Předléčená pacientka s HER pozitivním nádorem prsu léčená trastuzumab deruxtecanem – kazuistika

04/2023

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Léčba metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor, HER) prochází v současné době velkým rozvojem co do nabídky léčiv i jejich účinku. Uvádíme kazuistiku 45leté pacientky s metastazujícím HER pozitivním nádorem prsu, silně předléčené chemoterapií antracykliny a taxany a po anti-HER léčbě pertuzumabem, trastuzumabem i lapatinibem s rozsáhlým symptomatickým postižením plic a pohrudnice. Léčbou trastuzumab deruxrtecanem bylo u této pacientky ve třetí linii paliativní léčby dosaženo parciální remise a významného klinického zlepšení stavu. Zatím účinek trvá 18 měsíců a pokračujeme v udržovací léčbě stejnou dávkou 5,4 mg/kg tělesné hmotnosti. Nezaznamenali jsme žádné závažné projevy toxicity G3/4, ani kardiální, ani hematologické. Léčba trastuzumab deruxtecanem je velmi účinnou možností s přijatelnou toxicitou i u silně předléčených pacientek.

 

Klíčová slova

HER pozitivní karcinom prsu, trastuzumab deruxtecan, metastazující karcinom prsu

 

SUMMARY

The treatment of metastatic HER-positive breast cancer is currently undergoing great development in terms of the range of drugs and their effect. We present the case report of a 45-year-old female patient with HER-positive metastatic breast cancer, heavily pretreated with anthracycline and taxanes chemotherapy and after anti-HER treatment with pertuzumab, trastuzumab and lapatinib and with extensive symptomatic involvement of the lungs and pleura. Treatment with trastuzumab deruxtecan in this patient in the third line of palliative treatment resulted in a partial remission and significant clinical improvement. So far, the effect lasts 18 months and we continue the maintenance treatment with the same dose 5.4 mg/kg body weight. We did not observe any serious G3/4 manifestations of either cardiac or hematological toxicity. Treatment with trastuzumab deruxtecan is a very effective option with acceptable toxicity even in heavily pretreated patients.

 

Key words

HER positive breast cancer, trastuzumab deruxtecan, metastatic breast cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM