Jak se stanoví úhrada a tvoří cena nového léku?

04/2018

PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D.

Oddělení hodnocení zdravotnických technologií, SÚKL, Praha

 

SOUHRN

Přehledový článek vysvětluje historický vývoj cenové a úhradové regulace léků v České republice, zmiňuje časové milníky s odkazem na stěžejní části legislativy v kontextu s postupem hodnocení a posuzování výše cen a úhrad terapií. Stanovené výše a podmínky úhrady léků jsou v ČR výsledkem komplexního hodnocení přidané hodnoty posuzovaného léčiva a odráží tedy jeho míru účinnosti, bezpečnosti a přínosu pro kvalitu života ve vztahu k ostatním medicínských technologiím hrazeným z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

výše a podmínky úhrady léků, správní řízení, hodnocení a posouzení nákladové efektivity, nákladová efektivita, farmakoekonomická analýza, analýza dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, horizon scanning

 

SUMMARY

The review explains historical development of pricing and reimbursement regulation of pharmaceuticals in the Czech Republic. It mentions time milestones with references to the key parts of the legislation related to the process of appraisal and assessment in pricing and reimbursement of therapies. In the CR, the determined reimbursement prices and conditions are a result of a complex evaluation of the added value represented by the assessed pharmaceutical, which reflects its level of comparative efficacy, safety, and quality-of-life benefits, compared to the other medicinal approaches and technologies reimbursed from the public health insurance resources in the relevant indication.

 

KEY WORDS

reimbursement price and conditions of medicines, administrative proceedings, health economic assessment and appraisal, cost-effectiveness, pharmacoeconomic analysis, budget impact analysis, analysis of the impact on health insurance budget, horizon scanning

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM