Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

04/2023

 

Profesor Karel Indrák se narodil v roce 1947 v Olomouci. Absolvoval zde gymnázium a vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, na které promoval v roce 1972. Poté nastoupil na I. interní kliniku Fakultní nemocnice Olomouc na pozici sekundárního lékaře a později odborného asistenta. Interní praxi završil složením atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství. Intenzivně se věnoval diagnostice a léčbě hematologických nemocných. Posléze atestoval také v oboru Hematologie a transfuzní lékařství. Prof. B. Wiedermann, tehdejší přednosta I. interní kliniky, mu zadal jako badatelské téma pro kliniky málo zajímavou problematiku chorob červené krevní řady. Jeho prvním samostatným a úspěšně obhájeným národním grantovým projektem a také tématem kandidátské dizertační práce se stala diferenciální diagnostika a léčba polyglobulií se zaměřením na racionální diagnostiku a léčbu pravé polycytemie.

MUDr. Indrák inicioval zavedení řady laboratorních metod, např. „pionýrské“ stanovení hladiny erytropoetinu na polycytemizovaných myších, stanovení pO2(50) a řady dalších. Díky pečlivé diferenciální diagnostice a těmto novým laboratorním metodám se mu podařilo identifikovat u otce a syna familiární erytrocytózu s nízkou hladinou erytropoetinu a v jiné rodině familiární erytrocytózu v důsledku hemoglobinopatie se zvýšenou vazbou hemoglobinu ke kyslíku. V roce 1986 se písemně obrátil na prof. T. H. J. Huismana ze Spojených států amerických, předního světového odborníka v oblasti hemoglobinopatií, s žádostí o pomoc. Díky vstřícné odpovědi byl v laboratoři prof. Huismana v roce 1986 identifikován u nejasné hemolytické anemie hemoglobin Saint Louis a v roce 1987 odhalena nová varianta hemoglobinu s vysokou afinitou ke kyslíku – hemoglobin Olomouc.

Výsledky MUDr. Indráka zaujaly prof. Huismana natolik, že požádal o možnost navštívit v rámci cesty po Evropě i Olomouc. Návštěva „amerického profesora“ tehdy vyžadovala vedle povolení ředitele nemocnice i schválení stranických organizací, ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví. Nakonec se MUDr. Indrákovi podařilo všechna povolení pro návštěvu prof. Huismana získat. Během návštěvy Olomouce nabídl prof. Huisman MUDr. Indrákovi roční fellowship ve svých laboratořích na Medical College of Georgia v USA, a ten jej po delším váhání přijal.

Po zaučení v laboratořích prof. Huismana využil MUDr. Indrák jeho nabídky a díky kontaktům s předními českými a slovenskými hematology telefonicky cestou nemocničních ústředen zkoordinoval odběr 145 vzorků krve nemocných s nejasnou hemolytickou anemií z území dnešní České a Slovenské republiky. Ty na jaře 1990 přivezl do laboratoře prof. Huismana a na jejich diagnostice následně pracoval. Podařilo se mu tak prioritně identifikovat šest nových β-talasemických mutací, jednu α-talasemickou mutaci a mutaci způsobující hereditární perzistenci fetálního hemoglobinu. Později byl v těchto vzorcích identifikován i hemoglobin Hradec Králové a hemoglobin Haná. Prof. Huisman mu umožnil prezentovat výsledky na XXIII. sjezdu American Society of Hematology 1990 v Bostonu. Poster nesl název: „Identification of β-thalassemia mutations in Czechoslovakia“. MUDr. Indrák tak dostal Československo na molekulárně genetickou mapu hemoglobinopatií. U posteru se seznámil s prof. J. T. Prchalem, předním světovým hematologem, Čechoameričanem a světově uznávaným vědcem. Díky jejich následné spolupráci byla u otce a syna s erytrocytózou s nízkou hladinou erytrorpoetinu, kterou MUDr. Indrák popsal již ve své disertační práci v roce 1985, identifikována v pořadí čtvrtá celosvětově popsaná mutace erytropoetinového receptoru. Výsledky studií erytrocytárních enzymů, membránových poruch erytrocytů a hemoglobinopatií byly publikovány v prestižních světových periodikách. V laboratořích prof. J. T. Prchala posléze absolvovalo úspěšné dlouhodobé stáže sedm doktorandů z Olomouce a spolupráce dále pokračuje. Prof. Prchal byl i díky této spolupráci jmenován v roce 2008 čestným doktorem Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1990, během svého pobytu v USA, byl odborný asistent K. Indrák na LF UP v Olomouci jmenován docentem pro obor Vnitřní nemoci. Po změně vysokoškolského zákona napsal a obhájil habilitační práci s názvem Vrozené nesférocytové hemolytické anémie se zaměřením na strukturní varianty hemoglobinu. Objevy na poli hemoglobinopatií v české a slovenské populaci se zaměřením na problematiku β-talasemií a jejich molekulárně genetickou identifikaci se v roce 1994 staly podkladem k sepsání a úspěšné obhajobě doktorské disertační práce doc. Indráka na Univerzitě Karlově v Praze.

Po návratu z amerického působení se doc. Indrák pustil do plnění svého snu vybudování moderního hematologického pracoviště v Olomouci. V roce 1985 byl pověřen vedením Oddělení klinické hematologie. Po návratu z USA se mu v roce 1991 podařilo pro OKH získat z I. interní kliniky koagulační laboratoře i tolik potřebné, byť malé hematologické lůžkové oddělení. Začal budovat lékařský tým (OKH mělo původně jen tři lékaře) a povedlo se mu přesvědčit i hematologicky erudovaný tým zdravotních sester, aby přešel na OKH. Se svými laboratorními spolupracovníky vybudoval moderní cytogenetickou, imunofenotypizační a molekulárně biologickou laboratoř, první svého druhu jak ve FN Olomouc, tak i na UP v Olomouci. Takto komplexní diagnosticko-léčebný celek se logicky v roce 1992 transformoval v Hematologickou kliniku FN a LF UP v Olomouci. V dalších letech klinika prokázala své kvality a životaschopnost a doc. Indrákovi se podařilo přesvědčit management nemocnice, aby klinice poskytl nové prostory, kde by bylo možné realizovat intenzivní léčebné programy včetně transplantací krvetvorných buněk.

S cílem zvýšit vědeckou úroveň pracoviště zapojil doc. Indrák kliniku do aktivit v řadě mezinárodních vědecko-výzkumných evropských i světových organizací, jako jsou např. European Leukemia Net, European Group for Blood and Marrow Transplantation a řada dalších, a do farmaceutických studií přinášejících nemocným nové léčebné možnosti. V roce 1996 bylo lůžkové oddělení kliniky přestěhováno do nových prostor s mnohem větší lůžkovou kapacitou a klinika byla dekretem Ministerstva zdravotnictví ČR z 31. 7. 1996 určena jako Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci.

 

V roce 1997 byl doc. Indrák jmenován profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Na jaře téhož roku byla otevřena moderní transplantační jednotka HOK, kde byla 6. března 1997 provedena první autologní transplantace krvetvorných buněk v Olomouci, v roce 2000 pak první transplantace od příbuzného dárce a od roku 2004 je realizován také program nepříbuzenských transplantací. Pro podporu transplantačního programu kliniky prof. Indrák se spolupracovníky založil a dlouhé roky vedl Nadaci Haimaom. Za svou činnost získal v roce 2006 u příležitosti 110. výročí založení nemocnice „Ocenění za přínos pro rozvoj Fakultní nemocnice Olomouc“. V roce 2015 domluvil s novým přednostou III. interní kliniky prof. J. Zadražilem návrat problematiky mnohočetného myelomu na Hemato-onkologickou kliniku, a tak se mu po 30 letech podařilo sjednotit obor „dospělé“ hematologie ve FN Olomouc.

Prof. Indrák za svoji dnes již půl století trvající vědeckou kariéru přednesl přes 500 přednášek doma i v zahraničí, publikoval více než 350 prací, z toho třetinu v anglickém jazyce, vydal šest monografií a jedna skripta, na řadě dalších se podílel. Počet citací jeho prací překračuje 1 800. Prof. Indrák byl hlavním řešitelem řady národních grantů a v letech 2005-2011 odpovědným řešitelem rozsáhlého vědecko-výzkumného záměru MŠMT ČR „Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě“.

Významné je působení prof. Indráka v řadě českých i mezinárodních odborných společností, organizací a redakčních radách časopisů. Od roku 1986 do roku 2018 byl členem výboru České hematologické společnosti ČLS JEP, kde od roku 1994 zastával po tři funkční období pozici předsedy. V této roli se zásadní měrou podílel na ukotvení center intenzivní hematologické péče v systému českého zdravotnictví, na udržení samostatnosti hematologických laboratoří, vyjednal úhradu nákladné zdravotní péče v hematologii z veřejného zdravotního pojištění, což bylo klíčovým předpokladem pro fungování Center intenzivní hematologické péče a transplantačního programu a rozvoj celého oboru. S prof. Čermákem stál za vznikem center pro diagnostiku vzácných chorob. V roce 1996 inicioval a do roku 2015 vedl celonárodní registr ALERT, registr o diagnostice, léčbě a sledování prognostických faktorů u nemocných s akutní leukemií v ČR, od roku 2002 do roku 2015 také mezinárodní registr CAMELIA pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií.

Své předpoklady pro pedagogickou práci začal MUDr. Indrák rozvíjet brzy po svém nástupu na I. interní kliniku. Prosadil zapojení Hemato-onkologické kliniky do výuky vnitřního lékařství na LF UP a inicioval vznik řady zajímavých volitelných předmětů s hematologickou tematikou. Zásadní bylo také jeho pedagogické působení v roli mentora a školitele v oblasti pregraduální i postgraduální, kde vedl řadu studentů v rámci SVOČ, ke specializační atestaci připravil více než 25 lékařů, k úspěšné obhajobě dizertační práce dovedl přes 20 doktorandů, vychoval 6 docentů a 4 profesory.

V letech 1994-2022 byl členem atestační komise pro atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství. Dlouhé období byl členem Akademického senátu LF UP v Olomouci, od roku 1997 je členem Vědecké rady LF UP, čtyři funkční období byl i členem Vědecké rady UP, Rady ředitele FN Olomouc, Vědecké rady Jesseniovej LF v Martině a oborových rad na univerzitách v Brně a v Hradci Králové.

V roce 1987 MUDr. Indrák uspořádal na počest prof. Wiedermanna nejprve půldenní seminář, který se mu a jeho spolupracovníkům podařilo postupně změnit v největší každoroční setkání odborníků zajímajících se o hematologii v ČR – Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. O jejich tradici svědčí i skutečnost, že se v roce 2023 konaly již po pětatřicáté. Více než 20 let organizoval pravidelné postgraduální podzimní pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy.

Za svoji odbornou, vědeckou, výzkumnou i akademickou činnost byl několikrát oceněn a vyznamenán. K nejvýznamnějším oceněním patří dvě Zlaté medaile za zásluhy o rozvoj UP, Čestné členství ČHS ČLS JEP, Čestná medaile ČLS JEP, Zlatá pamětní medaile ČLS JEP, Čestné členství v Hematologické a transfuzní společnosti Slovenské lékařské společnosti, Award for the Scientist of the Year United Arab Emirates Genetic Disease Association, Čestná plaketa T. R. Niedelanda Slovenské lékařské společnosti, Cena ČHS ČLS JEP a Cena děkana LF UP za monografii Hematologie a transfuzní lékařství a Cena města Olomouce v oblasti vědy a výzkumu.

Houževnatost, vytrvalost a vůle se promítaly do jeho sportovních aktivit a koníčků. V 15 letech byl vybrán do dorosteneckého družstva Slavia VŠ Olomouc, které v té době hrálo volejbalovou dorosteneckou ligu. Po přechodu mezi muže byl zařazen do extraligové sestavy, kde si zahrál i proti mistrům světa (ČR v roce 1966 vyhrála MS ve volejbale). Rád rekreačně lyžoval. S přibývajícím věkem se více začal věnovat cyklistice, tenisu a rybaření.

Všech svých úspěchů by prof. Indrák nemohl dosáhnout bez pevného rodinného zázemí, o které se obětavě stará jeho manželka Jarmila. Své odborné schopnosti prokázala i v USA, kde se v krátké době naučila sekventovat DNA, a organizační schopnosti prokázala na Hemato-onkologické klinice, kde působila 14 roků ve funkci vedoucí laborantky. Radost mu přinášejí i jeho dvě dcery a pět vnoučat, se kterými často tráví volný čas. S manželkou rád chodí na koncerty a do divadla, účastní se poznávacích zájezdů a společně s oblibou relaxují v prostředí českých a moravských lázní.

 

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci