Erlotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic - dosavadní zkušenosti a výsledky v České republice

04/2018

MUDr. Helena Čoupková1, Mgr. Renata Chloupková2, Marek Konečný3, Mgr. Magda Bařinová3, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.4, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.5, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.6, doc. MUDr. František Salajka, CSc.7, doc. MUDr. Milada Zemanová, CSc.8, MUDr. Leona Koubková9, MUDr. Libor Havel10, MUDr. Kateřina Košatová11

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2 Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno, 3 Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., Brno, 4 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF UK a FN Plzeň, 6 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UK a FN Olomouc, 7 Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, 8 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, 9 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 10 Plicní klinika, Thomayerova nemocnice, Praha, 11 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Erlotinib je inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR), lék účinný v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (non-small-cell lung cancer, NSCLC). V našem sdělení předkládáme soubor pacientů s pokročilým NSCLC léčených v České republice v rámci lékového registru TULUNG (kromě pacientů z Fakultní nemocnice v Ostravě). Do 2. 10. 2017 bylo v tomto souboru léčeno erlotinibem 3 763 pacientů. Četnost léčebných odpovědí v celém souboru byla 8,7 %, kontroly onemocnění bylo dosaženo v 58,5 %. Data o přežití byla aktualizována ke dni 21. 5. 2018 - přežití bez progrese onemocnění a celkové přežití byly 3,1 měsíce a 7,7 měsíce. V našem hodnocení jsme zaznamenali statisticky signifikantní rozdíl v účinnosti léčby v celkovém přežití a v přežití bez progrese u pacientů podle stavu mutace EGFR, stavu výkonnosti, pohlaví a kuřáctví, jen v přežití bez progrese navíc i podle linie léčby. Podle našich výsledků se kožní toxicita ukázala jako prognostický faktor. Rozdíl v účinnosti léčby u skvamózních a neskvamózních karcinomů nebyl statisticky významný. Z 3763 nemocných se u 1592 (42,3 %) vyskytly nežádoucí účinky léčby, nejčastější byly vyrážka (35,3 %) a průjem (16,3 %). U 13,6 % pacientů byly hlášeny nežádoucí účinky stupně 3-4, nejčastěji opět vyrážka (9,0 %) a průjem (3,0 %). Naše výsledky potvrzují účinnost a bezpečnost léčby erlotinibem v první a dalších liniích terapie pokročilého NSCLC.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

erlotinib, nemalobuněčný karcinom plic, mutace receptoru pro epidermální růstový faktor, účinnost, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Erlotinib is an inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine-kinase activity, a potent drug in non-small-cell lung cancer (NSCLC) treatment. In this paper, we report a population of patients suffering from advanced NSCLC who are being treated with erlotinib in the Czech Republic under the terms of the TULUNG drug registry (excluding the patients from the University Hospital of Ostrava). By October 2nd 2017, 3763 patients were treated with erlotinib in this cohort. The overall response rate (ORR) in the entire group was 8,7 %, the disease control rate was 58,5 %. Survival data were updated on May 21st 2018. Progression-free survival and overall survival were 3,1 months and 7,7 months, respectively. In our evaluation, we noticed a statistically significant difference both in overall survival (OS) and progression free survival (PFS) in patients grouped according to status of EGFR mutation, performance status, gender and smoking habits. Moreover, there was a statistically significant difference in PFS among patients grouped according to treatment line. Based on our results, skin toxicity appears to be a prognostic factor. The efficacy difference in squamous and non-squamous carcinomas was not statistically significant. From the 3763 patients included in the safety analysis, 1592 (42,3 %) experienced therapy-related adverse events, the most common was rash (35,3 %) and diarrhea (16,3 %). Serious adverse events (G3/4) were reported in 13,6 % patients, the most common was rash (9 %) and diarrhea (3 %). Our results confirm the efficacy and safety of the erlotinib therapy in the first and in the following lines of advanced NSCLC.

 

KEY WORDS

erlotinib, non-small-cell lung cancer, epidermal growth factor receptor mutation, efficacy, adverse events

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM