Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený ve třetí linii léčby trifluridin/tipiracilem

04/2018

MUDr. Jan Prokš, doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Od roku 2015 je na základě placebem kontrolované studie fáze III RECOURSE k dispozici trifluridin/tipiracil (Lonsurf®, dříve TAS 102), určený k léčbě refrakterního metastazujícího kolorektálního karcinomu u pacientů předléčených nebo nevhodných k léčbě fluoropyrimidiny, oxaliplatinou, irinotecanem, inhibitory VEGF a inhibitory EGFR. Jedná se o perorální analog thymidinu v kombinaci s inhibitorem thymidinfosforylázy, který brání jeho degradaci. Následující kasuistika demonstruje účinnost a zároveň i dobrou toleranci trifluridin/tipiracilu ve třetí linii léčby u pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, trifluridin/tipiracil, třetí linie léčby

 

SUMMARY

2015 was approved, after the placebo controled phase III trial RECOURSE, trifluridin/tipiracil (Lonsurf®, formerly TAS 102) for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer who have been treated with fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapy, an anti-VEGF biological therapy, and if RAS wild-type, an anti-EGFR therapy. Trifluridin/tipiracil is an oral analog of fluoropyrimidin in combination with thymidinfosforylase inhibitor. Following case report demonstrates efficiency and good tolerance in the third line of therapy of the patient with metastatic colorectal cancer.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, trifluridin/tipiracil, third line of therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM