Vybrané články

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D

01/2020 Pohled za hranice
Přinášíme Vám další díl v rámci rubriky Pohled za hranice, ve které představujeme životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku. Rádi bychom Vám zajímavou formou osobního příběhu pohledem českých lékařů přinesli informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách a úskalích vykonávání lékařské praxe v zahraničí. Zajímavé bude i porovnání týkající se různých států, oborů medicíny apod. Pro některé z Vás, kteří byste uvažovali o práci v zahraničí, či naopak pro Vás, kteří nechtějí nebo to pro ně není z různých důvodů dostupné, by nová rubrika mohla přinést zajímavé čtení a poučení.
CELÝ ČLÁNEK

Pacientka s metastazujícím kolorektálním karcinomem preferující ambulantní režim léčby - kazuistika

01/2020 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Přinášíme kazuistiku 75leté ženy, která se léčí 4,5 roku pro metastazující kolorektální karcinom a klade důraz na ambulantní léčbu, která by ji neměla významně omezovat.
CELÝ ČLÁNEK

Rechallenge EGFR inhibitorů v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu - kazuistika

01/2020 MUDr. Hana Korunková
Bude prezentován případ nemocné, která je léčena pro metastazující kolorektální karcinom po dobu šesti let. Léčena byla šesti liniemi systémové léčby a dvěma lokálními zákroky na játrech. V rámci systémové léčby byla využita všechna dostupná cytostatika indikovaná pro danou diagnózu, s výjimkou capecitabinu, přípravky cílené léčby s výjimkou bevacizumabu a využili jsme možnost rechallenge inhibitoru EGFR.
CELÝ ČLÁNEK

Pacient s NSCLC s mozkovými metastázami a pozitivní přestavbou genu ALK, léčený alectinibem - kazuistika

01/2020 MUDr. Leona Koubková
Lepší porozumění molekulární biologii nádorů a rozšiřující se možnosti jejich genotypizace vedou k posílení precizní medicíny, jejíž podstatou je snaha o individualizovanou léčbu. Jsou to především genetické změny nádoru, které nám pomáhají predikovat odpověď na molekulárně cílenou léčbu. Mezi ně patří také přestavba genu ALK (anaplastická lymfomová kináza, anaplastic lymphoma kinase) u nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC), která nám predikuje účinnost ALK inhibitorů, významně zlepšujících léčebné výsledky u pacientů s tímto závažným onemocněním. Alectinib, současný standard prvoliniové léčby ALK pozitivních NSCLC, je vysoce selektivní a potentní inhibitor ALK a RET (rearranged during transfection) tyrosinkinázy a od 1. 11. 2019 má i v České republice stanovenu úhradu v 1. linii léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba non-Hodgkinových lymfomů u starších pacientů

01/2020 MUDr. Juraj Ďuraš; MUDr. Michal Kaščák; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Současný demografický vývoj s narůstajícím zastoupením osob vyššího věku je spojen s nárůstem incidence hematologických malignit, včetně non-Hodgkinových lymfomů. Vyšší věk je spojen se signifikantně horší prognózou - jednak v důsledku přirozeného poklesu orgánových funkcí organismu, jednak v důsledku zvýšeného výskytu komorbidit, které limitují možnosti léčby.
Stážovací vyšetření se u seniorů zásadně neliší od vyšetření realizovaných u mladších nemocných. Standardním zobrazovacím vyšetřením je výpočetní tomografie (computed tomography, CT) trupu, vyšetření PET/CT (pozitronová emisní tomografie / CT) je doporučeno u pacientů s agresivním lymfomem, léčených s kurativní intencí. U folikulárního lymfomu je PET/CT vhodné zejména před zvažovanou lokální léčbou radioterapií k potvrzení lokalizované nemoci.
K posouzení geriatrických rizik a objektivnímu zhodnocení celkového stavu je jako screeningový test doporučen dotazník Geriatric 8 (G8). V případě nízkého dosaženého skóre (≤ 14) je vhodné provedení komplexního geriatrického hodnocení, které kromě posouzení fyzické výkonnosti zahrnuje i zhodnocení soběstačnosti (základních a instrumentálních aktivit denního života), duševního stavu, případného smyslového postižení a komorbidit.
Léčba starších pacientů s lymfomem vyžaduje personalizovaný přístup. V případě dobrého celkového stavu umožňujícího podání standardní léčby lze i u starších nemocných očekávat výsledky podobné výsledkům dosahovaným u mladých pacientů. U „zranitelných“ nemocných v horším zdravotním stavu by měla být léčba vedená s cílem prodloužení života s důrazem na zachování jeho kvality a se snahou vyvarovat se intenzivním léčebným postupům s rizikem toxicity. U terminálně nemocných, kteří nebudou profitovat z onkologické terapie, je doporučena jen symptomatická podpůrná léčba. Léčebné možnosti u konkrétních nejčastějších klinických jednotek uvádíme v druhé části článku.
CELÝ ČLÁNEK

Biosimilární pegfilgrastim

01/2020 MUDr. Viktor Maňásek
Chemoterapií indukovaná neutropenie, a především febrilní neutropenie, představují závažnou komplikaci protinádorové systémové léčby. V profylaxi indikujeme ve specifických situacích růstové faktory myelopoézy. Kromě filgrastimu a pegfilgrastimu došlo v poslední době k vývoji mnoha biosimilárních přípravků, které prokázaly podobný léčebný a bezpečností profil ve srovnání s originálními přípravky. Biosimilární léčiva podléhají týmž schvalovacím procesům a týmž standardům farmaceutické kvality, bezpečnosti a účinnosti, které se vztahují na veškerá biologická léčiva schválená v Evropské unii. Při snížení nákladů na biosimilární přípravky by mohlo dojít k optimalizaci používání růstovým faktorů s lepší dostupností pro indikované nemocné.
CELÝ ČLÁNEK

Studie LATITUDE a současné perspektivy v léčbě metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

01/2020 MUDr. Tomáš Blažek
Léčba karcinomu prostaty zaznamenala za posledních 10 let výrazné pokroky. V terapii lokalizovaných stadií je kladen důraz na kvalitu života pacientů po radikální léčbě a snahu o minimalizaci pozdních nežádoucích účinků léčby. Pacienti dosahují velmi dobrých léčebných výsledků a jejich celkové přežití, resp. nádorově specifické přežití je ve srovnání s jinými malignitami znatelně lepší. Podobný trend lze zaznamenat v případech generalizovaného onemocnění. Pokroky v paliativní systémové terapii metastatického karcinomu prostaty se pozitivně promítly do zlepšení celkového, resp. nádorově specifického přežití. Terapie cílená na androgenní receptor nabízí pacientům s generalizovaným karcinomem prostaty nové perspektivy nejen z pohledu zlepšení celkového přežití, ale především kvality života během léčby. Záměrem tohoto souhrnného článku je poskytnout přehled současných možností terapie metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
CELÝ ČLÁNEK

Role abemaciclibu v léčbě hormonálně dependentního, HER2 negativního metastazujícího karcinomu prsu

01/2020 Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Poznání mechanismů kancerogeneze umožnilo v posledních letech farmakologicky atakovat nejrůznější nitrobuněčné signální kaskády, které jsou v nádorových buňkách karcinomu prsu alterovány. K novým skupinám léčiv tak patří inhibitory HER2/Neu, mTOR, PI3K a nejnověji i inhibitory cyklindependentních kináz 4 a 6. Článek seznamuje čtenáře o současné úloze abemaciclibu v kontextu dalších dvou léků ze stejné skupiny - palbociclibu a ribociclibu.
CELÝ ČLÁNEK

Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 MUDr. Gyula Nyárs; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Atezolizumab je modifikovaná humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 proti Ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1). Je jedním z nemnoha tzv. checkpoint inhibitorů, které lze využít k terapii pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, přičemž podle registrace je v současnosti v České republice schválena pouze indikace ve druhé a vyšší linii paliativní terapie po selhání chemoterapie či cílené léčby, a to navíc bez úhrady. Cílem tohoto článku je poskytnout čtenáři stručný a ucelený souhrn o výsledcích stěžejních studií, které prokázaly efektivitu a bezpečnost atezolizumabu nejen ve druhé, ale i v první linii paliativní léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Atezolizumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic

01/2020 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
V přehledu jsou uvedena data a výsledky léčby extenzivního stadia malobuněčného karcinomu plic kombinací checkpoint inhibitoru atezolizumabu s chemoterapií v klinické studii IMpower133. Výsledky studie nově podporují zavedení této léčebné modality do klinické praxe na základě signifikantně prodlouženého přežití bez progrese a celkového přežití. Je diskutována problematika léčby malobuněčného karcinomu plic, další možnosti léčby tohoto onemocnění s využitím imunoterapie v kombinaci dosud používaných léčebných postupů a další perspektivy v této oblasti.
CELÝ ČLÁNEK

Apalutamid - nová možnost léčby karcinomu prostaty

01/2020 MUDr. Jaromír Richter
Karcinom prostaty představuje nejčastější nádorové onemocnění u mužů. I přes vysokou úspěšnost lokoregionální terapie dochází u části pacientů k relapsu onemocnění a postupně k rozvoji kastračně rezistentního karcinomu, a to i bez známek metastazujícího onemocnění. V současné době je novou možností léčby tohoto stadia apalutamid. Apalutamid prokázal statisticky signifikantní prodloužení doby do rozvoje metastazujícího onemocnění i symptomatické progrese ve srovnání s placebem. Apalutamid představuje novou možnost léčby nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty (non-metastatic castration-resistant prostate cancer, nmCRPC) bez průkazu vzdálených metastáz.
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

01/2020 Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Matka mamárního screeningu v České republice. Iniciátorka pilotního projektu screeningu už v roce 2001 a jeho udržovatelka dosud. Předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky. Předsedkyně Komise odborníků pro mamární diagnostiku. Autorka první a dosud jediné české odborné monografie s názvem Mamodiagnostika. Organizátorka již 18 celostátních odborných konferencí na téma Omyly v mamární diagnostice.
CELÝ ČLÁNEK

Od výzkumu ke klinické praxi: léčba pokročilého karcinomu žaludku a kolorekta

06/2019 Zpráva z akce
Léčbou pokročilého metastazujícího karcinomu žaludku (mGC) a kolorekta (mCRC) se zabývalo jedno ze sympozií společnosti Servier, které proběhlo v rámci ESMO 2019. Sympoziu předsedali expert na kolorektální karcinom Fernando Rivera z Hospital Universitario Marqués de Valdecill a profesor Thierry André působící na Université Paris VI Pierre et Marie Curie (UMPC).
CELÝ ČLÁNEK

Role pembrolizumabu v léčbě rekurentního maligního mezoteliomu pleury - kazuistika

06/2019 MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc.; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Maligní mezoteliom patří sice mezi méně často se vyskytující tumory, ale vzhledem ke krátké době celkového přežití a omezeným terapeutickým možnostem je obávaným nádorovým onemocněním. Uvedená kazuistika shrnuje postup diagnostiky a léčby pacienta s rozsáhlým maligním mezoteliomem. Dokumentuje pozdní výraznou odpověď na první linii standardní léčby, a zejména výrazný účinek pembrolizumabu po progresi v druhé linii terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Uplatnění eribulinu a vinorelbinu v léčbě karcinomu prsu - dvě kazuistiky

06/2019 MUDr. Zuzana Donátová
Karcinom prsu je ve stadiu metastazujícího onemocnění považován za nevyléčitelnou nemoc. U přibližně 20 % všech léčených pacientek jsou přítomny vzdálené metastázy. Díky nabídce nových dalších možností cytostatické a cílené léčby došlo k prodloužení života pacientek i s tímto metastazujícím onemocněním. Eribulin je považován za cytostatikum, které má vliv na prodloužení života u předléčených pacientek s lokálně pokročilým a metastazujícím karcinomem prsu. Vinorelbin je účinná dobře tolerovaná cytostatická léčba, která neztratila své důležité místo v sekvenci paliativní léčby metastazujícího karcinomu prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba axitinibem po rychlé progresi metastazujícího světlobuněčného renálního karcinomu při podávání sunitinibu - kazuistika

06/2019 MUDr. Martina Spisarová
Angiogeneze je stěžejní součástí nejen procesu transformace benigních tumorů na agresivní maligní nádory, ale i jejich následného růstu a šíření. Spojení mezi inhibicí receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor receptor, VEGF) a léčebným účinkem je u nádorů s vysokou hustotou mikrovaskulární sítě pozorováno již léta. U takovýchto nádorů, mezi které patří i světlobuněčný renální karcinom, má blokáda VEGF receptoru a dalších receptorů spojených s angiogenezí obrovský léčebný potenciál.
CELÝ ČLÁNEK

Zdraví ohrožující interakce fytofarmak a onkologické léčby

06/2019 PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; Mgr. Vojtěch Ondra; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Kolem 30 % pacientů během systémové onkologické léčby užívá potravinové doplňky a fytofarmaka v potenciálně nebezpečných kombinacích. Přírodní látky mohou interferovat s metabolickými enzymy a transportními proteiny, a tím narušovat metabolismus léčiva. V tomto přehledovém článku se zaměříme na nejčastěji užívaná fytofarmaka a léčivé rostliny, jejich vliv na onkologickou léčbu a případné možné vážné důsledky, které mohou pacientům způsobit.
CELÝ ČLÁNEK

Optune™ (Tumor treating fields) v léčbě mozkového glioblastomu

06/2019 Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.; MUDr. Aaron Michael Rulseh, Ph.D.
Léčba mozkového glioblastomu, de novo i rekurentního, pomocí metody Tumor treating fields (Optune™) je schválenou metodou, která je založena na principu, že prochází-li buňkou střídavý elektrický proud určitých charakteristik, buňka ztrácí schopnost se dělit. Tento princip lze aplikovat i u jiných nádorů. Pilotní studie této metody proběhla v České republice a po 15 letech žije 20 % pacientů, kteří byli do studie zařazeni. Na základě dalších provedených mezinárodních studií byla tato léčba zařazena do kritérií léčby glioblastomu v kategorii 1 podle National Comprehensive Cancer Guidelines. Léčba probíhá neinvazivně a hlavním nežádoucím účinkem je podráždění kůže. Metoda je vhodná pro pacienty po ukončení standardní léčby a v dobrém klinickém stavu, bez výrazné progrese nádoru v době zahájení. Terapie je v některých zemích hrazena ze zdravotního pojištění, v České republice probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami o její úhradě.
CELÝ ČLÁNEK

Přínos kombinace encorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF

06/2019 MUDr. Eugen Kubala
Léčba pacientů s pokročilým a metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF byla obohacena o novou kombinační léčbu inhibitory BRAF a MEK encorafenibem a binimetinibem. Farmakologická inhibice mitogenem aktivované proteinkinázové (mitogen-activated protein kinase, MAPK) signální dráhy přinesla významný pokrok v léčbě metastazujícího melanomu. Klíčovou roli v ní hraje produkt mutovaného genu BRAF V600E kináza1, jenž je součástí signální dráhy MAPK. Encorafenib je ATP kompetitivní inhibitor BRAF, který je schopen blokovat několik mutovaných forem BRAF kinázy (např. V600E, V600D a V600K) v nádorových melanomových buňkách s mnohem větší účinností - až s desetinásobně vyšším poločasem rozpadu, tj. s více než o 30 hodin delším účinkem než u dabrafenibu (2 hodiny) nebo vemurafenibu (0,5 hodiny).2 Umožňuje téměř trvalou inhibici mutované formy BRAF kinázy.3 Studie COLUMBUS dosáhla svého primárního cíle - prodloužení mediánu přežití bez progrese (progression free survival, PFS) u léčby kombinací encorafenib + binimetinib na 14,9 měsíce proti léčbě vemurafenibem s PFS 7,3 měsíce. Významné je srovnání obou BRAF inhibitorů encorafenibu a vemurafenibu, které naznačilo vyšší účinnost encorafenibu proti vemurafenibu - medián PFS 9,6 versus 7,3 měsíce (HR 0,68; 95% CI 0,52-0,88; p = 0,0038)A5 Kombinace BRAF inhibitoru encorafenibu a MEK inhibitoru binimetinibu významně posunula délku mediánu PFS na 16,4 měsíce a mediánu celkového přežití na 33,6 měsíce bez navýšení toxicity proti již zavedeným kombinacím BRAF a MEK inhibitorů, které používáme v léčbě BRAF V600 mutovaného melanomu.
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika a intervenční léčba hepatocelulárního karcinomu

06/2019 Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Prevalence hepatocelulárního karcinomu (hepatocellular carcinoma, HCC) narůstá a Česká republika není výjimkou. Proto je efektivní péče o tyto nemocné stále významnější. Radiologie v diagnostice a v léčbě těchto nemocných hraje zásadní roli. Diagnózu HCC lze stanovit i bez histologické verifikace jen na základě nálezu zobrazovacími metodami. V léčbě těchto pacientů lze využít řadu invazivních radiologických výkonů v čele s termoablací a chemoembolizací. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je pak zřejmé, že v centrech v České republice, kde je nabízen komplexní diagnostický, a především terapeutický přístup k léčbě HCC, je průměrná délka přežití těchto pacientů statisticky významně delší.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 18 19 20