04/2023

 

Obsah čísla

 

editorial: Dagmar Brančíková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


medailonek: Karel Indrák

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Novinky v radioterapii nádoru prsu

News in breast tumor radiotherapy

Renata Soumarová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Bezpečnost a účinnost metod ochrany reprodukce u žen s nádory prsu

Efficacy and safety of fertility preservation in female breast cancer patients

Lenka Mekiňová, Eva Lousová, Martin Huser, Igor Crha

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Pacientky s nádorem prsu a prokázanou mutací ze skupiny ATM v klinické praxi

Patients with breast cancer and a proven mutation from the ATM group in clinical practice

Dagmar Brančíková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Moderní léčba pacientky s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu – kazuistika

Modern treatment of a patient with metastatic triple negative breast cancer – case report

Monika Blažková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Přetrvávající riziko relapsu u HER2+ HR+ pacientek – kazuistika komplexně zaléčené pacientky s pokročilým karcinomem s vysokým rizikem relapsu

Persistent risk of relapse in HER2+ HR+ patients – case report of a comprehensively treated patient with advanced cancer with a high risk of relapse

Markéta Protivánková, Iva Mihulová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Předléčená pacientka s HER pozitivním nádorem prsu léčená trastuzumab deruxtecanem – kazuistika

Pretreated patient with HER positive breast tumor treated with trastuzumab deruxtecan – case report

Dagmar Brančíková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Trastuzumab deruxtecan v léčbě nemocných s metastazujícím HER2‑low karcinomem prsu

Trastuzumab deruxtecan in the treatment of patients with metastatic HER2‑low breast cancer

Martina Zimovjanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Postavení neratinibu v rámci anti‑HER2 terapie časného karcinomu prsu

The role of neratinib in anti‑HER2 therapy in early breast cancer

Lukáš Chlachula

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Neratinib v adjuvantní léčbě karcinomu prsu – kazuistika

Neratinib in the adjuvant treatment of breast cancer – a case report

Milan Brychta

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Novinky v systémové léčbě karcinomu endometria

News in systemic therapy of endometrial cancer

Lucie Ehrlichová, Markéta Bednaříková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Příznivý účinek multimodálního léčebného přístupu u pacientky s primárně pokročilým karcinomem endometria – kazuistika

Beneficial effect of multimodal treatment of a patient with primary advanced endometrial cancer – case report

Lucie Ehrlichová, Markéta Bednaříková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Úspěšná léčba olaparibem u pacientky s pokročilým karcinomem ovarií – kazuistika

Successful treatment with olaparib in a patient with advanced ovarian cancer – case report

Mária Zvaríková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Riziko febrilní neutropenie a její profylaxe při chemoterapii pro karcinom prsu

Risk of febrile neutropenia and its prophylaxis during chemotherapy for breast cancer

Samuel Vokurka

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Dlouhodobá kontrola onemocnění u pacienta s metastazujícím adenokarcinomem sigmoidea léčeným trifluridin/tipiracilem – kazuistika

A long‑term disease control in a patient with metastatic sigmoid cancer treated with trifluridine/tipiracil – case report

Ondřej Kubeček

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Radioterapie karcinomu prostaty s fokálním boostem na dominantní intraprostatickou lézi

Focal boost to dominant intraprostatic lesion in radiotherapy for localized prostate cancer

Rostislav Kotásek, Luboš Homola, Marcel Matzenauer

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Právě vyšlo: Návrat do práce po rakovině? Proč ne!

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

 

Doporučené články

Úvodník 04/2023

04/2023 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

04/2023 Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. Prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v radioterapii nádoru prsu

04/2023 Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Radioterapie je stále nezbytnou součástí komplexní léčby karcinomu prsu, přestože pokroky v diagnosrtice, chirurgii a systémové léčbě zásadně změnily strategii léčby karcinomu prsu. Mezi aktuální témata v léčbě zářením u časného karcinomu prsu patří zkrácení délky léčby, identifikace skupiny pacientek, které nepotřebují adjuvantní radioterapii a snižování rizika pozdních poradiačních změn s použitím nových technik radioterapie. U lokálně pokročilého karcinomu prsu po mastektomii se diskutuje o skurpině pacientek, u nichž je nutné provedení radioterapie hrudní stěny a regionálních lymfatických uzlin. Aktuální je i načasování radioterapie a rekonstrukce prsu. Terapie zaměřená na metastázy pomocí ablativní radioterapie je novou oblastí zájmu i u karcinomu prsu, včetně její role a dopadu u oligometastatického karcinomu prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Bezpečnost a účinnost metod ochrany reprodukce u žen s nádory prsu

04/2023 MUDr. Lenka Mekiňová; Ing. Eva Lousová; MUDr. Martin Huser; doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Tento článek, založený na rešerších literatury publikované do června 2023 v databázích Web of Science (WoS), Scopus, PubMed/Medline, se zaměřením na „breast cancer“ a „fertility preservation“, rozebírá nejdůležitější aspekty a kontroverze péče o reprodukční zdraví žen s karcinomem prsu. Protinádorová léčba účinně potlačuje maligní bujení, nicméně i přes pokrok v medicíně může dojít k poškození gonád. Znalost těchto rizik a funkční spolupráce mezi onkology a lékaři centra ochrany reprodukce jsou pro pacientku zásadní. Moderní postupy ochrany reprodukce se z pohledu reprodukční medicíny jeví jako účinné a bezpečné, i když mezi onkology a gynekology není plný konsenzus.
CELÝ ČLÁNEK

Pacientky s nádorem prsu a prokázanou mutací ze skupiny ATM v klinické praxi

04/2023 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Prevalence mutací genu ATM je v naší populaci nízká. Zatímco jeho vliv na zvýšení incidence nádorů je znám, výběr jednotlivých léčebných modalit u pozitivně testovaných pacientek není většinou jednoznačný. Uvádíme přehled studií a kazuistik u pacientek s časným karcinomem prsu s mutacemi v proteinu ATM a jejich vliv na rozhodování v klinické praxi. Mutace v genu ATM riziko vzniku kontralaterálního tumoru prsu zvyšuje v případě jakékoli vzácné missense varianty ATM; nositelky této mutace, které obdržely radiační terapii pro svůj první karcinom prsu, měly významně zvýšené riziko rozvoje kontralaterálního karcinomu prsu ve srovnání s neexponovanými ženami (2,8-3,3*), pro jiné varianty to však není potvrzeno. Údaje o toxicitě radioterapie jsou rozporuplné, jasnou kontraindikací zůstávají jen mutace v genu TP53, jinak není jednoznačná kontraindikace ani pro mutaci skupiny genů BRCA. U missence variant ATM lze riziko toxicity předpokládat a prokázáno je i zvýšené riziko pozdní poradiační fibrózy. Další data jsou o riziku podávání antracyklinů jednak pro nižší účinek u některých variant a jednak pro vyšší toxicitu. V systémové protinádorové léčbě jsou preferovanou variantou taxany. Naplánování protinádorové léčby u pacientek s časným karcinomem prsu s mutací v genu ATM je záležitostí multidisciplinárního týmu, kde je klíčové vyjádření genetika. Adjuvantní radioterapii a adjuvantní léčbu antracykliny je vždy nutno indikovat uvážlivě s ohledem na poměr rizik.
CELÝ ČLÁNEK

Moderní léčba pacientky s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu – kazuistika

04/2023 MUDr. Monika Blažková
Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním a je hlavní příčinou úmrtí na karrcinom u žen. Triple negativní karcinom je nejagresivnějším podtypem nádoru prsu s nejkratší dobou přežití.1 Uvádíme kazuistiku 54leté pacientky s primárně metastazujícím karcinomem prsu s negativitou ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) a s mnohočetnou diseminací metastáz v plicích, kde byla jako léčba první linie podána kombinace paclitaxelu a bevacizumabu s účinkem stabilizace po dobu šesti měsíců, potom režim CMF (cyklofosfamid, methotrexát, 5-fluorouracil) s účinkem stabilizace a parciální remise po dobu devíti měsíců a liposomální nepegylovaný doxorubicin v monoterapii s efektem progrese do tří měsíců. V současnosti je jako léčba čtvrté linie podán sacituzumab govitecan s účinkem parciální remise trvající osm měsíců za vynikající kvality života pacientky. Při sekvenaci vzorku pomocí kombinovaného RNA/DNA panelu TruSight Oncology 500 byla detekována sekvenční varianta c.578A>G, p.(His193Arg) v genu TP53 (referenční sekvence: NM_001126114.2) s frekvencí 53,3 % ve vyšetřorvaném vzorku. Varianta byla klasifikována jako třída patogenní missense mutace (varianta s potenciálně klinickou významností, diagnostický význam). Tato mutace by mohla být odpovědná za velmi dobrý účinek režimu CMF, obsahujícího 5-ftuorouracil2, a možná i bevacizumabu3. Při genetickém testování, s výjimkou častých nepatogenních polymorfismů, nebyla nalezena žádná mutace v exonech vyšetřovaných genů. Dále nebyla metodou digitální Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ve vyšetřovaných genech nalezena žádná velká duplikace či delece. Pacientka nyní žije ve velmi dobrém stavu po dobu 28 měsíců, léčba sacituzumab govitecanem trvá osm měsíců a onemocnění je stabilizováno.
CELÝ ČLÁNEK

Přetrvávající riziko relapsu u HER2+ HR+ pacientek – kazuistika komplexně zaléčené pacientky s pokročilým karcinomem s vysokým rizikem relapsu

04/2023 MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Iva Mihulová
V článku předkládáme popis komplexní léčby pacientky s karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 positive, HER2+), u které byl nádor diagnostikovaný v pokročilém stadiu, a proto bylo nutno zahájit léčbu neoadjuvancí. Vzhledem k neuspokojivé reakci onemocnění na neoadjuvantní léčbu zjištěné po provedeném chirurgickém zákroku pak bylo nutno podat i maximálně účinnou adjuvantní léčbu. Průběh této léčby a její komplikace jsou popsány v článku.
CELÝ ČLÁNEK

Předléčená pacientka s HER pozitivním nádorem prsu léčená trastuzumab deruxtecanem – kazuistika

04/2023 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Léčba metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor, HER) prochází v současné době velkým rozvojem co do nabídky léčiv i jejich účinku. Uvádíme kazuistiku 45leté pacientky s metastazujícím HER pozitivním nádorem prsu, silně předléčené chemoterapií antracykliny a taxany a po anti-HER léčbě pertuzumabem, trastuzumabem i lapatinibem s rozsáhlým symptomatickým postižením plic a pohrudnice. Léčbou trastuzumab deruxrtecanem bylo u této pacientky ve třetí linii paliativní léčby dosaženo parciální remise a významného klinického zlepšení stavu. Zatím účinek trvá 18 měsíců a pokračujeme v udržovací léčbě stejnou dávkou 5,4 mg/kg tělesné hmotnosti. Nezaznamenali jsme žádné závažné projevy toxicity G3/4, ani kardiální, ani hematologické. Léčba trastuzumab deruxtecanem je velmi účinnou možností s přijatelnou toxicitou i u silně předléčených pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Trastuzumab deruxtecan v léčbě nemocných s metastazujícím HER2-low karcinomem prsu

04/2023 MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., MHA
Skupina karcinomů prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) se odlišuje nejen expresí hormonálních receptorů, ale v současnosti také výší exprese HER2. Nově zavedený pojem HER2-low karcinom prsu zahrnuje nádory imunohistochemicky klasifikované jako HER2 1+ nebo 2+ / ISH (in situ hybridizace) negativní. S vývojem konjugátů protilátky s cytostatikem vyšší generace se otevírá možnost cílené anti-HER2 léčby u rozsáhlé podskupiny HER2-low nádorů. Cílem sdělení je prezentace výsledků klinické studie fáze III DESTINY-Breast04 s trastuzumab deruxtecanem v terapii předléčených pacientů s HER2-low metastazujícím karcinomem prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení neratinibu v rámci anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

04/2023 MUDr. Lukáš Chlachula
Karcinom prsu je heterogenní skupina nádorového onemocnění, která v incidenci u žen dlouhodobě stojí na prvním místě. Karcinomy prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal qrowth factor receptor 2, HER2) tvoří zhruba 15-20 % všech karcinomů a jsou spojeny s agresivrnějšími projevy, vyšším procentem rekurence a nižším přežitím, zůstanou-li neléčeny1 Výrazného posunu ve zlepšení prognózy pacientů bylo dosaženo s příchodem nových molekul, konkrétně molekulárních protilátek cílících na HER2 (trastuzumab, pertuzumab), a zároveň nových tyrosinkinázových inhibitorů, mezi něž patří lapatinib, tucatinib a neratinib. Neratinib je malá molekula inhibitoru tyrosinkinázy, která interaguje s HER2. Na základě výsledků registrační studie byl schválen do prodloužené adjuvance po podání trastuzumabu u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu a s pozitivitou hormonálních receptorů (hormone receptor, HR).
CELÝ ČLÁNEK

Neratinib v adjuvantní léčbě karcinomu prsu – kazuistika

04/2023 MUDr. Milan Brychta
Kazuistika popisuje případ pacientky s rizikovým karcinomem prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), způsob a průběh její terapie a aktuální stav onemocnění pacientky.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v systémové léčbě karcinomu endometria

04/2023 MUDr. Lucie Ehrlichová; MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D.
Systémová terapie je základním pilířem léčebného přístupu u pacientek s pokročilým nebo recidivující m endometriálním karcinomem. Dosavadní možnosti systémové léčby byly limitovány na použití chemorterapie a hormonoterapie, navíc bez definovaného standardního postupu pro druhou a vyšší linii léčby. Změnu v chápání endometriálního karcinomu jako heterogenní skupiny onemocnění s odlišným biolorgickým chováním i v rámci téhož histologického typu přinesly výsledky programu The Cancer Genome Atlas (TCGA) s následným definováním čtyř molekulárních subtypů karcinomu endometria s odlišnou prognózou. Molekulární testování umožnilo také rozvoj dalších alternativ systémové léčby endometrriálního karcinomu, tedy využití imunoterapie, její kombinace s chemoterapií, léků cílících na inhibici angiogeneze i dalších možností molekulárně cílené léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Příznivý účinek multimodálního léčebného přístupu u pacientky s primárné pokročilým karcinomem endometria – kazuistika

04/2023 MUDr. Lucie Ehrlichová; MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D.
Metastazující karcinom endometria má velmi nepříznivou prognózu s mediánem přežití kolem jednorho roku. Dosavadní standardy systémové léčby byly omezeny na chemoterapii a hormonoterapii, bez adekvátní účinné léčby pro druhou a vyšší linii léčby. Zavedení molekulárního testování s významrným prognostickým i prediktivním dopadem výrazně ovlivňuje rozhodovací proces při léčbě pacientek s karcinomem endometria v klinické praxi. Tato kazuistika popisuje průběh léčby pacientky s iniciálně pokročilým karcinomem endometria agresivního biologického chování, který výrazně limitoval celkový stav pacientky. Individualizovaný a multimodální přístup s postupným využitím radioterapie, chemorterapie, molekulárně cílené léčby, hormonoterapie a v neposlední řadě imunoterapie vedl ke zlepšení celkového stavu pacientky a nepochybně i k prodloužení jejího života.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba olaparibem u pacientky s pokročilým karcinomem ovarií – kazuistika

04/2023 MUDr. Mária Zvaríková
Inhibitory poly(ADP-ribóza) polymerázy (PARP) ukázaly v mnohých studiích významnou roli v léčbě karrcinomu vaječníku. Olaparib je inhibitor PARP, který byl schválen pro udržovací terapii pacientek s mutací genu BRCA jak v první linii léčby, tak i u rekurentního onemocnění, které bylo již léčeno několika liniemi chemoterapie, ale stále zůstává citlivé na platinový derivát.
CELÝ ČLÁNEK

Riziko febrilní neutropenie a její profylaxe při chemoterapii pro karcinom prsu

04/2023 Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Snížení rizika febrilní neutropenie a potažmo udržení relativní dávkové intenzity chemoterapie je významrné téma, především v adjuvantní léčbě karcinomu prsu. Při nyní prakticky běžné dostupnosti pegylovaných růstových faktorů granulopoézy k zajištění profylaxe výskytu febrilní neutropenie lze velmi dobře výskyt této komplikace redukovat. Přispět tak lze ke snížení rizika infekčních komplikací nebo následků daných redukcí protinádorové chemoterapie.
CELÝ ČLÁNEK

Dlouhodobá kontrola onemocnění u pacienta s metastazujícím adenokarcinomem sigmoidea léčeným trifluridin/tipiracilem – kazuistika

04/2023 MUDr. Ondřej Kubeček, Ph.D.
Kazuistika popisuje případ pacienta s metastazujícím adenokarcinomem sigmoidea a prokázanou mutací KRASG12D, u kterého bylo dosaženo dlouhodobé stabilizace onemocnění ve třetí linii paliativní chemoterapie trifluridin/tipiracilem. Případ demonstruje, že určitá skupina pacientů může mít z léčby trifluridin/tipiracilem významný benefit, a to i v případě průkazu prognosticky nepříznivé mutace genu KRAS. U pacienta byly přítomny klinické a laboratorní faktory spojené s lepší prognózou (≤ 2 orgárny postižené metastázami, absence jaterních metastáz, alkalická fosfatáza <300 lU/l, redukce dávky z důvodu toxicity a poměr mezi neutrofily a lymfocyty <5). Prospektivní validace prognostického a/nebo prediktivního potenciálu těchto faktorů a hlubší porozumění významu přítomnosti konkrétních mutací by mohly v budoucnu pomoci při plánování léčby trifluridin/tipiracilem u konkrétního pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Radioterapie karcinomu prostaty s fokálním boostem na dominantní intraprostatickou lézi

04/2023 MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; MUDr. Marcel Matzenauer, Ph.D.
Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I při použití moderních technik radioterapie dochází až u třetiny pacientů s karcirnomy vysokého rizika k recidivě onemocnění. Nejčastějším místem lokální recidivy je makroskopicky zobrazitelný primární tumor (dominantní intraprostatická léze). Lokální kontrola karcinomu prostaty je závislá na dodané dávce záření, proto fokální zvýšení dávky do oblasti dominantní intraprostatické léze snižuje četnost recidiv. V posledních několika letech byla publikována řada prací, které tuto hypotézu potvrdily za použití různých technik radioterapie. V článku uvádíme přehled významných studií na toto téma a uvádíme také naše zkušenosti s low-dose rate brachyterapií s fokálním boostem.
CELÝ ČLÁNEK

Návrat do práce po rakovině? Proč ne!

04/2023 Čerpáno z tiskové zprávy vydané dne 20. 5. 2023.
Návrat do práce po zážitku onkologické nemoci a její léčby je cestou, která není vždy jednoduchá a přímočará. Lidem se převrací hodnoty, fyzické i psychické možnosti a někdy musí změnit zaměstnavatele nebo i práci jako takovou. Ktomu jim je určitým průvodcem brožurka Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci Ta nyní vyšla ve třetím revidovaném a doplněném vydání. Pomoc v dnešním, rychle se měnícím světě, je při návratu do práce důležitá.
CELÝ ČLÁNEK