Nivolumab u nemocné s NSCLC: rotrahovaná, ale účinná léčba plná toxicit – kazuistika

05/2023

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie je dnes standardní součástí terapeutického algoritmu u nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem. Jde o velký léčebný posun vpřed a naději na dlouhodobé přežití nemocných. Daní za tuto léčbu bývá neobvyklé spektrum toxicit. Jejich výskyt není tak častý, jako bývá u cytostatické léčby, ale mnohdy je obtížněji podchytitelný a toxicity mohou být i závažné s nutností hospitalizace a ukončením imunoterapie. Jedním z léků této kategorie (imunoterapie) je nivolumab, který byl ve druhé linii léčby podán naší nemocné. Přestože léčbu doprovázely různé nežádoucí účinky, pacientka měla z léčby profit, a maximálně jsme se proto snažili ji ponechat na této účinné a moderní terapii.

 

KLíčová sLova

NSCLC, nivolumab, toxicita

 

SUMMARY

Immunotherapy is now a standard part of the therapeutic algorithm for patients with non-small cell lung cancer. It is a major therapeutic advance and offers hope for long-term survival. This treatment comes with its own unique set of toxicities. Their occurrence is not as frequent as with cytostatic therapy, but they are often more difficult to manage and can be severe, leading to the discontinuation of immunotherapy. One of the drugs in this category is nivolumab, which was administered to our patient as a second-line treatment. Although various side effects accompanied the treatment, the patient benefited, and we made every effort to maintain her on this effective, modern therapy.

 

Key words

NSCLC, nivolumab, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM