Úvodník 01/2023

01/2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi ctí, že mohu psát editorial k 10. výročí vydávání časopisu Onkologická revue. Tak jako v minulých letech, ani rok 2022 nezůstal pozadu a přinesl nám řadu nových indikací i úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Nové molekuly byly schváleny v rámci gynekologických malignit, i když dlouhou dobu v této indikaci představovala jedinou terapeutickou možnost chemoterapie v případě, že radioterapie či chirurgická léčba nebyla u pacientky možná. Podobně ani další indikace nezůstaly pozadu a imunoterapie se dostala do standardních léčebných algoritmů nádorů žaludku a jícnu, kde postupně získává úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Výrazný posun zaznamenala v uplynulém roce i léčba karcinomu prsu, kde pembrolizumab vstoupil do paliativní i neoadjuvantní indikace, i když v případě atezolizumabu došlo ke stažení schválení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, a pembrolizumab tak zůstal jednoznačně preferovanou molekulou. Zlepšila se situace v léčbě plicních karcinomů, kde kromě kombinace ipilimumabu s nivolumabem a chemoterapií a pembrolizumabu, eventuálně v kombinaci s chemoterapií, vstoupily do terapeutických algoritmů další dvě molekuly, a to atezolizumab s cemiplimabem. Podobně se imunoterapie propracovala do léčby hepatocelulárního karcinomu, nádorů žlučových cest a malobuněčného plicního karcinomu. Kapitola sama pro sebe je terapie renálního karcinomu, kde jsou přepisovány standardy snad nejčastěji.

Onkologická léčba zažívá v posledních letech nebývalý rozkvět a doufejme, že zdravotní pojišťovny umožní, tak jako doposud, přístup k těmto molekulám.

 

S přáním všeho dobrého do roku 2023

 

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Předseda redakční rady