Erlotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic - dosavadní zkušenosti a výsledky v České republice

04/2018

MUDr. Helena Čoupková1, Mgr. Renata Chloupková2, Marek Konečný3, Mgr. Magda Bařinová3, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.4, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.5, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.6, doc. MUDr. František Salajka, CSc.7, doc. MUDr. Milada Zemanová, CSc.8, MUDr. Leona Koubková9, MUDr. Libor Havel10, MUDr. Kateřina Košatová11

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2 Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno, 3 Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., Brno, 4 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, 5 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF UK a FN Plzeň, 6 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UK a FN Olomouc, 7 Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, 8 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, 9 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 10 Plicní klinika, Thomayerova nemocnice, Praha, 11 Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Erlotinib je inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR), lék účinný v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (non-small-cell lung cancer, NSCLC). V našem sdělení předkládáme soubor pacientů s pokročilým NSCLC léčených v České republice v rámci lékového registru TULUNG (kromě pacientů z Fakultní nemocnice v Ostravě). Do 2. 10. 2017 bylo v tomto souboru léčeno erlotinibem 3 763 pacientů. Četnost léčebných odpovědí v celém souboru byla 8,7 %, kontroly onemocnění bylo dosaženo v 58,5 %. Data o přežití byla aktualizována ke dni 21. 5. 2018 - přežití bez progrese onemocnění a celkové přežití byly 3,1 měsíce a 7,7 měsíce. V našem hodnocení jsme zaznamenali statisticky signifikantní rozdíl v účinnosti léčby v celkovém přežití a v přežití bez progrese u pacientů podle stavu mutace EGFR, stavu výkonnosti, pohlaví a kuřáctví, jen v přežití bez progrese navíc i podle linie léčby. Podle našich výsledků se kožní toxicita ukázala jako prognostický faktor. Rozdíl v účinnosti léčby u skvamózních a neskvamózních karcinomů nebyl statisticky významný. Z 3763 nemocných se u 1592 (42,3 %) vyskytly nežádoucí účinky léčby, nejčastější byly vyrážka (35,3 %) a průjem (16,3 %). U 13,6 % pacientů byly hlášeny nežádoucí účinky stupně 3-4, nejčastěji opět vyrážka (9,0 %) a průjem (3,0 %). Naše výsledky potvrzují účinnost a bezpečnost léčby erlotinibem v první a dalších liniích terapie pokročilého NSCLC.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

erlotinib, nemalobuněčný karcinom plic, mutace receptoru pro epidermální růstový faktor, účinnost, nežádoucí účinky

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM