Trastuzumab emtansin v adjuvantní terapii HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2022

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Karcinom prsu s pozitivitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor 2 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) je agresivním onemocněním, u kterého je k dosažení optimálních léčebných výsledků třeba využít všech dostupných modalit moderní onkologické léčby. Díky kombinaci chemoterapie a cílené anti-HER2 terapie, která je dlouhodobým léčebným standardem, bylo dosaženo výrazného zlepšení léčebných výsledků. Léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu bez vzdáleného postižení je podávána s kurativním cílem. Značná část pacientek s HER2 pozitivním karcinomem je léčena neoadjuvantní terapií s následným provedením operačního výkonu. Dlouhodobým standardem po provedení operace bylo pokračování v adjuvantní anti-HER2 terapii bez ohledu na účinek neoadjuvantní léčby. V současné době je novým standardem v léčbě HER2 pozitivních pacientek s reziduálním postižením po neoadjuvantní terapii léčba pomocí trastuzumabu emtansinu (T-DM1), což je spojeno s výrazným zlepšením prognózy této podskupiny pacientek.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, anti-HER2 terapie, T-DM1

 

SUMMARY

HER2-positive breast cancer is an aggressive disease in which all available modalities of modern oncological treatment must be used to achieve optimal treatment results. Thanks to the combination of chemotherapy and targeted anti-HER2 therapy, which is a long-term treatment standard, a significant improvement in treatment results has been achieved. The treatment of HER2-positive breast cancer without distant involvement is administered with a curative aim. A significant proportion of patients with HER2-positive cancer are treated with neoadjuvant therapy followed by surgery. The long-term standard after surgery was to continue adjuvant anti-HER2 therapy regardless of the effect of neoadjuvant therapy. Currently, the new standard in the treatment of HER2-positive patients with residual disability after neoadjuvant therapy is treatment with T-DM1, which is associated with a significant improvement in the prognosis of this subgroup of patients.

 

Key words

HER2-positive breast cancer, anti-HER2 therapy, T-DM1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM