Příznivý účinek multimodálního léčebného přístupu u pacientky s primárné pokročilým karcinomem endometria – kazuistika

04/2023

MUDr. Lucie Ehrlichová; MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Metastazující karcinom endometria má velmi nepříznivou prognózu s mediánem přežití kolem jednoho roku. Dosavadní standardy systémové léčby byly omezeny na chemoterapii a hormonoterapii, bez adekvátní účinné léčby pro druhou a vyšší linii léčby. Zavedení molekulárního testování s významným prognostickým i prediktivním dopadem výrazně ovlivňuje rozhodovací proces při léčbě pacientek s karcinomem endometria v klinické praxi. Tato kazuistika popisuje průběh léčby pacientky s iniciálně pokročilým karcinomem endometria agresivního biologického chování, který výrazně limitoval celkový stav pacientky. Individualizovaný a multimodální přístup s postupným využitím radioterapie, chemoterapie, molekulárně cílené léčby, hormonoterapie a v neposlední řadě imunoterapie vedl ke zlepšení celkového stavu pacientky a nepochybně i k prodloužení jejího života.

 

Klíčová slova

karcinom endometria, radioterapie, chemoterapie, hormonoterapie, imunoterapie

 

SUMMARY

Metastatic endometrial cancer has a very poor prognosis with a median survival about one year. Possibilities of current treatment have been limited to chemotherapy and endocrine therapy, without standard of care for next line therapy. Molecular testing has brought significant prognostic and predicrtive impact and has influenced decision-making process in a treatment of patients with endometrial cancer in clinical practice. This case report describes treatment of a patient with primary advanced endometrial cancer with aggressive biological behavior which significantly limited patient's overall condition. This individualized and multimodal approach using radiotherapy, chemotherapy, molecular targeted treatment, endocrine therapy and immunotherapy led to an improvement in patient's overall condition and undoubtedly to an extension of her life.

 

Key words

endometrial cancer, radiotherapy, chemotherapy, endocrine therapy, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM