Nové možnosti léčby hormonálně dependentního HER2 negativního karcinomu prsu

01/2022

Doc. MUDr David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

 

SOUHRN

Paliativní léčba hormonálně dependentního karcinomu prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) zaznamenala konečně v posledních několika letech větší posun, když se do běžné klinické praxe dostaly inhibitory cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6) a současně prokázal svoji účinnost a bezpečnost inhibitor onkogenu pro izoformu alfa (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha, PIK3CA) alpelisib. Alpelisib je inhibitor kinázy PIK3CA, která v případě přítomnosti aktivační mutace „gain-of-function“ zásadně ovlivňuje karcinogenezi karcinomu prsu. Tento enzym je mutovaný u přibližně 40 % pacientek s karcinomem prsu. S ohledem na skutečnost, že CDK4/6 inhibitory se etablovaly v léčebných standardech lokálně pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu první linie, a vzhledem k výsledkům studie BYLieve byl alpelisib registrován a je v tuto chvíli doporučen jako druhá linie paliativní léčby v případě přítomnosti mutace PIK3CA po selhání kombinace inhibitoru aromatázy s CDK4/6 inhibitorem.

 

Klíčová slova

hormonálně dependentní HER2 negativní karcinom prsu, inhibitory CDK4/6, mutace PIK3CA, studie BYLieve, alpelisib

 

SUMMARY

There is finally significant movement in the palliative treatment of the hormonal dependent HER2 negative breast cancer due to the registration of the cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK4/6) inhibitors and also due to the promising results of the trials with alpelisib, where alpelisib confirmed its effectivity and safety. Alpelisib is the inhibitor of the phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha (PIK3CA) and in the case of presence of the activating mutation “gain-of-function mutation” significantly influences breast cancer carcinogenesis. This enzyme is mutated in the approximately 40% of the patients with breast cancer. Considering this and also the fact that CDK4/6 inhibitors were established as a treatment standard of the locally advanced and metastasis breast cancer in the first line and also considering the results of the BYLieve clinical trial, alpelisib was registered and at this moment is recommended as a second line in the palliative treatment in the case of presence of PIK3CA mutation after the failure of the combination of aromatase inhibitors and the CDK4/6 inhibitors.

 

Key words

hormonal dependent HER2 negative breast cancer, CDK4/6 inhibitors, PIK3CA mutation, BYLieve study, alpelisib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM