Úvodník 04/2023

04/2023

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

vítám Vás na prahu léta na stránkách časopisu Onkologická revue, který se v tomto čísle zaměřil na novinky v léčbě nádorů prsu a gynekologických malignit. Vzhledem k velmi rychlému rozvoji v procesech diagnostiky a léčby v onkologii vítáme každou novou zkušenost s použitím jednak nových léčiv ověřených v klinických studiích, ale i se začleněním nových výsledků a metod do zavedených léčebných postupů. 

V léčbě metastazujícího nádoru prsu se objevily nové léky cílené na prognosticky nepříznivé podskupiny, jako sacituzumab govitecan v léčbě triple negativního karcinomu prsu u předléčených pacientek a trastuzumab deruxtecan u podskupiny nemocných s HER pozitivními metastazujícími nádory. Klinických zkušeností s touto léčbou je zatím stále ještě málo, a proto je potřeba komunikovat jak účinek léčby, tak i její toxicitu, která nemusí být obvyklá. Tucatinib je pro pacientky s metastazujícím karcinomem prsu, a zejména těch s mozkovými metastázami, vítaným rozšířením léčebných možností (příjemné je i perorální užití a relativně nízká toxicita), stejně jako je niraparib účinným přípravkem v terapii karcinomu ovaria. Imunoterapie u metastazujícího karcinomu endometria při známé mismatch repair deficienci je dalším krokem v léčbě metastazujících nádorů podle zásad precizní medicíny.

V případě kurativní léčby nádorů prsu jsou nově preferovány upravené radioterapeutické postupy, jako hypofrakcionované režimy komfortní pro pacientky, kdy léčbu je možné přesněji ušít konkrétní pacientce na míru. Zavádění imunoterapie (zejména pembrolizumabu) u lokálně pokročilého triple negativního nádoru prsu u neselektované populace je pro tuto prognosticky nejméně příznivou skupinu významnou pomocí; lze očekávat větší počet pacientek, zejména mladých, dlouhodobě žijících bez nádoru. S tím také souvisí nutnost rychlého začlenění metod zachovávajících fertilitu do rozhodovacího schématu. Stále více užívaným postupem v kurativní léčbě je prodloužení adjuvance u hormonálně dependentních a triple pozitivních nádorů se zvýšeným rizikem recidivy. Neratinib nejenže rozšířil portfolio léků ze skupiny anti-HER terapie, ale příjemným bonusem je jeho minimální kardiotoxicita.

Zavádění nové léčby buď s lepším účinkem nebo s menší toxicitou (ideálně s obojím) je radostnou součástí práce onkologa a je milou povinností se kromě informací z klinických studií podělit i o vlastní zkušenosti.

 

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno