Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího NSCLC bez přítomnosti specifických mutací - souhrn dostupných léčebných možností v ČR v roce 2021

01/2022

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Léčba pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic bez přítomnosti specifických mutací má stále paliativní charakter. Nově se do terapie v první linii etablovala imunoterapie, která získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a to již u všech podskupin pacientů bez ohledu na expresi ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1). Pembrolizumab v monoterapii je možné použít pro léčbu v první linii u pacientů s expresí PD-L1 ≥ 50 %, v případě skupiny pacientů s expresí PD-L1 1-49 % máme možnost podat jednak kombinaci pembrolizumabu s chemoterapií (druh chemoterapie zohledňuje histologii) a nově také kombinaci chemoterapie s ipilimumabem a nivolumabem. V případě skupiny pacientů s expresí PD-L1 <1 % je jedinou možností imunoterapie, která má registraci a současně úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a sice kombinace chemoterapie s ipilimumabem a nivolumabem. Pembrolizumab přes prokázanou účinnost i v populaci PD-L1 negativních pacientů úhradu stanovenou nemá. Navzdory několika negativním klinickým studiím, jako například CheckMate 026 nebo IMpower131, se imunoterapie jednoznačně zařadila do první linie paliativní léčby u všech skupin pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří splňují podmínky úhrady a měla by být indikována, co nejdříve je to možné.

 

Klíčová slova

NSCLC, imunoterapie, první linie léčby, pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab

 

SUMMARY

The treatment algorithm in the patients with metastatic non-small cell lung cancer without specific mutations is still considered as palliative. Recently immunotherapy has established its role in the first line setting and gained the healthcare reimbursement in all these patients regardless programmed death-ligand 1 (PD-L1) expression. Pembrolizumab as a monotherapy may be used in the first line palliative treatment in the group of patients with PD-L1 expression 50% or higher, in the case of patients with PD-L1 expression from 1% to 49 %, we have the possibility to indicate the combination of pembrolizumab with chemotherapy (type of the chemotherapy according to histological subtype) or algorithms the combination of chemotherapy with ipilimumab and nivolumab. In the case of PD-L1 expression under 1% the only option at this moment which has registration and reimbursement at the same time is the combination of the ipilimumab, nivolumab and chemotherapy. Pembrolizumab in PD-L1 negative patients is not reimbursed so far, despite the efficacy was proved in this patient population as well. Although several negative trials (e.g. CheckMate 026 or IMpower131), immunotherapy has definitely established its position in the first line palliative treatment in all subgroups of the non-small cell lung cancer patients and should be indicated as early as possible.

 

Key words

NSCLC, immunotherapy, first line treatment, pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM