Výsledky finální analýzy celkového přežití pacientek s karcinomem prsu ve studii MONARCH-3

02/2024

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Kombinace hormonální léčby spolu s inhibitorem CDK4/6 představuje v současnosti jednoznačně zlatý standard léčby pacientek s lokálně pokročilým (s vyčerpanými možnostmi lokoregionální léčby) či metastazujícím karcinomem prsu s expresí hormonálních receptorů a současně s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2). K dispozici jsou v České republice tři molekuly, které všechny prokázaly benefit v prodloužení doby do progrese onemocnění, nicméně finální data týkající se prodloužení celkového přežití přinesla v případě fulvestrantu statisticky signifikantní výsledky pouze v kombinaci s abemaciclibem a ribociclibem a v případě inhibitorů aromatázy pouze v kombinaci s ribociclibem. S ohledem na skutečnost, že primárním cílem studií nebylo celkové přežití, nýbrž přežití bez progrese onemocnění a na základě těchto dat získaly všechny tři molekuly úhradu z veřejného zdravotního pojištění u této skupiny pacientek, je nutno všechny tři molekuly zvažovat, a to se zřetelem na výsledky registračních studií, profil toxicity, dávkovací schéma a také mírně odlišné podmínky úhrady.

 

Klíčová slova

metastazující HR+ HER2 – karcinom prsu, studie MONARCH-3, ribociclib, abemaciclib, palbociclib, kvalita života

 

SUMMARY

The combination of hormonal treatment together with CDK4/6 inhibitors represents the gold standard for the treatment of the patients with locally advanced (without the possibility of locoregional treatment) or metastatic breast cancer with expression of hormonal receptors and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) negativity. At this moment there are three molecules available in this indication, which all of them have confirmed the effectivity in the progression free survival, however for combination with fulvestrant the statistically significant results on overall survival benefit are available only for abemaciclib and ribociclib and for combination with aromatase inhibitors only in the case of ribociclib the data regarding the overall survival benefit were statistically significant. Considering the fact, that the primary endpoint of the trials was not overall survival but the progression free survival and all of these molecules gained the registration as well as reimbursement in Czech Republic in this group of patients,all these three molecules should be considered in the treatment algorithm with respect to the clinical trials outcomes, different toxicity profile, dosing schedule and little different reimbursement conditions.

 

Key words

metastatic HR+ HER2- breast cancer, MONARCH-3 trial, ribociclib, abemaciclib, palbociclib, quality of life

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM