Aktuální možnosti léčby metastazujícího triple negativního karcinomu prsu

04/2022

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Nové možnosti léčby prognosticky nepříznivé skupiny pacientek s pokročilým inoperabilním/metastazujícím triple negativním karcinomem prsu (triple negative breast cancer, TNBC) zahrnují použití inhibitorů receptoru programované buněčné smrti 1 (programmed cell death protein 1, PD-1) / ligandu programované buněčné smrti 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) v kombinaci s chemoterapií u PD-L1 pozitivní populace a inhibitory poly(ADP-ribóza) polymerázy (PARP) u malé podskupiny nosiček zárodečných mutací v genech BRCA1/BRCA2. Významnou účinnost u předléčených nemocných s metastazujícím TNBC prokazují konjugáty protilátek s cytostatikem, např. sacituzumab govitecan, slibných výsledků v časné fázi klinického zkoušení dosahuje též datopotomab deruxtecan. Velmi účinný trastuzumab deruxtecan v léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) prokázal účinnost i v léčbě tzv. HER2-low karcinomů prsu.

 

Klíčová slova

metastazující triple negativní karcinom prsu, chemoterapie, imunoterapie s checkpoint inhibitory, PD-1/PD-L1, imunologicky zprostředkované nežádoucí účinky, germinální mutace BRCA1, BRCA2, konjugáty protilátky s cytostatikem

 

SUMMARY

New treatment options for negative prognostic group of patients with advanced triple negative breast cancer (TNBC) include the use of programmed cell death protein 1 (PD-1) / programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) inhibitor immunotherapy in combination with chemotherapy in PD-L1 positive populations and poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors (PARP) in a small subset of germline mutation carriers in BRCA1, BRCA2 genes. Conjugates of antibodies to cytostatics demonstrate significant efficacy in pretreated patients with metastatic TNBC sacituzumab govitecan and datopotomab deruxtecan also achieved promising results in early clinical trials. The very effective trastuzumab deruxtecan in the treatment of metastatic human epidermal growth factor receptor 2 positive (HER2-positive) breast cancer has also proven effective in the treatment of so-called HER2-low breast cancer.

 

Key words

metastatic triple negative breast cancer, chemotherapy, immunotherapy with checkpoint inhibitors, PD-1/PD-L1, immunologically mediated side effects, germinal mutations BRCA1, BRCA2, antibody-cytostatic conjugates

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM