Postavení neratinibu v rámci anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

04/2023

MUDr. Lukáš Chlachula

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL Nový Jičín

 

SOUHRN

Karcinom prsu je heterogenní skupina nádorového onemocnění, která v incidenci u žen dlouhodobě stojí na prvním místě. Karcinomy prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal qrowth factor receptor 2, HER2) tvoří zhruba 15-20 % všech karcinomů a jsou spojeny s agresivnějšími projevy, vyšším procentem rekurence a nižším přežitím, zůstanou-li neléčeny1 Výrazného posunu ve zlepšení prognózy pacientů bylo dosaženo s příchodem nových molekul, konkrétně molekulárních protilátek cílících na HER2 (trastuzumab, pertuzumab), a zároveň nových tyrosinkinázových inhibitorů, mezi něž patří lapatinib, tucatinib a neratinib. Neratinib je malá molekula inhibitoru tyrosinkinázy, která interaguje s HER2. Na základě výsledků registrační studie byl schválen do prodloužené adjuvance po podání trastuzumabu u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu a s pozitivitou hormonálních receptorů (hormone receptor, HR).

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, tyrosinkinázové inhibitory, studie ExteNET, neratinib

 

SUMMARY

Breast cancer is a heterogeneous group of cancers, which has long been ranked first in incidence in women. HER2 (human epidermal growth factor 2) positive breast cancers account for approximately 15-20% of all cancers and are associated with more aggressive manifestations, higher recurrence rates and lower survival if left untreated.1 A significant shift in improved prognosis has been achieved with the advent of new molecules, specifically molecular antibodies targeting HER2 (specifically trastuzumab, pertuzumab), as well as new tyrosine kinase inhibitors (TKIs), including lapatinib, tucatinib and neratinib. Neratinib is a small molecule TKI that interacts with HER2. Based on the results of a registrational study, it has been approved for extended adjuvant treatment after trastuzumab in patients with HER2-positive HR (hormone receptor status) positive breast cancer.

 

Key words

HER2-positive breast cancer, tyrosine kinase inhibitors, ExteNET trial, neratinib Chlachula L. The role of neratinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM