Současné postavení imunoterapie v léčbě nádorů jícnu a žaludku

03/2023

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Léčebné algoritmy nádorů jícnu a žaludku byly v posledních letech zásadním způsobem ovlivněny příchodem imunoterapie. V rámci nádorů jícnu se monoterapie nivolumabem dostala jednak do adjuvantní léčby po neoadjuvantní chemoradioterapii a chirurgické resekci a současně do první i vyšších linií paliativní léčby. Podobně získal registraci u rekurentních/metastazujících nádorů jícnu pembrolizumab v kombinaci s chemoterapií. V případě adenokarcinomů žaludku je v první linii po vyloučení pozitivity receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) vhodné zvážit kombinaci nivolumabu s chemoterapií a u nádorů s vysokou mikrosatelitovou instabilitou (microsatellite instability-high, MSI-H) / s defektem mismatch repair genů (deficient mismatch repair, dMMR) jednoznačně monoterapii pembrolizumabem.

 

Klíčová slova

nádory jícnu a žaludku, imunoterapie, nivolumab, pembrolizumab

 

SUMMARY

The treatment algorithms of the esophageal and gastric cancer were significantly influenced by the immunotherapy. In the case of esophageal cancer the monotherapy with nivolumab was approved in the adjuvant setting after neoadjuvant chemoradiotherapy and surgical resection and at the same time in the first and later palliative lines. Pembrolizumab gained also registration in combination with chemotherapy in recurrent or metastatic esophageal cancer. In gastric cancer in untreated patients nivolumab in combination with chemotherapy should be indicated as initial treatment in HER2 negative patients and in the case of MSI-H (microsatellite instability-high) / dMMR (deficient mismatch repair) monotherapy with pembrolizumab is the preferred regimen.

 

Key words

esophageal and gastric cancer, immunotherapy, nivolumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM