Cílená léčba osimertinibem v adjuvantní léčbě nemocného s nemalobuněčným plicním karcinomem - kazuistika

01/2023

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Osimertinib patří mezi tyrosinkinázové inhibitory 3. generace, vysoce účinné i v oblasti centrálního nervového systému. Léčba je vyhrazena pro nemocné s pozitivní mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) u nemalobuněčného plicního karcinomu. V současné době je hrazena u nemocných s pokročilým či generalizovaným onemocněním, nicméně účinnost prokázal také v adjuvantní fázi, což dokládá naše kazuistika.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný plicní karcinom, osimertinib, mutace EGFR

 

SUMMARY

Osimertinib belongs to the tyrosine kinase inhibitors of the 3rd generation, highly effective also in the area of the central nervous system. The treatment is reserved for patients with a positive mutation of the epidermal growth factor receptor (EGFR) in non-small cell lung cancer. It is currently reimbursed for patients with advanced or generalized disease, however, it also proved effective in the adjuvant phase, as evidenced by our case report.

 

Key words

non-small cell lung cancer, osimertinib, EGFR mutation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM