Vybrané články

Možnosti operační léčby metastatického postižení páteře

05/2016 Radim Grosman, Jan Cienciala, Martin Repko
Páteř patří mezi místa nejčastěji postižená při šíření nádorového procesu. Ve většině případů je metastáza lokalizová­na do obratlového těla, kde narušuje stabilitu páteře, vytváří riziko patologické zlomeniny a přímým tlakem na nervové struktury může působit bolesti a neurologické postižení.
Plánování operačního výkonu vychází z celkového stavu, základní diagnózy, neurologického nálezu a místa postižení. Pro ověření histologické povahy je u nejasných případů indikováno bioptické vyšetření. U progredujícího neurologic­kého postižení je indikováno neodkladné uvolnění nervových struktur, případně doplněné stabilizací páteře. U pacien­tů, kde je dlouhodobá prognóza základního onemocnění delší, jsou indikovány radikální operace s kompletním od­straněním obratle a stabilizací páteře. Cílem operační léčby metastáz páteře je nejen zajištění stability páteře, snížení bolesti a zmenšení rizika neurologického postižení, ale i kompletní onkologicky radikální odstranění metastázy.
CELÝ ČLÁNEK

Chirurgická léčba primárních nádorů a metastatického onemocnění páteře

05/2016 Jan Cienciala
Léčba nádorového onemocnění páteře závisí na celé řadě faktorů, které jsou jedinečné pro každého pacienta a jeho individuální nádorové postižení. K dispozici je široké spektrum léčebných postupů - od pozorování až k totální vertebrektomii.
Při léčbě nádorů páteře vycházíme z chirurgického plánu a zvažujeme indikace k chirurgické léčbě. Radikalitu operačního výkonu nám pomáhá určovat celá řada skórovacích systémů. Jak nedostatečná, tak ale i zbytečná léčba může vést k problémům.
V léčbě nádorů páteře hraje důležitou roli kvalita resekčních okrajů, která má velký prognostický význam. Dokonce i u metastatických lézí umožňuje široká resekce prodloužit přežití a zlepšit kvalitu života. En bloc resekce vyžaduje odstranění obratlového těla kolem celé míchy. Kostní kruh musí být přerušen na dvou místech, typicky v pediklech. Rekonstrukce předního sloupce v kombinaci s transpedikulární fixací poskytuje odpovídající rigiditu systému. U benigních a pomalu rostoucích tumorů, kde je očekávané přežití v letech, je nezbytné dosažení kostní fúze za použití trikortikálních kostních štěpů nebo titanových klecí s kostními štěpy. Chceme-li se vyhnout pozdním komplikacím, musí rekonstrukce poskytnout pevnou fúzi.
CELÝ ČLÁNEK

Klasifikační schémata při indikacích operačního řešení nádorového a metastatického postižení páteře

05/2016 Martin Repko
Primární páteřní nádory i metastázy do páteře jsou závažným postižením, které ohrožuje pacienta nejen svou onkolo­gickou podstatou, ale i potenciální nestabilitou vedoucí k neurologickému deficitu. Klasifikační schémata při onkolo­gických onemocněních páteře napomáhají správnému rozhodnutí o adekvátní operační léčbě. Současné zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta a jeho prognózy pak napomáhá optimalizaci operační léčby. Vždy je nutno používat jednotlivá klasifikační schémata jen jako pomocný nástroj a pečlivě zvažovat především individuální stav pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika nádorových lézí ve skeletu páteře - základní přehled

05/2016 Andrea Šprláková-Puková, Marek Mechl, Miloš Keřkovský, Alena Štouračová
Zobrazovací metody hrají nezastupitelnou roli při diagnostice nádorů skeletu páteře. Detekce nádoru páteře může být často náhodným nálezem a zejména u takovýchto nálezů je velmi důležitá diferenciální diagnostika, která je v mnoha případech široká, a přesné určení typu nádoru pak nabídne až histologické vyšetření po bioptickém odběru. I v tomto případě může být radiologie nápomocná, biopsii lze v řadě případů provést pod CT navigací, a tak zjednodušit proces konečné diagnózy.
CELÝ ČLÁNEK

Patofyziologie kostní nádorové nemoci a možnosti systémové terapie

05/2016 Peter Grell, Miloš Holánek
Skelet patří k nejčastějším místům diseminace maligních onemocnění, z toho asi u poloviny pacientů nacházíme postižení páteře. Článek pojednává o patofyziologii kostní nádorové nemoci a o možných klinických důsledcích - komplikacích kostního postižení, ke kterým patří bolest, hyperkalcemie, narušení integrity kosti a vznik patologických fraktur a komprese nervových struktur, především komprese míchy.
V posledních letech došlo ke značnému posunu v řešení kostního postižení a zvláště pacienti s nádory prsu a prostaty mohou dosahovat přežití několika let s výbornou kvalitou života. Léčba kostního postižení by měla být multidisciplinární. Kromě lokálních metod, jako je chirurgická intervence a radioterapie, by součástí léčby měla být i farmakoterapie snižující riziko vzniku kostních komplikací. V rozhodovacím procesu při postižení páteře využíváme systémy hodnotící stabilitu páteře. Správná a včasná diagnóza kostních metastáz a následná adekvátní komplexní léčba může výrazně přispět ke zlepšení kvality života velké části onkologických pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2016

05/2016 Peter Grell
CELÝ ČLÁNEK

Nastala éra léčby generalizovaného maligního melanomu bez ipilimumabu?

04/2016 Jindřich Kopecký
Maligní melanom patří mezi nejzhoubnější nádory. V posledních letech se výrazně změnila léčba a přístup k pacientům s generalizovanou formou maligního melanomu. Průkopníkem nejenom v „moderní“ léčbě maligního melanomu, ale i vlajkovou lodí imunoterapie solidních nádorů byl ipilimumab. S rozvojem nových léků se může zdát, že role ipilimumabu v léčbě generalizovaného maligního melanomu je již okrajová. Následující kazuistika dokládá účinnost tohoto preparátů u pacienta po selhání léčby BRAF inhibitory a poukazuje na nutnost stanovení správné sekvence léčby a dále na nutnost získání prediktivních markerů, které by usnadnily výběr pacientů s maligním melanomem vhodných pro imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Vinflunin - léčba druhé linie metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře s přínosem na přežití i kvalitu života

04/2016 Jana Katolická, Marie Špalková, Renata Neumanová, Martin Labovský
Vinflunin, vinca alkaloid třetí generace, prokázal přínos na celkové přežití u nemocných s metastatickým karcinomem močového měchýře po předchozí léčbě platinovým derivátem. Vinflunin je indikován pro léčbu druhé linie uroteliálního karcinomu močového měchýře. Kazuistika našeho pacienta je toho příkladem.
CELÝ ČLÁNEK

Opožděná léčebná odpověď u pacientky s metastazujícím melanomem při terapii ipilimumabem

04/2016 Ivana Krajsová, Ilona Procházková, Taťána Šuková, David Zogala
Zavedení ipilimumabu do léčby metastazujícího melanomu znamená novou éru v terapii tohoto velmi agresivního nádoru. Je to první lék v historii, který prokázal schopnost prodloužit celkové přežívání pacientů s metastazujícím melanomem. Ipilimumab má odlišný mechanizmus účinku než chemoterapie i odlišné typy odpovědi. Pomalá a opožděná odpověď nebo stabilizace onemocnění mohou přecházet v částečnou nebo kompletní remisi. U naší pacientky se první odpověď objevila deset měsíců od zahájení léčby a stále pokračuje. Velmi důležitým úkolem blízké budoucnosti je nalezení konkrétních biomarkerů, které mohou predikovat, kdo odpoví na imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěchy indvidiualizovaného, multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

04/2016 Stanislav Batko, Jiří Pudil
Kazuistika popisuje léčbu pacientky s metastatickým karcinomem rekta. U pacientky došlo po iniciální léčbě k progresi v játrech, a proto byla odeslána k další léčbě na naši kliniku. Úspěšná konverzní léčba otevřela cestu k chirurgickému řešení, na jehož konci stálo úplné odstranění onemocnění. Pacientka dosáhla kompletní remise, která přetrvává až doposud.
CELÝ ČLÁNEK

Ramucirumab v léčbě pokročilého adenokarcinomu žaludku

04/2016 Marie Votavová
Na našem pracovišti máme dlouholeté zkušenosti s cílenou léčbou zejména u nádorů prsu, kolorektálního karcinomu či nádorů ledvin, proto jsme rádi uvítali možnost rozšířit naše zkušenosti o nový preparát v léčbě pokročilého
karcinomu žaludku. V kazuistice popisuji případ pacientky s duplicitním onkologickým onemocněním, u které je léčba úspěšná a přináší nemocné prospěch.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba dlouholetého algického syndromu kombinované etiologie

04/2016 Štěpán Rusín, Petr Jelínek
V článku je popsána léčba dlouhodobého (18 let) pomalu akcelerujícího algického syndromu kombinované etiologie - primárně těžkého degenerativního postižení kloubů a skeletu a postupně nastupujícího kostního algického syndromu u kostních metastáz při karcinomu prostaty. Léčba vyžaduje kombinaci různých opioidů, včetně oxycodonu/naloxonu ve vysokých dávkách.
CELÝ ČLÁNEK

Terapie onkologických ran II

03/2016 Martina Žemličková, Naděžda Polincová
V době rozvinuté protinádorové terapie se setkáváme s pokročilými stadii nádorových onemocnění, která metastazují do jednotlivých orgánů včetně kůže. Rozsáhlé metastatické rány ohrožují onkologické pacienty masivním krvácením z bohatě vaskularizovaných uzlů či sepsí při sekundární infekci ran. Pacienty samotné ale trápí především silný zápach rozpadající se tkáně, který je pronásleduje všude, nevědí si s ním rady a velmi komplikuje jejich společenský život. I vlastní členové rodiny, kteří by s pacientem chtěli trávit v této těžké situaci co nejvíce času, jsou pronikavým zápachem natolik odrazováni, že se jej pozvolna začínají stranit.
Pacient hledá pomoc v chirurgické nebo kožní ambulanci, kde je většinou jednorázově ošetřen a dále zdvořile odmítnut právě pro komplikovanost jeho rány a s ní související problémy, tedy nesnesitelný zápach a velké nebezpečí silného krvácení, které jej může usmrtit. Proto tento druh ran patří do péče specializovaných pracovišť zaměřených na terapii komplikovaných defektů s vyškoleným personálem s hlubokou znalostí péče o chronické rány různé etiologie. Onkologické rány jsou problémem multidisciplinárním, kde je nezbytná spolupráce s onkologem, který řídí onkologickou léčbu, případně s chirurgem, který odstraní nekrotické hmoty, jež lze odstranit bez nebezpečí masivní ztráty krve. Vhodně zvolená a provedená lokální terapie dokáže pacienty ochránit od infekčních komplikací, snížit riziko masivního krvácení a spolu s celkovou onkologickou léčbou mnohdy stabilizovat či zhojit ložiska. Pacientům zásadně zvedne životní komfort a dokáže je zbavit tolik obávaného nepříjemného zápachu, který je často obtěžuje více než bolest.
CELÝ ČLÁNEK

Postižení dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii

03/2016 Samuel Vokurka
Postižení sliznic dutiny ústní a orofaryngu při intenzivní nebo rizikové chemoterapii a radioterapii v oblasti hlavy a krku je významnou komplikací onkologické léčby. Zhoršuje kvalitu života pacienta, přináší rizika malnutrice a infekčních komplikací. Vhodným přístupem v oblasti lékařské a ošetřovatelské péče lze výskyt a průběh této komplikace zřetelně redukovat. Minimálním požadavkem je zajištění řádných hygienických poměrů v dutině ústní, tišení bolesti a zabezpečení adekvátního příjmu tekutin, výživy a léků pro pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Využití podtlakové terapie v hojení komplikovaných ran

03/2016 Hana Píšová, Simona Chudáčková, Lukáš Sirotek
Podtlaková terapie představuje moderní způsob léčby (neinvazivní procedura) nehojících se ran, která podporuje K a urychluje hojení. Cílem terapie je stimulace granulační tkáně, zlepšení prokrvení lůžka rány, rovnoměrné stahování, stabilizace a čištění rány, snížení otoků, redukce choroboplodných zárodků a prevence infekcí díky uzavřenému systému.
CELÝ ČLÁNEK

Ošetřování extravazátu cytotoxických léčiv

03/2016 Libuše Hašková, Zuzana Sýkorová
Extravazát je nechtěný únik cytotoxického léčiva mimo cílovou aplikační žílu do okolní tkáně. Jedná se o urgentní stav, který vyžaduje intervenci, protože může vést k poškození integrity kůže až k nekróze - a k rozpadu tkáně.
Rána vzniklá jako následek extravazátu má charakter popáleniny, puchýře a postupně až nekrotické rány. Zákeřnost extravazátu spočívá v jeho opožděném rozvoji 7.-10. den, kdy pacient již není přítomen ve zdravotnickém zařízení. Vyžaduje velmi specifické ošetření, velmi snadno se infikuje a délka hojení bývá týdny až měsíce. Velmi důležitá je multioborová spolupráce při ošetřování rány (ošetřující lékař, sestra - specialistka na hojení ran, chirurg, plastický chirurg) a správná edukace pacienta, která zajistí jeho zapojení do týmu.
CELÝ ČLÁNEK

Role sestry při řešení komplikací spojených s péčí o pacienta s implantovaným portem

03/2016 Zuzana Sýkorová, Jana Kocourková
Sdělení shrnuje zkušenosti sester z Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ), které se podílejí na péči o porty od roku 1996. V MOÚ bylo od roku 1996 do konce roku 2015 zavedeno celkem 3116 portů. V článku jsou popsány situace, kdy je sestra při provádění ošetřovatelské péče nositelkou postupů vedoucích k ochraně zavedeného cévního vstupu nebo časně detekuje počínající komplikace. Sdělení definuje kompetence sester v algoritmu řešení komplikací.
CELÝ ČLÁNEK

Bezpečné podávání chemoterapie pomocí radiofrekvenční identifikace

03/2016 Jana Kocourková, Šárka Kozáková
Při léčbě onkologicky nemocných jsou používány látky s rizikem karcinogenity a mutagenity - tzv. cytostatika, která obecně patří k velmi nebezpečným látkám s nízkým terapeutickým indexem, to znamená léčiva s malým rozdílem mezi terapeutickou a toxickou dávkou. Z toho vyplývá, že špatně zvolená dávka může pacienta bezprostředně ohrozit na životě. Jednou z cest, jak minimalizovat možná lidská pochybení, je zajistit maximální kontrolu a zamezit vzniku chyb při přípravě a podání léku. Přesná evidence přípravy a podání cytotoxických léčiv je rovněž vyžadována ze zákona. V Masarykově onkologickém ústavu se od roku 2010 používá v rámci celého procesu přípravy a aplikace chemoterapie tzv. radiofrekvenční identifikace (RFID), která mimo jiné přináší sestrám naprostou jistotu při aplikaci léčiva a okamžitě je upozorní na možné neshody.
CELÝ ČLÁNEK

Vlivy záření na zdravotnický personál, praktické informace o ošetřování pacientů po vyšetření na nukleární medicíně

03/2016 Jaromíra Mojžíšová
V každodenním životě se setkáváme s riziky, které mohou ovlivnit naše zdraví. Jedním z takových rizik je záření. Slova radiace, záření, radioaktivita v mnohých z nás vzbuzují pocit neznáma a nejistoty. V nukleární medicíně jsou k diagnostice a terapii využívány otevřené radioaktivní zářiče. I když po vyšetření je většina radioaktivní látky z těla vyloučena, nepatrná část zůstává po určitou dobu v organismu. Někdy se pacienti po vyšetření vracejí na lůžkové oddělení nebo na odborné ambulance, kde přicházejí do kontaktu se zdravotnickými pracovníky.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 24 25 26 27 28 29