Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Opálka Petr . Zobrazit všechny články

Postavení osimertinibu v léčbě nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem – kazuistiky

01/2024 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Osimertinib je tyrosinkinázovým inhibitorem třetí generace, vysoce účinný i v oblasti centrálního nervového systému, kde často nádory plic generalizují. Léčba je vyhrazena pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem s mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR). V současné době je hrazena u pacientů s pokročilým či generalizovaným onemocněním, ale i v adjuvanci po dobu tří let, kdy významně snižuje riziko vzniku relapsu nemoci.
 
CELÝ ČLÁNEK

Kolik linií léčby lze podat nemocnému s nemalobunečným plicním karcinomem – kazuistika

05/2023 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Léčba bronchogenního karcinomu se rok od roku obohacuje o nová léčiva, rozšiřuje se spektrum cílených léků na jednotlivé řídicí mutace, a tak i standardy léčby se dynamicky vyvíjejí. Naše kazuistika není nijak výjimečná ohledně vzácnosti genů či léčiv, ale je ukázkou odolnosti nemocného. Jeho touha žít a optimismus jistě napomohly tomu, že jsme jej léčili jednou linií za druhou, až jsme pomalu, ale jistě narazili na dno. Nemocný absolvoval sedm linií léčby a možná to není ještě konec.
CELÝ ČLÁNEK

Pembrolizumab: léčba u nemocných s osovými metastázami skeletu, po stabilizaci páteře – kazuistiky

05/2023 MUDr. Yelyzaveta Zhuber; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.; MUDr. Tereza Drbohlavová
Skeletální metastázy se v době diagnózy vyskytují až u 20-30 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (non-smah cell lung cancer, NSCLC); v průběhu onemocnění se vyvinou až u 60 % nemocných s NSCLC, až v polovině případů predilekčně postihují páteř. Ohrožují vybranou skupinu pacientů tzv. kostními příhodami, kdy v popředí jsou obtížně zvládnutelné bolesti, patologické fraktury, míšní komprese, neurologické deficity, hyperkalcemie. Celkově jsou zdrojem výrazné morbidity, značně zhoršují kvalitu života pacientů a jsou indikátorem horší prognózy s mediánem přežití 6-7 měsíců od stanovení diagnózy. Doposud není stanovena účinná léčba cílená na skeletální metastázy NSCLC. V této kazuistice prezentujeme dva pacienty s NSCLC a osovými metastázami skeletu po operační stabilizaci. Systémově byl u obou zvolen pembrolizumab, a přestože si byly zpočátku oba případy podobné, každý se vyvíjel jinak.
CELÝ ČLÁNEK

Nivolumab u nemocné s NSCLC: rotrahovaná, ale účinná léčba plná toxicit – kazuistika

05/2023 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Imunoterapie je dnes standardní součástí terapeutického algoritmu u nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem. Jde o velký léčebný posun vpřed a naději na dlouhodobé přežití nemocných. Daní za tuto léčbu bývá neobvyklé spektrum toxicit. Jejich výskyt není tak častý, jako bývá u cytostatické léčby, ale mnohdy je obtížněji podchytitelný a toxicity mohou být i závažné s nutností hospitalizace a ukončením imunoterapie. Jedním z léků této kategorie (imunoterapie) je nivolumab, který byl ve druhé linii léčby podán naší nemocné. Přestože léčbu doprovázely různé nežádoucí účinky, pacientka měla z léčby profit, a maximálně jsme se proto snažili ji ponechat na této účinné a moderní terapii.
CELÝ ČLÁNEK

Entrectinib a boj s toxicitami – kazuistika

05/2023 MUDr. Adéla Komancová; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Entrectinib a jeho toxicita v praxi u ROS1 pozitivního pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic byla vlastně naší první zkušeností s touto cílenou léčbou a rovnou i zkušeností s možnou formou nežádoucích účinků. Přestože entrectinib má výborná data léčebné odpovědi a přežití, je nutno myslet i na nežádoucí účinky a nemocné bedlivě sledovat. Někdy může být léčba vykoupena tou nejdražší daní.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba pembrolizumabem u nemocné s nemalobunečným karcinomem plic po absolvované fekální transplantaci – kazuistika

05/2023 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. ; MUDr. Michal Vočka, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
S příchodem imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic došlo k prodloužení života velké části nemocných. Pokud organismus nemocného reaguje na léčebné impulsy a podaří se probudit protinádorovou imunitu, je to úspěch. V praxi jsme ale svědkem situací, kdy se to přes veškerou snahu nedaří podle našich plánů a nemocný neprofituje z této léčby. Stále existuje mnoho otázek, proč tomu tak je. Jednou z teorií, proč určitá skupina pacientů má z léčby prospěch, a jiná nikoli, je složení střevního mikrobiomu. Naše kazuistika dokládá krásnou léčebnou odpověď u nemocné s adenokarcinomem, která podstoupila fekální transplantaci. A po roce od diagnózy začínáme být optimisty.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie malobuněčného karcinomu plic, šance na delší a kvalitní život – kazuistika

03/2023 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Novou nadějí na delší přežití je pro nemocné s malobuněčným karcinomem plic imunoterapie. Doposud byla podávána jen v rámci studií; rok 2022 se stal zlomovým. V komplexních onkologických centrech mají tito nemocní šanci na hrazenou léčbu durvalumabem (s podáváním chemoterapie). Naše kazuistika je zaměřena na vhodnost výběru pacientky pro tuto léčbu, neboť dlouhodobé zkušenosti mimo klinické studie jsou zatím malé.
CELÝ ČLÁNEK

Cílená léčba osimertinibem v adjuvantní léčbě nemocného s nemalobuněčným plicním karcinomem - kazuistika

01/2023 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Osimertinib patří mezi tyrosinkinázové inhibitory 3. generace, vysoce účinné i v oblasti centrálního nervového systému. Léčba je vyhrazena pro nemocné s pozitivní mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) u nemalobuněčného plicního karcinomu. V současné době je hrazena u nemocných s pokročilým či generalizovaným onemocněním, nicméně účinnost prokázal také v adjuvantní fázi, což dokládá naše kazuistika.
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v léčbě lokálně pokročilého neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistika

01/2023 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. ; MUDr. Tereza Drbohlavová
V současné době je téměř každý čtvrtý nemocný s nemalobuněčným plicním karcinomem v době stanovení diagnózy ve III. klinickém stadiu a bohužel častěji s nemožností radikální resekce.1 I přes kurativní standardní chemoterapii s radioterapií dochází u většiny nemocných k recidivě onemocnění. Imunoterapie durvalumabem se stala nadějí pro tyto nemocné, což dokládá naše kazuistika.
CELÝ ČLÁNEK

Život s tetraplicitou je boj

02/2021 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; MUDr. Bc. Petr Zůna; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Ferdinand Třebický; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Multiplicitní nádory nejsou v onkologii časté, nicméně jejich podíl se zvyšuje a je třeba jim věnovat pozornost. Náš nemocný s tetraplicitou (karcinom ledviny, karcinom hrtanu a dva bronchogenní karcinomy) je ukázkou boje a odhodlání. Přestože všechny tyto diagnózy jsou závažné a nemocný je od roku 2018 léčen mimo jiné pro generalizaci bronchogenního karcinomu do mozku, má chuť do života a nevzdává se. Prošel si operacemi, tracheostomií, gastrostomií, chemoterapií i radioterapiemi. V blízké době se budeme muset rozhodnout, kterou léčebnou cestou se vydat dále.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení alectinibu v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

04/2020 MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; MUDr. Bc. Petr Zůna; doc. MUDr. Norbert Pauk, CSc.
Problematika pacientů s pozitivní mutací v genu anaplastické lymfomové kinázy (ALK) je i přes malé procento těchto nemocných velmi diskutovaná. Alectinib prokázal ve studiích fáze III ALEX, J-ALEX i ALUR statisticky významné prodloužení doby bez progrese a výborný terapeutický i preventivní účinek v centrální nervové soustavě.1-3 V době sepsání článku je alectinib plně hrazen v první linii léčby i po selhání crizotinibu.4
CELÝ ČLÁNEK

Role pembrolizumabu v léčbě rekurentního maligního mezoteliomu pleury - kazuistika

06/2019 MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc.; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Maligní mezoteliom patří sice mezi méně často se vyskytující tumory, ale vzhledem ke krátké době celkového přežití a omezeným terapeutickým možnostem je obávaným nádorovým onemocněním. Uvedená kazuistika shrnuje postup diagnostiky a léčby pacienta s rozsáhlým maligním mezoteliomem. Dokumentuje pozdní výraznou odpověď na první linii standardní léčby, a zejména výrazný účinek pembrolizumabu po progresi v druhé linii terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Optimální postup v léčbě pokročilých ALK pozitivních a ROS1 pozitivních nemalobuněčných karcinomů plic

04/2019 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Bronchogenní karcinom plic patří k nejčastějším a také nejzhoubnějších onemocněním. V současnosti již máme rozdílné léčebné přístupy u nemalobuněčných plicních karcinomů nejen podle histologie, ale i na základě molekulárně genetických vlastností. Standardním postupem před zahájením léčby by mělo být vyšetření molekulárního profilu receptoru pro epidermální růstový faktor a detekce případných aktivačních mutací, detekce ALK (anaplastic lymphoma kinase) translokace u všech pacientů s non-skvamózní histologií ještě před zahájením léčby. Také je doporučováno vyšetření translokace ROS1 (ROS proto-oncogene 1) a exprese receptoru PD-L1 (programmed cell death 1 ligand 1). V případě, že zachytíme nemocného s ALK pozitivitou, zatím jediným hrazeným lékem v České republice je crizotinib, nicméně další, novější a účinnější léky jsou na dosah. V případě ROS1 pozitivních pacientů zatím žádný lék nemá v u nás úhradu, nicméně tak jako u ALK pozitivních pacientů, i zde můžeme požádat o výjimku cestou revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
CELÝ ČLÁNEK

Crizotinib v léčbě ALK-pozitivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

01/2019 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Plicní karcinom patří k nejčastějším a také nejzhoubnějších onemocněním. V současnosti již máme rozdílné léčebné přístupy u nemalobuněčných plicních karcinomů nejen podle histologie, ale i na základě molekulárně genetických vlastností. Standardem by mělo být vyšetření molekulárního profilu receptoru pro epidermální růstový faktor aktivačních mutací a ALK (anaplastic lymphoma kinase) translokace u všech pacientů s non-skvamózní histologií ještě před zahájením léčby. Crizotinib je tyrozinkinázový inhibitor směřující na translokaci genu ALK. Na základě studií Profile 1007 a Profile 1014 se v minulosti stal základem léčby pro ALK-pozitivní pacienty. Naše kazuistika je ukázkou dobré účinnosti crizotinibu ve druhé linii léčby nemocné s adenokarcinomem plic.
CELÝ ČLÁNEK