Kombinovaná imunoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic - kdy a komu?

04/2022

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Většina pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic přichází k lékaři s lokálně pokročilým či metastazujícím onemocněním. Metastazující onemocnění jsou indikována k systémové léčbě. Pokud je to možné a jsou-li u pacientů s neskvamózní histologií vyloučeny mutace receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) a anaplastické lymfomové kinázy (anaplastic lymphoma kinase, ALK) (eventuálně další řídicí mutace), je imunoterapie indikována do první linie léčby. Kombinovaná imunoterapie nivolumab, ipilimumab podávaná s úvodními dvěma cykly chemoterapie doložila signifikantně delší přežití ve srovnání s chemoterapií. Podle úhradových podmínek v České republice je jedinou možností léčby u nemalobuněčného karcinomu plic s negativitou ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death ligand 1, PD-L1). U pozitivních expresorů PD-L1 1-49 % je možnou alternativou standardních režimů s pembrolizumabem.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, nivolumab, ipilimumab, PD-L1

 

SUMMARY

Most patients with non-small cell lung cancer come to the doctor with locally advanced or metastatic disease. Metastatic diseases are indicated for systemic treatment. If possible and if epidermal growth factor receptor (EGFR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK) mutations (or other driver mutations) are excluded in patients with non-squamous histology, immunotherapy is indicated as the first line of treatment. Combined immunotherapy of nivolumab, ipilimumab administered with the initial two cycles of chemotherapy demonstrated significantly longer survival compared to chemotherapy alone. According to the reimbursement conditions in the Czech Republic, it is the only treatment option for non-small cell lung cancer with programmed cell death ligand 1 (PD-L1) negativity. For positive PD-L1 expressors 1-49% it is a possible alternative to standard regimens with pembrolizumab.

 

Key words

non-small cell lung cancer, immunotherapy, nivolumab, ipilimumab, PD-L1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM