Úvodník 04/2022

04/2022

 

Milé kolegyně a milí kolegové,

v letošním čtvrtém čísle časopisu Onkologická revue si Vám dovolujeme předložit vydání, které se prioritně věnuje problematice karcinomu prsu a vaječníků. Dvanáct článků přináší nejen novinky v léčbě všech základních subtypů karcinomu prsu, ale také tři zajímavé kazuistiky nemocných s pokročilým onemocněním, kde právě personalizovaný přístup na podkladě zjištěných molekulárních hereditárních či somatických alterací vedl u pacientek k dosažení klinického benefitu a zlepšení kvality života s „chronickou“ pokročilou onkologickou chorobou.

Moderní cílená léčba musí zpočátku vždy prokázat efektivitu v léčbě metastazujícího onemocnění, u jednotlivých podskupin karcinomu prsu máme více či méně systémových možností. V terapii časného HER2 pozitivního karcinomu prsu již dlouhodobě HER2 protilátky / konjugáty HER2 protilátky s cytostatikem zlepšují prognózu nemocných, v budoucnu budeme mít k dispozici také účinnou cílenou terapii, snižující pravděpodobnost návratu onemocnění u pacientek s HR pozitivním / HER2 negativním karcinomem prsu (inhibitor CDK4/6 abemaciclib) a u pacientek s vysoce rizikovým triple negativním karcinomem prsu (imunoterapie v neoadjuvanci).

Moderní onkologická léčba - to nejsou jen nové přípravky, ale také individualizace léčebné strategie (eskalace/deeskalace) na podkladě vyhodnocení rizika onemocnění jak v případě systémové léčby, tak při volbě chirurgického přístupu a indikací radioterapie. Možnost provádět genetické testování na přítomnost hereditárních alterací v hlavních predispozičních genech i vyšetření vzorku nádoru sekvenováním nové generace má v léčbě nemocných s nádory vaječníků i s karcinomem prsu stále větší význam.

Dále lze v časopise najít i malou ochutnávku problematiky karcinomu plic, kde jsme v posledních letech také svědky významného pokroku v terapii a zlepšení léčebných výsledků při použití moderních molekul a imunoterapie.

Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když napíši, že pro většinu z nás patří letní měsíce k nejoblíbenějšímu období celého roku. Samozřejmě, naše onkologická pracoviště nemají prázdniny, ale možnost dovolené a dlouhé letní dny vyzývají k setkávání s přáteli, k návštěvám letních kulturních akcí, k vlastním sportovním aktivitám nebo jen k příjemnému odpočinku s oblíbenou literaturou.

Pokud naleznete chuť strávit chvíli svého času s nejnovějším číslem Onkologické revue, s odbornými články našich erudovaných kolegyň a kolegů věnujících se léčbě karcinomu prsu, vaječníků i dalších diagnóz, budeme velmi rádi a potěšeni.

 

S přáním příjemného i rozmarného léta 2022,

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha