01/2022

 

Obsah čísla

 

editorial: David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


medailonek: Tomáš Svoboda

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího NSCLC bez přítomnosti specifických mutací – souhrn dostupných léčebných možností v ČR v roce 2021

Immunotherapy in the first line of treatment of metastatic NSCLC without specific mutations – a summary of available treatment options in CR in 2021

David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Entrectinib – nová příležitost pro pacienty s ROS1 pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic

Entrectinib – a new opportunity for patients with ROS1 positive non‑small cell lung cancer

Jaromír Roubec

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Durvalumab v léčbě karcinomu plic – pětiletá data studie PACIFIC, tříletá data studie CASPIAN

Durvalumab in the treatment of lung cancer – five‑year PACIFIC data, three‑year CASPIAN data

Ondřej Bílek

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Přelomová studie ADAURA – osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR mutovaného NSCLC

Ground‑breaking ADAURA trial – osimertinib as adjuvant therapy of EGFR‑mutated NSCLC

Marie Drösslerová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

Nové možnosti léčby hormonálně dependentního HER2 negativního karcinomu prsu

New treatment options for hormone‑dependent HER2‑negative breast cancer

David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Trastuzumab emtansin v adjuvantní terapii HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab emtansine in the adjuvant therapy of HER2‑positive breast cancer

Miloš Holánek

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Trastuzumab deruxtecan: silný hráč na poli metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab deruxtecan: strong player in the field of metastatic HER2 positive breast cancer

Martina Zimovjanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Niraparib – mechanismy rezistence k léčbě

Niraparib – the mechanisms of resistance to treatment

Monika Náležinská, Josef Chovanec

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Olaparib jako udržovací léčba nově diagnostikovaných pacientek s karcinomem ovarií – výsledky studie SOLO1

Olaparib as a maintenance therapy in newly diagnosed patients with ovarian cancer – SOLO1 study results

Klaudia Regináčová, Martina Kubecová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Kombinace axitinib a avelumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Combination of axitinib and avelumab in the treatment of metastatic renal cell carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Úloha ARTA přípravků v terapii metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

The role of ARTA in metastatic hormon‑naive prostate cancer treatment

Eva Kindlová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Novinky v adjuvantní léčbě nádorů jícnu

News in the adjuvant treatment of esophageal tumors

David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu

Systemic treatment of hepatocellular carcinoma

Marián Liberko, Renata Soumarová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Panitumumab v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika

Panitumumab in the first line treatment in colorectal cancer – case report

Magdalena Halámka

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Využití personalizované precizní medicíny a inovativních přístupů ke klinickým hodnocením v pediatrické onkologii

Use of personalized precision medicine and innovative approaches to clinical trials in pediatric oncology

Jaroslav Štěrba, Michal Kýr, Šárka Kozáková, Dalibor Valík

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty – kazuistika

Irreversible electroporation as a salvage method of radiorecurrent prostate cancer – case report

Rostislav Kotásek, Luboš Homola, David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

 

Doporučené články

Úvodník 01/2022

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

01/2022 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Narodil se krátce před okupací spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy do rodiny strojního inženýra a operátorky v Plzni. O svém budoucím zaměření se stanoveným cílem věnovat se medicíně měl poměrně jasno již ve 4. třídě základní školy po jedné z besed na lékařské téma - obvyklá touha být kosmonautem nebo prezidentem se u něj tedy prakticky neprojevila a ani nyní se neobjevuje. V době studia na gymnáziu v Plzni (1982-1986, původně Pionýrů, nyní Masarykovo) jej bavily spíše humanitní než technické předměty a po jeho zdárném ukončení se mu skutečně podařilo složit přijímací zkoušky na medicínu, čímž se přiblížil svému snu a přání, a v letech 1986-1992 vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího NSCLC bez přítomnosti specifických mutací - souhrn dostupných léčebných možností v ČR v roce 2021

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Léčba pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic bez přítomnosti specifických mutací má stále paliativní charakter. Nově se do terapie v první linii etablovala imunoterapie, která získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a to již u všech podskupin pacientů bez ohledu na expresi ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1). Pembrolizumab v monoterapii je možné použít pro léčbu v první linii u pacientů s expresí PD-L1 ≥ 50 %, v případě skupiny pacientů s expresí PD-L1 1-49 % máme možnost podat jednak kombinaci pembrolizumabu s chemoterapií (druh chemoterapie zohledňuje histologii) a nově také kombinaci chemoterapie s ipilimumabem a nivolumabem. V případě skupiny pacientů s expresí PD-L1 <1 % je jedinou možností imunoterapie, která má registraci a současně úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a sice kombinace chemoterapie s ipilimumabem a nivolumabem. Pembrolizumab přes prokázanou účinnost i v populaci PD-L1 negativních pacientů úhradu stanovenou nemá. Navzdory několika negativním klinickým studiím, jako například CheckMate 026 nebo IMpower131, se imunoterapie jednoznačně zařadila do první linie paliativní léčby u všech skupin pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří splňují podmínky úhrady a měla by být indikována, co nejdříve je to možné.
CELÝ ČLÁNEK

Entrectinib - nová příležitost pro pacienty s ROS1 pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic

01/2022 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
V přehledu autor uvádí známé i nové informace o expresi genu ROS1 způsobující nádorovou proliferaci. Tento léčebný cíl může být příznivě ovlivněn tyrosinkinázovým inhibitorem entrectinibem. Tato preferovaná léčba je nyní novou možností pro pacienty s genovou aberací ROS1.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě karcinomu plic - pětiletá data studie PACIFIC, tříletá data studie CASPIAN

01/2022 MUDr. Ondřej Bílek
Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně karcinomu plic. Standardně je indikována léčba inhibitory receptoru programované buněčné smrti 1 / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1 / programmed cell death-ligand 1, PD-1/PD-LI) v monoterapii, jako kombinovaná imunoterapie s inhibitory cytotoxického antigenu 4 asociovaného s T lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, CTLA-4) nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami, např. chemoterapií či radioterapií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti léčby karcinomu plic durvalumabem - pětiletá data studie PACIFIC a tříletá data studie CASPIAN.
CELÝ ČLÁNEK

Přelomová studie ADAURA - osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR mutovaného NSCLC

01/2022 MUDr. Marie Drösslerová
Ani radikální chirurgická léčba časného stadia nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC) nedává jistotu vyléčení. Adjuvantní chemoterapie zlepšuje absolutní pětileté přežití pouze o cca 5 %. Řadu let nedošlo v adjuvanci k zásadní inovaci. Studie ADAURA přináší průlom. Došlo dokonce k jejímu předčasnému odslepení. Důvodem jsou impozantní výsledky osimertinibu v adjuvantním podání u pacientů s NSCLC s mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR), stadia IB-IIIA. A právě přelomové studii ADAURA je článek níže věnován.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti léčby hormonálně dependentního HER2 negativního karcinomu prsu

01/2022 Doc. MUDr David Vrána, Ph.D.
Paliativní léčba hormonálně dependentního karcinomu prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) zaznamenala konečně v posledních několika letech větší posun, když se do běžné klinické praxe dostaly inhibitory cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6) a současně prokázal svoji účinnost a bezpečnost inhibitor onkogenu pro izoformu alfa (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha, PIK3CA) alpelisib. Alpelisib je inhibitor kinázy PIK3CA, která v případě přítomnosti aktivační mutace „gain-of-function“ zásadně ovlivňuje karcinogenezi karcinomu prsu. Tento enzym je mutovaný u přibližně 40 % pacientek s karcinomem prsu. S ohledem na skutečnost, že CDK4/6 inhibitory se etablovaly v léčebných standardech lokálně pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu první linie, a vzhledem k výsledkům studie BYLieve byl alpelisib registrován a je v tuto chvíli doporučen jako druhá linie paliativní léčby v případě přítomnosti mutace PIK3CA po selhání kombinace inhibitoru aromatázy s CDK4/6 inhibitorem.
CELÝ ČLÁNEK

Trastuzumab emtansin v adjuvantní terapii HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2022 MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.
Karcinom prsu s pozitivitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor 2 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) je agresivním onemocněním, u kterého je k dosažení optimálních léčebných výsledků třeba využít všech dostupných modalit moderní onkologické léčby. Díky kombinaci chemoterapie a cílené anti-HER2 terapie, která je dlouhodobým léčebným standardem, bylo dosaženo výrazného zlepšení léčebných výsledků. Léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu bez vzdáleného postižení je podávána s kurativním cílem. Značná část pacientek s HER2 pozitivním karcinomem je léčena neoadjuvantní terapií s následným provedením operačního výkonu. Dlouhodobým standardem po provedení operace bylo pokračování v adjuvantní anti-HER2 terapii bez ohledu na účinek neoadjuvantní léčby. V současné době je novým standardem v léčbě HER2 pozitivních pacientek s reziduálním postižením po neoadjuvantní terapii léčba pomocí trastuzumabu emtansinu (T-DM1), což je spojeno s výrazným zlepšením prognózy této podskupiny pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Trastuzumab deruxtecan: silný hráč na poli metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2022 MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Prognóza nemocných s neresekovatelným či metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) se významně zlepšila zavedením nových anti-HER2 přípravků. Současným léčebným standardem je kombinace taxanů s pertuzumabem a trastuzumabem v první linii s následnou terapií trastuzumab emtansinem v druhé anti-HER2 linii. Možnosti léčby pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu se stále rozvíjejí, k dispozici jsou další anti-HER2 přípravky, jako např. trastuzumab deruxtecan (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki [DS-8201a]). Trastuzumab deruxtecan prokázal velmi slibné výsledky v klinických studiích DESTINY-Breast01 a DESTINY-Breast03. Cílem sdělení je prezentace výsledků klinických studií s trastuzumab deruxtecanem s návrhem algoritmu managementu léčby nemocných s HER2 pozitivním pokročilým karcinomem prsu podle nejaktuálnějších mezinárodních doporučení.
CELÝ ČLÁNEK

Niraparib - mechanismy rezistence k léčbě

01/2022 MUDr. Monika Náležinská; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
Inhibitory poly(adenosindifosfát-ribóza) polymerázy (PARP) vstupují jako cílená terapeutika do armamentaria epiteliálního ovariálního karcinomu. V rámci klinických studií byl potvrzen účinek udržovací terapie na prodloužení intervalu po léčbě chemoterapií do další progrese, s nutností zahájit další linii paliativní chemoterapie. Finální analýza dat ze studií a studie z reálné praxe potvrdily bezpečnost dlouhodobého užívání niraparibu v udržovací léčbě. Hematologické a nehematologické nežádoucí účinky se minimalizují, pokud je dodržena individualizace dávkování při zahájení terapie. Ani cílené léčbě se nevyhýbá možnost vzniku různých mechanismů rezistence. V rámci skupiny inhibitorů PARP souvisí rezistence zejména s obnovením správné funkce homologní rekombinace. Účinnou cestou v překonání rezistence k inhibitorům PARP je užití kombinované terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Olaparib jako udržovací léčba nově diagnostikovaných pacientek s karcinomem ovarií - výsledky studie SOLO1

01/2022 MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Karcinom ovaria patří dlouhodobě mezi onemocnění s nejistou prognózou a vysokou mortalitou. S postupujícími poznatky se ukazuje význam inhibice poly(ADP-ribóza) polymerázy (poly[ADP-ribose] polymerase, PARP) v terapii onemocnění. Studie SOLO1 u nově diagnostikovaného pokročilého karcinomu ovaria prokázala benefit olaparibu jako udržovací léčby ve výrazném zlepšení přežití bez nemoci při dobré kvalitě života pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinace axitinib a avelumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

01/2022 MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA
V léčbě metastazujícího karcinomu ledviny došlo v posledních letech k významnému rozšíření léčebných možností. Aktuálním letitým standardem je podání tyrosinkinázových inhibitorů, novějším postupem je podání imunoterapie zaměřené na kontrolní body imunitní reakce. V poslední době se ukazuje, že významnější vliv by mohla mít kombinovaná léčba. Jednou z možností je i kombinace tyrosinkinázového inhibitoru axitinibu s monoklonální protilátkou avelumabem. Tato protilátka inhibuje kontrolní body imunitní reakce a výsledkem je aktivace imunitního systému. Přehledový článek se zabývá aktuálním postavením této kombinace v léčbě první linie metastazujícího karcinomu ledviny.
CELÝ ČLÁNEK

Úloha ARTA přípravků v terapii metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

01/2022 MUDr. Eva Kindlová
V posledních letech dochází k významnému rozvoji léčebných modalit v terapii karcinomu prostaty. Nové léky ze skupiny přípravků cílených na androgenní receptor (androgen receptor targeted agents, ARTA) mají zásadní přínos pro celkové přežití a rovněž umožňují zlepšit či udržet kvalitu života pacienta. Postupně jsou zařazovány do léčebných schémat - nejprve u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, později v léčbě metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu a nejnověji u karcinomů nemetastazujících kastračně rezistentních. V následujícím textu se budeme věnovat jejich úloze zejména u metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
 
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v adjuvantní léčbě nádorů jícnu

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Neoadjuvantní chemoradioterapie následovaná chirurgickou resekcí představuje zlatý standard léčby nádorů jícnu a gastroezofageální junkce. Postavení neoadjuvantní chemoradioterapie je definováno několika studiemi a její indikace je poměrně jasná, kdežto vlastní indikace chirurgického výkonu, ačkoli v České republice obvyklá, je mnohem méně jednoznačná. Benefit adjuvantní chemoterapie byl prokázán v několika retrospektivních hodnoceních a v současné době máme i data prokazující benefit imunoterapie ve formě checkpoint inhibitorů po komplexní léčbě nádorů jícnu a gastroezofageální junkce u pacientů, kteří nedosáhli kompletní remise po neoadjuvantní chemoradioterapii, a to na základě klinické studie CheckMate 577. Nivolumab získal registraci v této indikaci, nicméně úhrada z veřejného zdravotního pojištění v tuto chvíli chybí.
CELÝ ČLÁNEK

Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu

01/2022 MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu se po dlouhém období stagnace od zavedení sorafenibu zejména v posledních letech výrazně rozšiřují. V současnosti máme k dispozici tři možnosti volby v první linii léčby (sorafenib, lenvatinib a atezolizumab + bevacizumab) a tři možnosti volby v druhé linii léčby (regorafenib, cabozantinib a ramucirumab). Výrazně do léčby pacientů s hepatocelulárním karcinomem promlouvá imunoterapie. Tento článek má za cíl podat přehled současných možností léčby tohoto onemocnění se zaměřením na léčbu pokročilých stadií.
CELÝ ČLÁNEK

Panitumumab v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu - kazuistika

01/2022 MUDr. Magdalena Halámka, Ph.D.
Kolorektální karcinom patří v České republice k nejčastějším nádorům. I přes zavedený screening tohoto onemocnění je až 20 % pacientů diagnostikováno v metastazujícím stadiu IV. Současné léčebné možnosti nedovolují kurativní přístup u těchto pacientů, nicméně komplexní onkologická léčba zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu, operační výkony a radioterapii jim nabízí několikaleté přežití při dobré kvalitě života.
CELÝ ČLÁNEK

Využití personalizované precizní medicíny a inovativních přístupů ke klinickým hodnocením v pediatrické onkologii

01/2022 Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; MUDr. Michal Kýr, Ph.D.; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC
Koncept personalizované medicíny je jedním z hlavních léčebných směrů v pediatrické onkologii posledních přibližně 15 let. Potřeba individualizace léčby či její personalizace vyplynula z klinických zkušeností a léčebných výsledků dosažených na bázi léčby čistě podle klinických protokolů, které - jakkoli přinesly do klinické medicíny potřebný prvek standardizace - často nebyly schopny zohlednit faktor jedince. Mezi faktory jedince patří z těch základních věk, komorbidity, souběžná terapie a vývoj těchto aspektů v průběhu onemocnění. V dalším textu se zaměříme na stručný rozbor aspektů vlastního onemocnění, aspektů celkového kontextu organismu hostitele, tj. pacienta, kterého léčíme, a dále aspektů léčiv, resp. léčebné strategie, jíž pacienta léčíme.
CELÝ ČLÁNEK

Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty - kazuistika

01/2022 MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I přes významné pokroky v radioterapii stále dochází téměř u třetiny pacientů k lokální recidivě onemocnění. Současné možnosti kurativní terapie lokální recidivy karcinomu prostaty po radioterapii zahrnují radikální prostatektomii, brachyterapii, kryoablaci, fokusovaný ultrazvuk vysoké intenzity (high-intensity focused ultrasound, HIFU). Vzhledem ke změnám tkání po proběhlém ozáření jsou všechny tyto metody zatíženy významným rizikem klinicky závažné toxicity a selhání léčby. Proto je velká část pacientů s radiorekurentním karcinomem prostaty léčena pouze paliativní hormonální léčbou, případně sledována bez aktivní terapie. Jednu z perspektivních metod u této skupiny pacientů představuje ireverzibilní elektroporace (irreversible electroporation, IRE). Kazuistika prezentuje pacienta s lokální recidivou karcinomu prostaty ošetřeného metodou IRE na našem pracovišti.
CELÝ ČLÁNEK