která by její teoretickou výhodu potvrzovala v praxi. Výsledky studií hodnotících kardiovaskulární morbiditu po ozáření levé strany hrudníku nejsou jednoznačné, dávky na srdce je však nutné monitorovat a snižovat i při provádění fotonové radioterapie. K moderním metodám, které toto umožní, patří tzv. technika breath holding nebo používání ozáření pouze lůžka nádoru u určité skupiny pacientek či uložením pacientky na břicho s použitím tzv. breast boardu. Na otázky týkající se klinického benefitu protonové radioterapie u karcinomu prsu by měly odpovědět probíhající klinické studie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

adjuvantní radioterapie, kardiovaskulární morbidita, hypofrakcionace, ozáření lůžka nádoru, konformní radioterapie, protonová radioterapie, technika breath holding

 

SUMMARY

Adjuvant radiotherapy in breast cancer using proton bundles is not yet part of any recommendations despite undisputable dosimetric benefits, including mainly lower doses for the heart, the lungs and the second-sided breast. The reason is the lack of clinical data on proton radiotherapy in breast cancer, which would confirm its theoretical advantage in practice. The results of studies evaluating cardiovascular morbidity after irradiation of the left side of the chest are not unambiguous; however, cardiac doses should be monitored and reduced even when performing photon radiotherapy. Modern techniques that allow this to happen include the technique of breath holding or irradiating only tumor beds in a certain group of patients, or by placing a patient on the abdomen using a so-called breast board. Questions about the clinical benefit of proton RT in breast cancer should be answered by ongoing clinical trials.

 

KEY WORDS

adjuvant radiotherapy, cardiovascular morbidity, hypofraction, tumor bed irradiation, conformal radiotherapy, proton radiotherapy, breath holding technique

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM