Riziko febrilní neutropenie a její profylaxe při chemoterapii pro karcinom prsu

04/2023

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Snížení rizika febrilní neutropenie a potažmo udržení relativní dávkové intenzity chemoterapie je významné téma, především v adjuvantní léčbě karcinomu prsu. Při nyní prakticky běžné dostupnosti pegylovaných růstových faktorů granulopoézy k zajištění profylaxe výskytu febrilní neutropenie lze velmi dobře výskyt této komplikace redukovat. Přispět tak lze ke snížení rizika infekčních komplikací nebo následků daných redukcí protinádorové chemoterapie.

 

Klíčová slova

podpůrná léčba, růstový faktor, pegfilgrastim, lipegfilgrastim, febrilní neutropenie, chemoterapie, karcinom prsu

 

SUMMARY

Reducing the risk of febrile neutropenia and thus maintaining the relative dose intensity of chemotherapy is an important topic, especially in the adjuvant treatment of breast cancer. With the now practically common availability of pegylated granulopoiesis growth factors to ensure the prophylaxis of febrile neutropenia, the occurrence of this complication can very well be reduced. In this way, it is possible to contribute to reducing the risk of infectious complications or the consequences of given reductions in antitumor chemotherapy.

 

Key words

supportive care, growth factor, pegfilgrastim, lipegfilgrastim, febrile neutropenia, chemortherapy, breast cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM