Olaparib v terapii metastazujícího HR+/HER2- karcinomu prsu s germinální mutací v genu BRCA1 - kazuistika

04/2022

MUDr. Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Metastazující karcinom prsu je nadále nevyléčitelné onemocnění. U nádorů s negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2 negative, HER2-) a hormonálně pozitivních (hormone receptor positive, HR+) nádorů je v úvodu využívána hormonální léčba s léčbou cílenou, následně paliativní chemoterapie. U triple negativních nádorů je možno využít standardně chemoterapii, u určité podskupiny nádorů s expresí ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death ligand 1, PD-L1) imunoterapii. U nádorů s germinální mutací v genu BRCA1/2 je nově možné podat olaparib, u kterého byl účinek prokázán ve studii OlympiAD. Olaparib byl srovnáván se standardní chemoterapií a došlo k prodloužení doby do progrese onemocnění o 2,8 měsíce. Signifikantně prodlužuje přežití u pacientek nepředléčených chemoterapií pro metastazující onemocnění. Nejčastějším nežádoucím účinkem je anemie, následována leukopenií a neutropenií. Z nehematologické toxicity se vyskytuje nevolnost, zvracení a únava. Olaparib lze podat pouze u pacientek s HER2 negativními nádory, které nejsou předléčeny chemoterapií pro metastazující onemocnění. V České republice je zatím u pacientek s karcinomem prsu hrazen pouze v první linii léčby metastazujícího onemocnění.

 

Klíčová slova

metastazující karcinom prsu, HER2 negativní, olaparib

 

SUMMARY

Metastatic breast cancer remains an incurable disease. Endocrine therapy with targeted treatment, followed by palliative chemotherapy, is initially used for human epidermal growth factor receptor 2 negative (HER2-) and hormone receptor positive (HR+) tumors. For triple negative tumors, chemotherapy can be used as standard care. For a certain subgroup of tumors expressing programmed cell death ligand 1 (PD-L1), immunotherapy can be used. In tumors with a germline mutation in the BRCA1/2 gene, it is now possible to administer olaparib, which has been shown to be effective in the OlympiAD study. Olaparib was compared to standard chemotherapy and there was an increase in time to disease progression of 2.8 months. The most common side effects are anemia, followed by leukopenia and neutropenia. Non-hematological toxicity causes nausea, vomiting and fatigue. It can only be used in patients with HER2- tumors who have not been pretreated with chemotherapy for metastatic disease. In the Czech Republic, it is currently covered only in the first-line treatment of metastatic disease in breast cancer patients.

 

Key words

metastatic breast cancer, HER2 negative, Olaparib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM