Adjuvantní radioterapie prsu po neoadjuvantní systémové terapii

04/2022

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Neoadjuvantní chemoterapie se dostává i do léčby méně pokročilých, operabilních tumorů, s nepříznivou biologickou charakteristikou. Její širší používání však otevírá nové otázky týkající se pooperační radioterapie. Nejvíce diskutabilní je indikace radioterapie u žen, které po neoadjuvantní chemoterapii dosáhnou patologické kompletní remise. Ty mají na jedné straně lepší prognózu, na druhé straně u nich vynechání radioterapie může vést k větší míře lokoregionálních recidiv. Indikace radioterapie se proto opírá stále o předoperační klasifikaci a data z retrospektivních studií. Vzhledem k tomu, že radioterapie může být zatížena pozdními ireverzibilními nežádoucími účinky, je snaha lépe identifikovat pacientky, které z ní budou mít největší prospěch. K tomu směřují prospektivní studie, na jejichž závěry ještě musíme počkat.

 

Klíčová slova

neoadjuvantní chemoterapie, reziduální nádor, adjuvantní radioterapie, radioterapie po mastektomii

 

SUMMARY

Neoadjuvant chemotherapy is also included in the treatment of less advanced, operable tumors with unfavorable biological characteristics. However, its wider use opens up new questions regarding postoperative radiotherapy. The most debatable is the indication for radiotherapy in women who achieve pathological complete remission after neoadjuvant chemotherapy. On the one hand, they have a better prognosis, on the other hand, skipping radiotherapy can lead to a greater rate of locoregional recurrences. The indication for radiotherapy is therefore still based on preoperative classification and data from retrospective studies. Since radiotherapy can be burdened with late irreversible side effects, the effort is to better identify the patients who will benefit the most from it. Prospective studies are leading to this, the conclusions of which we still have to wait for.

 

Key words

neoadjuvant chemotherapy, residual tumor, adjuvant radiotherapy, radiotherapy after mastectomy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM