Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vrána David . Zobrazit všechny články

Opožděná odpověď u pacienta s nádorem laryngu léčeného imunoterapií – kazuistika

02/2023 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Imunoterapie jako samostatná léčebná modalita nebo v kombinaci s chemoterapií se stala novým zlatým standardem léčby nemocných s recidivujícími či metastazujícími nádory hlavy a krku s vyčerpanými možnostmi lokoregionální terapie. V naší kazuistice prezentujeme pacienta s recidivou nádoru hlasivky po kurativní radioterapii a následně první linii paliativní léčby cisplatinou s 5-fluorouracilem s rychlou progresí onemocnění, druhou linií imunoterapie nivolumabem, po které následovala opět progrese, a teprve po třetí linii s docetaxelem došlo k dlouhodobé kompletní remisi onemocnění. Tuto skutečnost si vysvětlujeme buď opožděnou aktivací imunitního systému, nebo imunomodulačním účinkem docetaxelu, jelikož dlouhodobá kompletní remise po třetí linii paliativní léčby docetaxelem se nedá úplně očekávat.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti v léčbě nádorů žlučníku a žlučových cest

02/2023 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Chirurgická léčba představuje bohužel jedinou léčebnou modalitu, která poskytuje pacientům s nádory žlučníku / žlučových cest šanci na dlouhodobé přežívání. Standardem léčby pacientů s lokálně pokročilým či metastazujícím onemocněním je v tuto chvíli kombinace ciplatiny s gemcitabinem, když většina cílené léčby bohužel u tohoto typu nádoru nepřinesla očekávané výsledky. V dalších liniích léčby jsou obvykle indikovány kombinace s oxaliplatinou nebo taxanem. Durvalumab je první molekulou ze skupiny imunoterapie, která prokázala účinnost u nádorů žlučníku / žlučových cest a získala registraci pro tuto indikaci na základě klinické studie TOPAZ-1. Chemoterapie v kombinaci s durvalumabem splnila primární cíl studie, když došlo ke statisticky signifikantnímu prodloužení mediánu celkového přežití léčených pacientů. Durvalumab představuje novou léčebnou možnost u pacientů s nádory žlučníku / žlučových cest, kterou je vhodné zvážit v první linii paliativní léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení imunoterapie v léčbě nádorů čípku a těla dělohy

01/2023 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Chemoterapie na bázi platiny, taxanu a eventuálně antracyklinů byla dlouhou dobu základem léčby pacientek s lokálně pokročilými a metastazujícími nádory čípku a těla dělohy, u nichž byly vyčerpány možnosti chirurgické léčby a radioterapie. První molekula, která získala registraci v případě léčby čípku dělohy, byl bevacizumab v kombinaci s chemoterapií a nyní se nově do léčebných algoritmů dostala také imunoterapie. Imunoterapie pembrolizumabem je v tuto chvíli indikována v kombinaci s chemoterapií a eventuálně bevacizumabem v první linii paliativní léčby pacientek s karcinomem čípku dělohy a v druhé a vyšších liniích je možno indikovat pembrolizumab nebo cemiplimab. Podobně v případě nádorů těla dělohy je možné na základě proběhlých studií podávat u předléčených pacientek pembrolizumab pro léčbu nádorů s defektem v mismatch repair genech / vysokou mikrosatelitovou instabilitou (dMMR/MSI-H), eventuálně bez ohledu na status MMR kombinaci pembrolizumabu s lenvatinibem. Imunoterapie tak představuje nový standard léčby těchto nádorů.
CELÝ ČLÁNEK

Kvalita života pacientek s metastazujícím karcinomem prsu léčených ribociclibem

01/2023 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Systémová léčba lokálně pokročilého či metastazujícího hormonálně pozitivního (hormone receptor-positive, HR+) karcinomu prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 negative, HER2-) je v současné době většinou založena na kombinaci hormonální léčby s inhibitory cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6). Při výběru konkrétní molekuly je třeba zohlednit jednak vlastní nádorové onemocnění, jednak potencionální nežádoucí účinky léčby. Nežádoucí účinky mohou zásadním způsobem ovlivnit compliance pacientek s onkologickou léčbou, a to do té míry, že pokračování v léčbě může být pro pacientky dokonce nepřijatelné, jak demonstrujeme v níže uvedeném textu. Přímé srovnání nežádoucích účinků jednotlivých molekul (ribociclib, abemaciclib, palbociclib) / kvality života neexistuje, nicméně existuje nepřímé porovnání ribociclibu s abemaciclibem, které jednoznačně preferuje terapii ribociclibem. Většina nežádoucích účinků / obtíží pacientek v průběhu paliativní léčby inhibitory CDK4/6 je zvládnutelná, je třeba na ně myslet a v optimálním případě jim předcházet.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2023

01/2023 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu MSI-H/dMMR

06/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Imunoterapie zásadním způsobem ovlivnila léčbu celé řady malignit. Nyní se nově dostala i do léčebných algoritmů metastazujícího kolorektálního karcinomu, a to v případě pacientů s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou / deficitem v genech opravy chybného párování bází (microsatellite instability-high / mismatch repair deficient, MSI-H/dMMR). Klinická studie KEYNOTE-177 potvrdila účinnost a bezpečnost monoterapie pembrolizumabem v porovnání se standardními chemoterapeutickými režimy s eventuální cílenou terapií protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru / vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor / vascular endothelial growth factor, anti-EGFR/anti-VEGF) v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Podobně byla potvrzena účinnost pembrolizumabu u předléčených pacientů s kolorektálním karcinomem na základě studie KEYNOTE-164. Imunoterapie představuje v současnosti jednoznačně preferovanou léčebnou modalitu u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s MSI-H/dMMR, a to jak v první, tak ve vyšších liniích léčby, pro které získal pembrolizumab registraci, a v první linii od 1. 9. 2022 také úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě plicního karcinomu - aktualizovaná data a kazuistika

04/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Durvalumab představuje monoklonální protilátku, která stimuluje imunitní systém v rozpoznávání a usmrcování nádorových buněk. Durvalumab prokázal svoji účinnost i bezpečnost v léčbě lokálně pokročilého neresekabilního nemalobuněčného plicního karcinomu po kurativní chemoradioterapii jako udržovací léčba na základě výsledků klinické studie PACIFIC, jejíž aktualizovaná data byla publikována v tomto roce. Současně získal durvalumab registraci pro léčbu generalizovaného malobuněčného plicního karcinomu s chemoterapií a následně jako monoterapie na základě studie CASPIAN, jejíž aktualizovaná data jsou opět předmětem tohoto sdělení. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění v této druhé indikaci v tuto chvíli bohužel chybí. Současně jsou prezentovány povzbudivé výsledky pacienta s malobuněčným plicním karcinomem léčeného durvalumabem v našem komplexním onkologickém centru.
CELÝ ČLÁNEK

Neoadjuvantní léčba pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

04/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Léčba biokátory receptoru 2 pro lidský epidermáiní růstový faktor (human epidermai growth factor receptor 2, HER2) představuje jednoznačně standard v neoadjuvantní iéčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Po řadu iet používané kombinaci trastuzumabu s chemoterapií se nově do standardů dostala kombinace trastuzumabu s pertuzumabem. Co se týká dalších moiekui, jako je iapatinib, kombinace iapatinibu s trastuzumabem či trastuzumab emtansinem, tyto molekuly (kombinace) v tuto chvíli nepřinesly přesvědčivé výsledky a je třeba vyčkat výsledků dalších studií před zařazením do standardní neoadjuvantní iéčby. Tento text si kiade za cíi shrnout studie, které zkoumaly anti-HER2 iéčbu v neoadjuvantním podání.
CELÝ ČLÁNEK

Optimalizace premedikačního režimu pri aplikaci cetuximabu v klinické praxi

03/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Jedním z často skloňovaných nežádoucích účinků cetuximabu je infuzní reakce, a to zejména jako anafylaktická reakce při prvním podání této molekuly. Vlastní reakce souvisí s preexistujícími protilátkami IgE proti oligosacharidu α-1,3-galaktóze na molekule cetuximabu. V případě reakcí nižšího stupně - grade 1 a 2 - je možné v aplikaci pokračovat, nicméně v případě grade 3 či 4 je nezbytné aplikaci ukončit a další podávání cetuximabu je obvykle kontraindikováno. Rozšířené premedikační schéma snižuje riziko závažné infuzní reakce v průběhu aplikace cetuximabu a umožňuje převést aplikaci cetuximabu z jednotek intenzivní péče či lůžkových onkologických oddělení na ambulantní chemoterapeutický stacionář, což zvyšuje komfort pro pacienty a současně snižuje náklady na onkologickou léčbu.
CELÝ ČLÁNEK

Cemiplimab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

02/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Terapie lokálně pokročilého či metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu zaznamenala v posledních letech zásadní posun, když se v léčebných algoritmech jednoznačně etablovala imunoterapie. Imunoterapie se dostala postupně až do první linie paliativní léčby, poté co prokázala benefit ve srovnání s konvenční chemoterapií. Monoterapie pembrolizumabem, kombinace pembrolizumabu s chemoterapií či nově kombinace ipilimumabu a nivolumabu s dvěma cykly chemoterapie získaly úhradu z veřejného zdravotního pojištění v první linii paliativní léčby. Nově do léčby plicních karcinomů promlouvá také cemiplimab. Klinická studie EMPOWER-Lung 1 jednoznačně prokázala přínos a bezpečnost cemiplimabu v první linii paliativní léčby u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s expresí PD-L1 ≥ 50 %. Současně studie EMPOWER-Lung 3 prokázala benefit cemiplimabu v kombinaci s chemoterapií. Cemiplimab získal registraci v monoterapii a v současnosti očekáváme úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
CELÝ ČLÁNEK

Phesgo - nová možnost léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu

02/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Phesgo představuje novou fixní kombinaci subkutánních přípravků pertuzumabu a trastuzumabu. Tato forma podávání prokázala odpovídající účinnost a bezpečnost ve srovnání s intravenózními formami přípravku v léčbě pacientek s karcinomem prsu. Phesgo představuje novou možnost léčby pacientek s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), a to v neoadjuvantním, adjuvantním či paliativním režimu. Přípravek Phesgo byl schválen pro použití na základě dvou klinických studií - FeDeriCa a PHranceSCa. Klinická studie FeDeriCa potvrdila non-inferioritu subkutánního podání ve srovnání s intravenózní formou a klinická studie PHranceSCa ukázala jednoznačnou preferenci subkutánní formy ze strany pacientek i zdravotního personálu. Přípravek Phesgo byl schválen pro použití u pacientek s karcinomem prsu jak Food and Drug Administration, tak European Medicines Agency, úhrada z veřejného zdravotního pojištění je v tuto chvíli netrpělivě očekávána.
CELÝ ČLÁNEK

Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty - kazuistika

01/2022 MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I přes významné pokroky v radioterapii stále dochází téměř u třetiny pacientů k lokální recidivě onemocnění. Současné možnosti kurativní terapie lokální recidivy karcinomu prostaty po radioterapii zahrnují radikální prostatektomii, brachyterapii, kryoablaci, fokusovaný ultrazvuk vysoké intenzity (high-intensity focused ultrasound, HIFU). Vzhledem ke změnám tkání po proběhlém ozáření jsou všechny tyto metody zatíženy významným rizikem klinicky závažné toxicity a selhání léčby. Proto je velká část pacientů s radiorekurentním karcinomem prostaty léčena pouze paliativní hormonální léčbou, případně sledována bez aktivní terapie. Jednu z perspektivních metod u této skupiny pacientů představuje ireverzibilní elektroporace (irreversible electroporation, IRE). Kazuistika prezentuje pacienta s lokální recidivou karcinomu prostaty ošetřeného metodou IRE na našem pracovišti.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v adjuvantní léčbě nádorů jícnu

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Neoadjuvantní chemoradioterapie následovaná chirurgickou resekcí představuje zlatý standard léčby nádorů jícnu a gastroezofageální junkce. Postavení neoadjuvantní chemoradioterapie je definováno několika studiemi a její indikace je poměrně jasná, kdežto vlastní indikace chirurgického výkonu, ačkoli v České republice obvyklá, je mnohem méně jednoznačná. Benefit adjuvantní chemoterapie byl prokázán v několika retrospektivních hodnoceních a v současné době máme i data prokazující benefit imunoterapie ve formě checkpoint inhibitorů po komplexní léčbě nádorů jícnu a gastroezofageální junkce u pacientů, kteří nedosáhli kompletní remise po neoadjuvantní chemoradioterapii, a to na základě klinické studie CheckMate 577. Nivolumab získal registraci v této indikaci, nicméně úhrada z veřejného zdravotního pojištění v tuto chvíli chybí.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti léčby hormonálně dependentního HER2 negativního karcinomu prsu

01/2022 Doc. MUDr David Vrána, Ph.D.
Paliativní léčba hormonálně dependentního karcinomu prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) zaznamenala konečně v posledních několika letech větší posun, když se do běžné klinické praxe dostaly inhibitory cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6) a současně prokázal svoji účinnost a bezpečnost inhibitor onkogenu pro izoformu alfa (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha, PIK3CA) alpelisib. Alpelisib je inhibitor kinázy PIK3CA, která v případě přítomnosti aktivační mutace „gain-of-function“ zásadně ovlivňuje karcinogenezi karcinomu prsu. Tento enzym je mutovaný u přibližně 40 % pacientek s karcinomem prsu. S ohledem na skutečnost, že CDK4/6 inhibitory se etablovaly v léčebných standardech lokálně pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu první linie, a vzhledem k výsledkům studie BYLieve byl alpelisib registrován a je v tuto chvíli doporučen jako druhá linie paliativní léčby v případě přítomnosti mutace PIK3CA po selhání kombinace inhibitoru aromatázy s CDK4/6 inhibitorem.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího NSCLC bez přítomnosti specifických mutací - souhrn dostupných léčebných možností v ČR v roce 2021

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Léčba pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic bez přítomnosti specifických mutací má stále paliativní charakter. Nově se do terapie v první linii etablovala imunoterapie, která získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a to již u všech podskupin pacientů bez ohledu na expresi ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed death-ligand 1, PD-L1). Pembrolizumab v monoterapii je možné použít pro léčbu v první linii u pacientů s expresí PD-L1 ≥ 50 %, v případě skupiny pacientů s expresí PD-L1 1-49 % máme možnost podat jednak kombinaci pembrolizumabu s chemoterapií (druh chemoterapie zohledňuje histologii) a nově také kombinaci chemoterapie s ipilimumabem a nivolumabem. V případě skupiny pacientů s expresí PD-L1 <1 % je jedinou možností imunoterapie, která má registraci a současně úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a sice kombinace chemoterapie s ipilimumabem a nivolumabem. Pembrolizumab přes prokázanou účinnost i v populaci PD-L1 negativních pacientů úhradu stanovenou nemá. Navzdory několika negativním klinickým studiím, jako například CheckMate 026 nebo IMpower131, se imunoterapie jednoznačně zařadila do první linie paliativní léčby u všech skupin pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří splňují podmínky úhrady a měla by být indikována, co nejdříve je to možné.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2022

01/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Analýza podskupin pacientů léčených trifluridin/tipiracilem v klinické studii TAGS

06/2021 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Generalizovaný adenokarcinom žaludku a gastroezofageální junkce představuje onemocnění s infaustní prognózou. Řadu let tvořila konvenční chemoterapie jedinou léčebnou možnost, ovšem s nezanedbatelnou toxicitou. V posledních letech se objevila řada molekul, která vstoupila do léčebného algoritmu této diagnózy. Imunoterapie (pembrolizumab či nivolumab), trastuzumab nebo ramucirumab prokázaly svoji účinnost a bezpečnost v terapii nádorů žaludku. Další molekulou, která se jednoznačně etablovala v léčbě těchto nádorů, je trifluridin/tipiracil (Lonsurf). Trifluridin/tipiracil je indikovaný ve třetí a vyšší linii paliativní léčby karcinomů žaludku a gastroezofageální junkce na základě klinické studie TAGS. Analýza podskupin randomizovaných pacientů potvrdila skutečnost, že tato léčba je účinná u všech analyzovaných podskupin bez ohledu na věk, lokalizaci nádorů v žaludku či gastroezofageální junkce a předchozí gastrektomii.
CELÝ ČLÁNEK

Současné postavení durvalumabu v léčbě plicních karcinomů

05/2021 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Plicní karcinomy tvoří jedny z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění. Je možné je obecně rozdělit na nemalobuněčné karcinomy a malobuněčné karcinomy. Léčebná strategie těchto karcinomů v posledních letech bohužel nezaznamenala až do příchodu imunoterapie a tyrozinkinázových inhibitorů větší posun. Imunoterapie ve smyslu checkpoint inhibitorů se rychle etablovala jako základní léčba řady malignit a nyní se dostala do léčebných standardů první linie nemalobuněčného i malobuněčného plicního karcinomu včetně udržovací léčby po primárně kurativní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu. Durvalumab je monoklonální protilátka proti ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1), která blokuje interakci ligandu PD-L1 a receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death 1 receptor, PD-1) / CD80, díky níž dochází ke zvýšení odpovědi imunitního systému vůči nádorovému onemocnění. Toto ovlivnění imunitního systému však s sebou nese i specifické nežádoucí účinky, které se odlišují od nežádoucích účinků chemoterapie či tyrosinkinázových inhibitorů.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2021

05/2021 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v systémové léčbě nádoru jícnu

03/2021 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Imunoterapie našla své nezpochybnitelné postavení v léčbě celé řady malignit. Na základě několika studií, které byly publikovány v poslední době, se dostala i do léčebného algoritmu nádorů jícnu a gastroezofageální junkce, a to jak do první, tak do vyšších linií paliativní léčby. Prediktivními markery, které hrají roli při výběru vhodné terapie, zůstávají stav ligandu programované buněčné smrti 1 (pro- grammed cell death-ligand 1, PD-L1), přítomnost defektu v genech zodpovědných za opravu chybného párování bází a s tím související vysoká mikrosatelitová instabilita (mismatch repair deficiency / high microsatellite instability, dMMR/MSI-H) a exprese receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2). Cílená terapie trastuzumabem, ramucirumabem či terapie trifluridin/tipiracilem zůstává léčbou volby v případě adenokarcinomů gastroezofageální junkce. V současnosti však bohužel zcela chybí úhrada z veřejného zdravotního pojištění pro jakoukoli molekulu ze skupiny imunoterapie u tohoto typu nádorového onemocnění. Níže uvedený text si klade za cíl shrnout současná data pro imunoterapii, cílenou léčbu nádorů jícnu a gastroezofageální junkce bez ohledu na stav úhrady.
CELÝ ČLÁNEK
1 2