04/2022

 

Obsah čísla

 

editorial: Martina Zimovjanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


medailonek: Martina Zimovjanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021

Escalation and de‑escalation of therapy in breast cancer patients in 2021

Zuzana Bielčiková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Deeskalace výkonů v oblasti axily po neoadjuvantní terapii z pohledu chirurga

Deescalation of axillary procedures after neoadjuvant therapy from the surgeons’ point of view

Katarína Šuta Kimle

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

Adjuvantní radioterapie prsu po neoadjuvantní systémové terapii

Adjuvant breast radiotherapy after neoadjuvant systemic therapy

Renata Soumarová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Aktuální možnosti léčby metastazujícího triple negativního karcinomu prsu

Current treatment options for metastatic triple negative breast cancer

Martina Zimovjanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Hormonální rezistence u karcinomu prsu a terapie CDK4/6 inhibitory – kazuistika pacientky se sekundární hormonální rezistencí na terapii abemaciclib s fulvestrantem

Hormonal resistance in breast cancer and CDK4/6 inhibitor therapy – case report of a patient with secondary hormonal resistance on abemaciclib therapy with fulvestrant

Ľudmila Křížová, Martina Zimovjanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Alpelisib v léčbě pacientky s karcinomem prsu – kazuistika

Alpelisib in the treatment of a patient with breast cancer – a case report

Michaela Miškovičová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Olaparib v terapii metastazujícího HR+/HER2− karcinomu prsu s germinální mutací v genu BRCA1 – kazuistika

Olaparib in the treatment of metastatic HR+/HER2− breast cancer with a germinal mutation in the BRCA1 gene – case report

Markéta Palácová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Současné indikace k léčbě inhibitory PARP u pacientek s karcinomem ovarií/vejcovodu

Current indication for PARP inhibitors therapy in patients with ovarian/fallopian tube cancer

Anna Germanová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta

Hereditary breast cancer – new facts

Jan Novotný, Michal Vočka

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Studie monarchE – aktualizovaná analýza výsledků kombinace abemaciklibu a hormonální

léčby v adjuvantním podání u pacientů s vysoce rizikovým karcinomem prsu

Komentář: Katarína Petráková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Neoadjuvantní léčba pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Neoadjuvant treatment of patients with HER2‑positive breast cancer

David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Adjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu

Adjuvant treatment of HER2‑positive breast cancer

Lukáš Chlachula

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Durvalumab v léčbě plicního karcinomu – aktualizovaná data a kazuistika

Durvalumab in the treatment of lung cancer – updated data and case report

David Vrána

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Kombinovaná imunoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic – kdy a komu?

Combined immunotherapy in non‑small cell lung cancer – when and for whom?

Gabriela Krákorová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

 

Doporučené články

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

04/2022 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Na Onkologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nastoupila primářka Martina Zimovjanová s příchodem nového milénia, 1. 1. 2000. Představuji si, že to byl krok plný vzrušení a očekávání, ale také ambicí; v roce, který byl jedním z těch klíčových. Ale začněme pěkně od začátku.
CELÝ ČLÁNEK

Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021

04/2022 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.
Hlavním cílem léčby karcinomu prsu zůstala i v roce 2021 individualizace léčby, která spočívá zejména v molekulární charakterizaci nemoci a je podkladem pro eskalaci či deeskalaci léčby. Na poli hormonálně dependentního (s pozitivitou estrogenového receptoru [estrogen receptor positive, ER+]) metastazujícího karcinomu prsu je klíčová detekce mutace v genu pro estrogenový receptor (ESR1), který je jedním z mechanismů rozvoje hormonální rezistence. Jeho časná detekce a/nebo cílení mají prognostický význam. V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 positive, HER2+) došlo v roce 2021 k prokázání účinku nových molekul, deklarujících význam trvalé anti-HER2 blokády v čase. Časný karcinom prsu podstupuje molekulární stanovení rizika relapsu. V případě ER+ subtypu je to zejména za pomoci genomických testů. V případě HER2+ nemoci by mohl mít molekulární subtyp, zdá se, prediktivní význam pro dosažení patologické kompletní remise. V léčbě časného triple negativního karcinomu prsu se objevují zejména eskalační léčebné režimy cílící na vysoce rizikové pacientky určené zatím pouze stadiem nemoci.
CELÝ ČLÁNEK

Deeskalace výkonů v oblasti axily po neoadjuvantní terapii z pohledu chirurga

04/2022 MUDr. Katarína Šuta Kimle
Stále více pacientek s operabilním karcinomem prsu je léčeno neoadjuvantní chemoterapií. To vede k otázce, jak se postavit k uzlinovému stagingu. U žen se vstupním cN0 postižením je metoda sentinelové biopsie po neoadjuvantní chemoterapii (NACHT) bezpečná. Avšak u pacientek se vstupním cN+ postižením i při významné regresi tohoto postižení k exenteraci axily stále dochází. Ta je ale zatížena poměrně velkou morbiditou, například výskytem lymfedému, který zhoršuje kvalitu života. Navíc sentinelová biopsie po NACHT, zatížená vysokou falešnou negativitou, není jako jediná metoda axilárního stagingu zcela spolehlivá. Toto zjištění vedlo k zamyšlení, jak tyto hodnoty snížit. Cílená exenterace axily, která zahrnuje odběr sentinelové uzliny a odběr původně postižené uzliny, by mohla při nižší morbiditě nabídnout poměrně vysokou přesnost a nízkou falešnou negativitu. Práce se zabývá rozborem jednotlivých možností exenterace axily či jejího vynechání u pacientek s původním cN0+ po NACHT.
CELÝ ČLÁNEK

Adjuvantní radioterapie prsu po neoadjuvantní systémové terapii

04/2022 Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Neoadjuvantní chemoterapie se dostává i do léčby méně pokročilých, operabilních tumorů, s nepříznivou biologickou charakteristikou. Její širší používání však otevírá nové otázky týkající se pooperační radioterapie. Nejvíce diskutabilní je indikace radioterapie u žen, které po neoadjuvantní chemoterapii dosáhnou patologické kompletní remise. Ty mají na jedné straně lepší prognózu, na druhé straně u nich vynechání radioterapie může vést k větší míře lokoregionálních recidiv. Indikace radioterapie se proto opírá stále o předoperační klasifikaci a data z retrospektivních studií. Vzhledem k tomu, že radioterapie může být zatížena pozdními ireverzibilními nežádoucími účinky, je snaha lépe identifikovat pacientky, které z ní budou mít největší prospěch. K tomu směřují prospektivní studie, na jejichž závěry ještě musíme počkat.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti léčby metastazujícího triple negativního karcinomu prsu

04/2022 MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Nové možnosti léčby prognosticky nepříznivé skupiny pacientek s pokročilým inoperabilním/metastazujícím triple negativním karcinomem prsu (triple negative breast cancer, TNBC) zahrnují použití inhibitorů receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) v kombinaci s chemoterapií u PD-L1 pozitivní populace a inhibitory poly(ADP-ribóza) polymerázy (PARP) u malé podskupiny nosiček zárodečných mutací v genech BRCA1/BRCA2. Významnou účinnost u předléčených nemocných s metastazujícím TNBC prokazují konjugáty protilátek s cytostatikem, např. sacituzumab govitecan, slibných výsledků v časné fázi klinického zkoušení dosahuje též datopotomab deruxtecan. Velmi účinný trastuzumab deruxtecan v léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) prokázal účinnost i v léčbě tzv. HER2-low karcinomů prsu.
CELÝ ČLÁNEK

Hormonální rezistence u karcinomu prsu a terapie CDK4/6 inhibitory - kazuistika pacientky se sekundární hormonální rezistencí na terapii abemaciclib s

04/2022 MUDr. Ludmila Křížová; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Pokročilý, tedy metastazující nebo inoperabilní hormonálně pozitivní karcinom prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), je nevyléčitelné onemocnění, u kterého máme k dispozici řadu terapeutických přístupů. V tomto článku se zaměříme na subpopulaci pacientek s primární nebo sekundární hormonální rezistencí a volbu první linie paliativní terapie inhibitory cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6), což bude prezentováno i na konkrétní kazuistice. Z uspořádání, výsledků a analýz podskupin z klinických studií MONARCH-2, MONALEESA-3 a PALOMA 3 aktuálně vyplývá, že nejrobustnější data pro hormonálně rezistentní pacientky má abemaciclib v kombinaci s hormonální terapií. Nicméně situace není tak jednoduchá a srovnání výsledků těchto studií komplikuje rozdílné uspořádání a stratifikace pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Alpelisib v léčbě pacientky s karcinomem prsu - kazuistika

04/2022 MUDr. Michaela Miškovičová, Ph.D.
Dráha fosfatidyLinositol-3-kinázy (phosphatidylinositol-3-kinase, PI3K) se stává novým molekulárním cílem terapie solidních nádorů. Jedná se o jednu z nejvíce dysregulovaných drah, často dochází k její patologické aktivaci cestou onkogenních mutací nebo epigenetických poruch. Poměrně obvykle se jedná o dysregulaci genu PIK3CA (u 10 % solidních nádorů, až cca u 30 % karcinomů prsů s pozitivními hormonálními receptory).1 Kazuistika popisuje případ pacientky s generalizovaným hormonálně dependentním karcinomem prsu s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) a mutací PIK3CA, která je úspěšně léčena alpelisibem ve druhé linii paliativní terapie po selhání inhibitoru cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6).
CELÝ ČLÁNEK

Olaparib v terapii metastazujícího HR+/HER2- karcinomu prsu s germinální mutací v genu BRCA1 - kazuistika

04/2022 MUDr. Markéta Palácová
Metastazující karcinom prsu je nadále nevyléčitelné onemocnění. U nádorů s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 negative, HER2-) a hormonálně pozitivních (hormone receptor positive, HR+) nádorů je v úvodu využívána hormonální léčba s léčbou cílenou, následně paliativní chemoterapie. U triple negativních nádorů je možno využít standardně chemoterapii, u určité podskupiny nádorů s expresí ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death ligand 1, PD-L1) imunoterapii. U nádorů s germinální mutací v genu BRCA1/2 je nově možné podat olaparib, u kterého byl účinek prokázán ve studii OlympiAD. Olaparib byl srovnáván se standardní chemoterapií a došlo k prodloužení doby do progrese onemocnění o 2,8 měsíce. Signifikantně prodlužuje přežití u pacientek nepředléčených chemoterapií pro metastazující onemocnění. Nejčastějším nežádoucím účinkem je anemie, následována leukopenií a neutropenií. Z nehematologické toxicity se vyskytuje nevolnost, zvracení a únava. Olaparib lze podat pouze u pacientek s HER2 negativními nádory, které nejsou předléčeny chemoterapií pro metastazující onemocnění. V České republice je zatím u pacientek s karcinomem prsu hrazen pouze v první linii léčby metastazujícího onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Současné indikace k léčbě inhibitory PARP u pacientek s karcinomem ovarií/vejcovodu

04/2022 MUDr. Anna Germanová, Ph.D.
Cílená léčba inhibitory poly(adenosindifosfát-ribóza) polymerázy (PARP) je novou možností léčby pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem ovaria, ale i s platina senzitivní recidivou tohoto onemocnění. Účinnost inhibitorů PARP v léčbě platina rezistentního/refrakterního onemocnění nebyla prokázána. Toho času jsou v České republice k dispozici tři inhibitory PARP Jejich indikace v léčbě karcinomu ovaria se mírně liší.
CELÝ ČLÁNEK

Dědičnost u nádorů prsu - nová fakta

04/2022 Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Široká dostupnost testování hereditárních vloh pro nádory prsu umožnila v posledních letech pochopit nové souvislosti u genů odhalených již dříve, a využít těchto poznatků jak v prevenci, tak i léčbě. Nadto se rozšířila skupina genů se střední penetrancí, která riziko nádorů prsu také modifikuje, byť v menší míře. V článku tyto novinky diskutujeme.
CELÝ ČLÁNEK

Neoadjuvantní léčba pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

04/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Léčba biokátory receptoru 2 pro lidský epidermáiní růstový faktor (human epidermai growth factor receptor 2, HER2) představuje jednoznačně standard v neoadjuvantní iéčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Po řadu iet používané kombinaci trastuzumabu s chemoterapií se nově do standardů dostala kombinace trastuzumabu s pertuzumabem. Co se týká dalších moiekui, jako je iapatinib, kombinace iapatinibu s trastuzumabem či trastuzumab emtansinem, tyto molekuly (kombinace) v tuto chvíli nepřinesly přesvědčivé výsledky a je třeba vyčkat výsledků dalších studií před zařazením do standardní neoadjuvantní iéčby. Tento text si kiade za cíi shrnout studie, které zkoumaly anti-HER2 iéčbu v neoadjuvantním podání.
CELÝ ČLÁNEK

Adjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu

04/2022 MUDr. Lukáš Chlachula
Karcinom prsu je heterogenní skupina nádorového onemocnění, která dlouhodobě stojí na prvním místě, co se četnosti výskytu u žen týče. Incidence tohoto onemocnění má v posledních letech v rozvinutých zemích tendenci zpomalujícího růstu, v České republice se jedná dokonce o mírný pokles. Toto zpomalení růstu incidence je jistě dáno adekvátním fungováním screeningových programů a důslednou osvětou pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě plicního karcinomu - aktualizovaná data a kazuistika

04/2022 Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Durvalumab představuje monoklonální protilátku, která stimuluje imunitní systém v rozpoznávání a usmrcování nádorových buněk. Durvalumab prokázal svoji účinnost i bezpečnost v léčbě lokálně pokročilého neresekabilního nemalobuněčného plicního karcinomu po kurativní chemoradioterapii jako udržovací léčba na základě výsledků klinické studie PACIFIC, jejíž aktualizovaná data byla publikována v tomto roce. Současně získal durvalumab registraci pro léčbu generalizovaného malobuněčného plicního karcinomu s chemoterapií a následně jako monoterapie na základě studie CASPIAN, jejíž aktualizovaná data jsou opět předmětem tohoto sdělení. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění v této druhé indikaci v tuto chvíli bohužel chybí. Současně jsou prezentovány povzbudivé výsledky pacienta s malobuněčným plicním karcinomem léčeného durvalumabem v našem komplexním onkologickém centru.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinovaná imunoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic - kdy a komu?

04/2022 MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
Většina pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic přichází k lékaři s lokálně pokročilým či metastazujícím onemocněním. Metastazující onemocnění jsou indikována k systémové léčbě. Pokud je to možné a jsou-li u pacientů s neskvamózní histologií vyloučeny mutace receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) a anaplastické lymfomové kinázy (anaplastic lymphoma kinase, ALK) (eventuálně další řídicí mutace), je imunoterapie indikována do první linie léčby. Kombinovaná imunoterapie nivolumab, ipilimumab podávaná s úvodními dvěma cykly chemoterapie doložila signifikantně delší přežití ve srovnání s chemoterapií. Podle úhradových podmínek v České republice je jedinou možností léčby u nemalobuněčného karcinomu plic s negativitou ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death ligand 1, PD-L1). U pozitivních expresorů PD-L1 1-49 % je možnou alternativou standardních režimů s pembrolizumabem.
CELÝ ČLÁNEK