Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021

04/2022

MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Hlavním cílem léčby karcinomu prsu zůstala i v roce 2021 individualizace léčby, která spočívá zejména v molekulární charakterizaci nemoci a je podkladem pro eskalaci či deeskalaci léčby. Na poli hormonálně dependentního (s pozitivitou estrogenového receptoru [estrogen receptor positive, ER+]) metastazujícího karcinomu prsu je klíčová detekce mutace v genu pro estrogenový receptor (ESR1), který je jedním z mechanismů rozvoje hormonální rezistence. Jeho časná detekce a/nebo cílení mají prognostický význam. V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 positive, HER2+) došlo v roce 2021 k prokázání účinku nových molekul, deklarujících význam trvalé anti-HER2 blokády v čase. Časný karcinom prsu podstupuje molekulární stanovení rizika relapsu. V případě ER+ subtypu je to zejména za pomoci genomických testů. V případě HER2+ nemoci by mohl mít molekulární subtyp, zdá se, prediktivní význam pro dosažení patologické kompletní remise. V léčbě časného triple negativního karcinomu prsu se objevují zejména eskalační léčebné režimy cílící na vysoce rizikové pacientky určené zatím pouze stadiem nemoci.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, eskalace/deeskalace léčby, individualizace léčby, klíčové studie v roce 2021

 

SUMMARY

The main goal of breast cancer treatment in 2021 remains the individualization of the treatment, which consists mainly in molecular characterization of the disease and is the basis for escalation or de-escalation of the treatment. In the field of hormone-dependent (estrogen receptor positive, ER+) metastatic breast cancer, detection of mutation in the estrogen receptor gene (ESR1), which is one of the mechanisms of hormone resistance development, is crucial. Its early detection and/or targeting is of prognostic importance. In the treatment of metastatic human epidermal growth factor receptor 2 positive (HER2+) breast cancer, the therapeutic effect of new molecules, declaring the importance of permanent anti-HER2 blockade over time, was published. Early breast cancer undergoes molecular determination of the risk of relapse. In the case of ER+ subtype, this is mainly done by genomic tests. In the case of HER2+ disease, the molecular subtype could seem to be of predictive importance for achieving pathological complete remission. In the treatment of triple negative breast cancer, escalation treatment regimens targeting high-risk patients identified so far only by the stage of the disease occur.

 

Key words

breast cancer, escalation/de-escalation of therapy, treatment individualization, key breast cancer trials in 2021

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM