Metastazující karcinom prostaty - změny v přístupu k léčbě

03/2019

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

SOUHRN

Metastazující karcinom prostaty má výrazně horší prognózu ve srovnání s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým onemocněním. První volbou je u většiny pacientů hormonální, tj. kastrační, léčba. Účinek chemoterapie docetaxelem a nových hormonálních přípravků (abirateron, enzalutamid) byl nejprve prokázán ve stadiu kastrační rezistence. Docetaxel byl dále testován také v kombinaci s hormonální léčbou u nově zjištěných metastáz karcinomu prostaty bez předchozí kastrační léčby. Ve skupině pacientů s kombinovanou léčbou bylo dosaženo výrazně delšího celkového přežití. Významný účinek byl však zaznamenán pouze u pacientů s velkoobjemovým metastatickým onemocněním. Abirateron byl také zkoumán v kombinaci s hormonální léčbou v první linii vysoce rizikového metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty. Celkové přežití bylo opět výrazně delší pro kombinovanou léčbu. Bezpečnostní profil docetaxelu i abirateronu je příznivý, při volbě mezi těmito přípravky je nutné přihlédnout k celkovém stavu pacienta, jeho symptomům a komorbiditám a také k jeho preferencím.

 

Klíčová slova

metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty, abirateron, docetaxel, hormonální léčba

 

SUMMARY

Metastatic prostate cancer has a significantly worse prognosis compared to localized or locally advanced disease. The first choice in most patients is androgen deprivation therapy, i.e. castration. The effect of docetaxel chemotherapy and novel hormonal agents (abiraterone, enzalutamide) was first demonstrated in the stage of castration resistance. Docetaxel has also been tested in combination with androgen deprivation therapy for newly diagnosed metastatic prostate cancer without prior castration. Significantly longer overall survival was achieved in the group of combined therapy. However, a significant effect was observed only in patients with high volume metastatic disease. Abiraterone has also been studied in combination with androgen deprivation therapy in the first line of therapy of high-risk metastatic hormone-sensitive prostate cancer. Again, overall survival was significantly longer for combined therapy. The safety profile of both docetaxel and abiraterone is favorable, but when choosing between these strategies, one must consider the general condition of the patient, his symptoms and comorbidities as well as his preferences.

 

Key words

metastatic hormone-sensitive prostate cancer, abiraterone, docetaxel, hormonal therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM