Maligní mezoteliom pleury - současnost a perspektivy

05/2018

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

 

SOUHRN

V klinické praxi postihují pohrudnici ve velké většině nádory jiné primární lokalizace v rámci jejich generalizace. Nejčastějším primárním nádorem této oblasti je maligní mezoteliom. Jeho příčinou je většinou kontakt s azbestem a výskyt zatím stoupá, přestože je práce s azbestem v evropských zemích již zakázána. Diagnostika se opírá především o imunohistochemické vyšetření nádoru. Základní léčbou je v posledních 10 letech chemoterapie kombinací cisplatina a pemetrexed. Agresivita nádoru je ale vysoká a s úplným vyléčením nelze počítat. Operační přístup je limitován vhodným výběrem nemocných a dostatečnými zkušenostmi pracoviště. Provádí se extrapleurální pneumonektomie a v poslední době je preferována rozšířená pleurektomie v kombinaci s adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapií či radioterapií. Randomizované studie však neukázaly významnější prodloužení přežití ve srovnání se standardní chemoterapií. Bohužel totéž lze zatím konstatovat o velkém množství studií s biologicky cílenou léčbou, imunoterapií a dalšími léky. Výzkum genetických a biologických charakteristik nádoru ale stále pokračuje a snaha zlepšit prognózu nemocných je enormní.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní mezoteliom pleury, epidemiologie, diagnostika, terapie

 

SUMMARY

In clinical practice, the majority of tumors affecting pleura are tumors of other primary location, as they generalize. The most common primary tumor in this area is malignant mesothelioma.

Its cause is mostly contact with asbestos and the incidence is increasing even though working with asbestos in European countries is already prohibited. Diagnosis is based primarily on immunohistochemical examination of the tumor. The main treatment has been chemotherapy with the combination of cisplatin and pemetrexed in the last 10 years. Tumor aggression is high, and it cannot be fully cured. The surgical approach is limited by appropriate selection of patients and sufficient experience of the workplace. Extrapleural pneumonectomy is performed and lately preferred enlarged pleurectomy in combination with adjuvant or neoadjuvant chemotherapy or radiotherapy. However, randomized trials did not show any significant prolongation of survival compared to standard chemotherapy. Unfortunately, the same can still be said of a large number of studies with biologically targeted treatment, immunotherapy and other drugs. However, research into the genetic and biological characteristics of the tumor is still ongoing and endeavor to improve patient prognosis is enormous.

 

KEY WORDS

malignant pleural mesothelioma, epidemiology, diagnostics, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM