Kancerogeneze a karcinom plic

02/2019

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Článek přináší základní orientaci v dějích a pojmech, které se podílejí na kancerogenezi. Neklade si za cíl přinést vyčerpávající odbornou informaci, ale jednoduchou a srozumitelnou formou předkládá terminologický výklad pojmů, které i začínající onkolog běžně používá. Tyto pojmy je vhodné znát, ale především je třeba jim rozumět. Článek vysvětluje charakteristiky přepisu genetické informace a tvorby bílkovin, zabývá se chromosomálními i genovými mutacemi. Popisuje význam genetických mutací pro vznik karcinomu plic.

 

Klíčová slova

kancerogeneze, DNA, mutace, gen, karcinom plic

 

SUMMARY

The article provides a basic orientation in the processes and concepts involved in carcinogenesis. It does not aim to bring exhaustive expert information, but in a simple and comprehensible form it presents a terminological interpretation of the terms commonly used by a beginning oncologist. These concepts are useful to know, but also to understand them. The article explains the characteristics of transcription of genetic information and protein synthesis, deals with both chromosomal and gene mutations. It describes the importance of genetic mutations for lung cancer.

 

Key words

 

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM