Trastuzumab deruxtecan v léčbě nemocných s metastazujícím HER2-low karcinomem prsu

04/2023

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., MHA

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

SOUHRN

Skupina karcinomů prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) se odlišuje nejen expresí hormonálních receptorů, ale v současnosti také výší exprese HER2. Nově zavedený pojem HER2-low karcinom prsu zahrnuje nádory imunohistochemicky klasifikované jako HER2 1+ nebo 2+ / ISH (in situ hybridizace) negativní. S vývojem konjugátů protilátky s cytostatikem vyšší generace se otevírá možnost cílené anti-HER2 léčby u rozsáhlé podskupiny HER2-low nádorů. Cílem sdělení je prezentace výsledků klinické studie fáze III DESTINY-Breast04 s trastuzumab deruxtecanem v terapii předléčených pacientů s HER2-low metastazujícím karcinomem prsu.

 

Klíčová slova

metastazující karcinom prsu, konjugát protilátky s cytostatikem, trastuzumab deruxtecan (T-DXd), HER2-low nádory, nádorová heterogenita

 

SUMMARY

The group of HER2-negative breast cancers differs not only by the expression of hormone receptors but currently also by the level of HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) expression. The newly introduced term HER2-low breast cancer includes tumors immunohistochemically classified as HER2 1+ or 2+/ ISH (in situ hybridization) negative. With the development of antibody conjugates with a higher generration cytostatic, the possibility of targeted anti-HER2 therapy opens up in a large subset of HER2-low tumors. The aim of the paper is to present the results of phase III clinical trial DESTINY-Breast04 with trastuzumab deruxtecan in the therapy of pre-treated patients with HER2-low metastatic breast cancer.

 

Key words

metastatic breast cancer, antibody-cytostatic conjugate, trastuzumab deruxtecan (T-DXd), HER2-low tumors, tumor heterogeneity.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM