Atypická chronická myeloidní leukemie u nemocné po léčbě karcinomu prsu

02/2019

MUDr. Jana Zuchnická1, MUDr. Petra Richterová1, MUDr. Zuzana Rusiňáková2, prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.2, MUDr. Roman Hájek, CSc.1

1 Klinika hematoonkologie FN a LF OU, Ostrava

2 Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP, Olomouc

 

SOUHRN

Atypická chronická myeloidní leukemie BCR/ABL1 negativní je vzácné onemocnění. Prognóza je nepříznivá, nemocní mají vysoké riziko transformace v akutní myeloidní leukemii. Transplantace alogenních hematopoetických kmenových buněk by proto měla být včas zvažována u mladších nemocných bez významných přidružených onemocnění, pro které byl nalezen vhodný dárce. U pacientů nevhodných k transplantaci využíváme paliativní léčebné postupy.

 

Klíčová slova

atypická chronická myeloidní leukemie, myelodysplasticko-myeloproliferativní onemocnění, dysplazie granulopoézy, alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk

 

SUMMARY

Atypical chronic myeloid leukemia BCR/ABL1 negative is a rare disease. The prognosis is unfavorable; patients have a high risk of transformation in acute myeloid leukemia. Transplantation of allogeneic haematopoietic stem cells should therefore be considered in younger patients without significant associated illnesses for which a suitable donor has been found early in the course of disease. We use paliative treatment procedures for patients who are unsuitable for transplantation.

 

Key words

atypical chronic myeloid leukemia, myelodysplastic-myeloproliferative disease, granulopoiesis dysplasia, allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM