MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

01/2022

 

Narodil se krátce před okupací spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy do rodiny strojního inženýra a operátorky v Plzni. O svém budoucím zaměření se stanoveným cílem věnovat se medicíně měl poměrně jasno již ve 4. třídě základní školy po jedné z besed na lékařské téma - obvyklá touha být kosmonautem nebo prezidentem se u něj tedy prakticky neprojevila a ani nyní se neobjevuje. V době studia na gymnáziu v Plzni (1982-1986, původně Pionýrů, nyní Masarykovo) jej bavily spíše humanitní než technické předměty a po jeho zdárném ukončení se mu skutečně podařilo složit přijímací zkoušky na medicínu, čímž se přiblížil svému snu a přání, a v letech 1986-1992 vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

Hledání optimálního medicínského oboru, ve kterém by našel uplatnění, však nebylo vůbec jednoduché. Volných míst po změně režimu - MUDr. Svoboda nastupoval na podzim 1992 - byl absolutní nedostatek a v oborech více mužských, typu chirurgie nebo gynekologie, nebyla dokonce prakticky žádná. Jako plzeňský patriot si navíc přál, pokud možno zůstat v našem „městě piva“ a nejlépe ve zdravotnickém zařízení, které znal již z doby svého vysokoškolského studia. V té době nabízela Fakultní nemocnice Plzeň volná místa pouze v oboru mikrobiologie a onkologie, jež byla sice na vzestupu, pro každého z potenciálních zájemců však poměrně velkou neznámou. Jako samostatný obor nebyla na fakultě ještě vyučována, setkání s onkologickými pacienty bylo možné prakticky jen v rámci výuky interní medicíny nebo chirurgie a chyběly základní představy o tom, co přesněji bude profese onkologa skutečně obsahovat a nabízet. Pro onkologii se však přesto rozhodl a po seznámení se s ní a jistě i díky neustále se zlepšujícím možnostem diagnostiky, léčby, prevence a s tím ruku v ruce spojenému prodloužení přežití nebo stále častěji kompletnímu vyléčení pacientů svého rozhodnutí nikdy nelitoval. A jak potvrzuje i nyní, volil by stále stejně.

Jeho přístup k pacientům je komplexní a zahrnuje terapii systémovou i lokální radiační. Po dvou atestacích v oboru radiační onkologie (v roce 1995 a 1998) si následně doplnil další v onkologii klinické v roce 2004. Později v roce 2011 ještě zakončil své postgraduální studium v oboru vnitřního lékařství rovněž na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, obhájil práci zaměřenou na význam stanovování nádorových markerů a získal titul Ph.D. V letech 1997 a 2002 absolvoval krátké odborné stáže na prestižním pracovišti Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku.

Dr. Tomáš Svoboda se dlouhá léta věnuje vzdělávání a snaží se přibližovat onkologii mnoha skupinám zdravotníků, počínaje specializovanými sestrami, přes vysokoškolské obory radiologických asistentů až po výuku mediků, či v rámci předatestačních kurzů oborů onkologických i ostatních, např. pro pneumology, urology či neurology. V těchto výukových aktivitách pokračuje navíc v lehce pozměněné podobě v rámci přípravy tematických Plzeňských onkologických dnů nebo Konferencí mladých onkologů a patří mezi spoluorganizátory každoročního a již tradičního setkání Klubu mladých onkologů v Medlově, ale i dalších akcí zařazených do kontinuálního vzdělávání.

Již 10 let je MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., zástupcem České republiky v European Society for Medical Oncology a spolupracuje tak na řadě mezinárodních projektů nejen v rámci Evropy, ale také v koordinaci s American Society of Clinical Oncology nebo World Health Organization. Díky napojení na European School of Oncology se mu pro mladé kolegy podařilo zajistit vzdělávací pobyty např. ve Vídni, Curychu nebo Lisabonu. Tuto problematiku zajišťuje také prostřednictvím svého působení ve výboru České Onkologické společnosti ČLS JEP, kde mimo jiné „střeží pokladnu“ této odborné společnosti.

Od roku 2007 byl odborným redaktorem české verze časopisu Lancet a pokračuje aktivním zapojením jakožto člen redakční rady v dalších odborných periodikách, např. v časopisu Onkologická revue a Klinická onkologie. Zapojen je do řady klinických studií nebo interních a externích auditů.

Tomáš Svoboda patří mezi přátelské a snad až nezvykle optimistické onkology. Je klidný a rozvážný, a to i za vypjatých okolností. Patří mezi ty, kteří neztrácejí čas hledáním chyb u druhých. Tvrdí, že si energii dobíjí v přírodě na chalupě v libereckém kraji, kde si chirurgické metody léčby kompenzuje prací s motorovou pilou nebo svářečkou a ostatní pak amatérskou zedničinou nebo zahradničením. Rád by se také více věnoval sportu, ale času není nazbyt. Jeho vnitřní klid a přátelské vystupování jsou pro něj typická poznávací znamení.

 

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň