Současné postavení imunoterapie v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

01/2024

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkoLogie, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC) bez přítomnosti specifických farmakologicky ovlivnitelných mutací je jednoznačně v současné době založena na imunoterapii, eventuálně kombinaci imunoterapie s chemoterapií. V první Linii paliativní Léčby jsou v tuto chvíli k dispozici pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab a atezolizumab. Účinnost a bezpečnost všech těchto molekul je podložena klinickými studiemi fáze 3 a jejich použití se Liší s ohledem na expresi Ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) se skóre nádorového podílu (Tumor Proportion Score, TPS), celkový stav pacienta a histologický podtyp plicního karcinomu. Imunoterapie je v tuto chvíli jednoznačným standardem Léčby pacientů v první a současně ve vyšších Liniích paliativní Léčby v případě, že nebyLa použita v úvodu Léčby. Níže uvedený text si klade za cíl shrnout současná aktualizovaná data hLavních studií, na jejichž zákLadě je postaven aktuální standard Léčby NSCLC bez přítomnosti specifických řídicích mutací v první a ve vyšších Liniích Léčby.

 

KLíčová sLova

NSCLC, PD-L1, imunoterapie, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, cemiplimab

 

SUMMARY

The treatment of the non-small cell lung cancer (NSCLC) without specific pharmacologically influenceable mutations is without any doubts based on the immunotherapy or the combination of the immunotherapy with chemotherapy. In the first line of the palliative treatment there are four molecules available at this moment - pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab and atezolizumab. The effectivity and safety of allthese molecules is based on the phase 3 clinical trials and the actual selection of the specific molecule depends on the programmed cell death-Ligand 1 (PD-L1) expression TPS (Tumor Proportion Score), patient performance status and histologica L type of the cancer. Immunotherapy is at this moment the gold standard in the first line of the palliative treatment as well as in the later lines in the case the immunotherapy was not indicated up-front. The bellow written manuscript aims to summarize up to date data regarding the cLinicaL triaLs, based on which the current treatment standard was created in the first line palliative treatment as wel as later lines.

 

Key words

NSCLC, PD-L1, immunotherapy, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, cemiplimab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM