Pembrolizumab: léčba u nemocných s osovými metastázami skeletu, po stabilizaci páteře – kazuistiky

05/2023

MUDr. Yelyzaveta Zhuber1; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA1; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.1; MUDr. Tereza Drbohlavová2

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Skeletální metastázy se v době diagnózy vyskytují až u 20-30 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (non-smah cell lung cancer, NSCLC); v průběhu onemocnění se vyvinou až u 60 % nemocných s NSCLC, až v polovině případů predilekčně postihují páteř. Ohrožují vybranou skupinu pacientů tzv. kostními příhodami, kdy v popředí jsou obtížně zvládnutelné bolesti, patologické fraktury, míšní komprese, neurologické deficity, hyperkalcemie. Celkově jsou zdrojem výrazné morbidity, značně zhoršují kvalitu života pacientů a jsou indikátorem horší prognózy s mediánem přežití 6-7 měsíců od stanovení diagnózy. Doposud není stanovena účinná léčba cílená na skeletální metastázy NSCLC. V této kazuistice prezentujeme dva pacienty s NSCLC a osovými metastázami skeletu po operační stabilizaci. Systémově byl u obou zvolen pembrolizumab, a přestože si byly zpočátku oba případy podobné, každý se vyvíjel jinak.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, pembrolizumab, osové skeletální metastázy, stabilizace páteře

 

SUMMARY

Skeletal metastases are prevalent in 20-30 % of patients with non-smaii cell lung cancer (NSCLC) at the time of diagnosis, up to 60 % of patients will develop bone metastases - up to half of those are presenting with spine metastases. Selected demographic of patients is at great risk of developing skeletal related events, that include severe chronic pain, pathological fractures, spinal compression, neurologic deficit, hypercalcemia. They are a source of great morbidity and significantly worsen patients’ quality of life, with overall survival median of 6-7 months at the time of diagnosis. Here we are presenting two cases of patients with NSCLC with bone metastases, who underwent surgical spine stabilization, and were subsequently treated with pembrolizumab in the first line of treatment.

 

Key words

non-small cell lung cancer, pembrolizumab, axial skeletal metastases, spinal stabilization

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM