01/2023 Supplementum

 

Obsah čísla

 

Durvalumab v klinické praxi

Durvalumab in clinical practice

Andrea Müllerová, Ondřej Fischer

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Užití niraparibu v léčbě karcinomu ovaria

The use of niraparib in the treatment of ovarian cancer

Lukáš Dostálek

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Trastuzumab deruxtecan jako standard léčby 2. linie metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab deruxtecan as standard of care for second‑line treatment of metastatic HER2‑positive breast cancer

Petra Tesařová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Dlhodobé prežívanie pacientky s duplicitným BRCA1 pozitívnym karcinómom ovária a prsníka liečenej olaparibom

Long‑term survival of a patient with duplicated BRCA1 positive ovarian and breast cancer treated with olaparib

Zuzana Pribulová, Michaela Miškovičová

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Využití apalutamidu v rámci komplexní onkologické léčby pacienta s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty

The use of apalutamid in the complex oncological therapy of a patient with hormone‑sensitive prostate cancer

Lucia Tomková, Jana Katolická, Vladimír Červeňák

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Ropeginterferon alfa‑2b v terapii pravé polycytemie

Ropeginterferon alfa‑2b therapy of polycythemia vera

Natália Podstavková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Chronická myeloidní leukemie – potřebujeme ještě nové inhibitory tyrosinkináz?

Chronic myeloid leukemia – do we still need new tyrosine kinase inhibitors?

Petra Čičátková, Tomáš Horňák, Tomáš Jurček, Daniela Žáčková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

Relapsed primary central nervous system lymphoma treated with checkpoint inhibitor

Samuel Hricko, Andrea Janíková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Lenalidomid v léčbě relabujícího folikulárního lymfomu

Lenalidomide in treatment of relapsed follicular lymphoma

Miroslav Kopčík, Andrea Janíková

PŘEJÍT NA ČLÁNEK


Klasický Hodgkinův lymfom jako primární příčina rychle progredující multiorgánové dysfunkce s nutností použití modifikovaných léčebných protokolů

Classic Hodgkin lymphoma as the primary cause of the rapidly progressive multiple organ dysfunction syndrome and the necessity of using modified therapeutical protocols
Jozef Michalka

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

 

 

Doporučené články

Úvodník 01/2023 Supplementum

Supplementum 01/2023 Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
 
CELÝ ČLÁNEK

Durvalumab v klinické praxi

Supplementum 01/2023 MUDr. Andrea Mullerová; MUDr. Ondřej Fischer
Prezentuje kazuistiku pacientky s metachronní nádorovou duplicitou, která byla léčena durvalumabem v udržovací léčbě po konkomitantní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu plic. Současně nabízíme krátký přehled informací o této monoklonální protilátce, která nedávno získala úhradu též v léčbě malobuněčného karcinomu plic, a nabízí tak zlepšení prognózy nemocných v obou indikacích.
CELÝ ČLÁNEK

Užití niraparibu v léčbě karcinomu ovaria

Supplementum 01/2023 MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D.
Tato kazuistika popisuje případ pacientky s karcinomem ovaria, u které byla mimo operační léčby a chemoterapie užita i cílená léčba v podobě inhibitoru PARP (poly(ADP-ribóza)polymerázy) niraparibu. Pomocí této léčby bylo dosaženo uspokojivé stabilizace stavu recidivujícího onemocnění. Podmínkou k dosažení uspokojivého výsledku léčby však i nadále zůstává adekvátně provedený operační zákrok.
CELÝ ČLÁNEK

Trastuzumab deruxtecan jako standard léčby 2. linie metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Supplementum 01/2023 Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Zhruba 15 % nemocných s karcinomem prsu si každý rok vyslechne informaci o tom, že jejich nádor je HER2 pozitivní. Overexprese nebo amplifikace HER2 neu receptoru je známka horší prognózy nemoci, ale zároveň je také cílem pro anti-HER2 terapii, která proměnila zásadně osud těchto pacientů. Možnost využít v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu také konjugáty protilátky proti HER2 a cytostatika příznivě dopadá na osud nemocných s touto chorobou v metastatické fázi.
CELÝ ČLÁNEK

Dlhodobé prežívanie pacientky s duplicitným BRCA1 pozitívnym karcinómom ovária a prsníka liečenej olaparibom

Supplementum 01/2023 MUDr. Zuzana Pribulová; MUDr. Michaela Miškovičová, Ph.D.
Karcinóm prsníka a tumory ovárií patria medzi najčastejšie nádorové ochorenia v ženskej populácii. Podlá publikovaných údajov približne 5-10 % zo všetkých nádorových ochorení prsníka/ovárií patrí medzi tzv. hereditárne podmienené formy. Za hereditárny syndróm nádorov prsníka a ovárií je zodpovedná vo váčšine prípadov zárodočná mutácia v génoch BRCA1 a BRCA2.1 Historicky bola prognóza pacientov s pokročilým karcinómom ovária velmi nepriaznivá a minimálne posledná dekáda potvrdila jasný benefit PARP inhibítorov nielen u rekurentných ovariálnych karcinómov s mutáciou BRCA, ale aj ich využitie a pozitívne výsledky v prvej línii liečby. Aktuálne už máme pozitívne dlhodobé dáta z dvoch štúdií fázy III udržiavacej liečby olaparibom u pacientok s novo diagnostikovaným pokročilým karcinómom vaječníkov, ktoré boli prezentovane na ESMO 2022. V danej kazuistike prezentujeme prípad 50ročnej nosičky mutácie BRCA1 s duplicitnou malignitou - karcinómu prsníka v úvode ochorenia s neskoršie potvrdeným karcinómom ovária. Pacientka je aktuálne v liečbe PARP inhibítorom olaparibom takmer sedem rokov a je v kompletnej remisii ochorenia bez zaznamenanej vážnej toxicity. Danou kazuistikou chceme taktiež dokumentovať efektívnosť a bezpečnosť liečby.
CELÝ ČLÁNEK

Využití apalutamidu v rámci komplexní onkologické léčby pacienta s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty

Supplementum 01/2023 MUDr. Lucia Tomková; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Vladimír Červeňák
V naší kazuistice prezentujeme komplexní léčbu pacienta s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty s početnou diseminací do kostí. Pacient profituje z dvojkombinační terapie (androgen deprivační terapie + apalutamid), včetně podpůrné léčby denosumabem, s dobrou kvalitou života.
CELÝ ČLÁNEK

Ropeginterferon alfa-2b v terapii pravé polycytemie

Supplementum 01/2023 MUDr. Natália Podstavková
Ropeginterferon alfa-2b je v současnosti jako jediný z pegylovaných interferonů schválen a registrován v České republice pro terapii pacientů s pravou polycytemií bez symptomatické splenomegalie. Jeho účinnost a bezpečnost byla prokázaná v multicentrických randomizovaných studiích, kde byl srovnáván s terapií hydroxyureou. Jeho superiorita byla dále prokázána i v udržení hematokritu pod cílovou hodnotu 45 % ve skupině pacientů s pravou polycytemií nízkého rizika při srovnání se skupinou léčenou pouze antiagregační terapií v kombinaci s venepunkcemi. Tato kazuistika popisuje výbornou účinnost i snášenlivost terapie ropeginterferonem alfa-2b u pacienta s pravou polycytemií, která byla podána po předchozím nedostatečném účinku a intoleranci léčby pegylovaným interferonem alfa-2a.
CELÝ ČLÁNEK

Chronická myeloidní leukemie – potřebujeme ještě nové inhibitory tyrosinkináz?

Supplementum 01/2023 MUDr. Petra Čičátková; MUDr. Tomáš Horňák; Mgr. Tomáš Jurček, Ph.D.; doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Asciminib je nejnovějším zástupcem z portfolia inhibitorů tyrosinkináz určených k terapii chronické myeloidní leukemie. Působí unikátním mechanismem prostřednictvím vazby do myristoylové kapsy ABL1 s následnou změnou konformace kinázy BCR::ABL1 na neaktivní. Odlišný mechanismus účinku může představovat výhodu v případě nedostatečné účinnosti inhibitorů tyrosinkináz působících cestou ATP-vazebné domény, a také se očekává příznivý profil nežádoucích účinků. Níže je představen případ pacientky profitující z užívání asciminibu nejen ve smyslu dosažení hluboké molekulární odpovědi, ale také s dobrou kvalitou života.
CELÝ ČLÁNEK

Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

Supplementum 01/2023 MUDr. Samuel Hricko; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Primární CNS lymfom (PCNSL) je vzácnou formou B-non-hodgkinského lymfomu s výskytem v řádu jednotek procent nově diagnostikovaných lymfomů i nádorů CNS. Onemocnění je klinicky agresivní, s mediánem přežití bez zahájení léčby 3-7 měsíců, v případě efektivní a relativně intenzivní chemoimunoterapie lze ale vyléčit polovinu pacientů. Naopak relabující PCNSL představuje velký problém s velmi špatnou prognózou s mediánem přežití v řádu několika měsíců prakticky bez ohledu na podanou léčbu. Zde prezentujeme kazuistiku pacienta se dvěma časnými relapsy PCNSL, u kterého byla úspěšně použita v konsolidační léčbě anti-PD-LI monoklonální protilátka nivolumab.
CELÝ ČLÁNEK

Lenalidomid v léčbě relabujícího folikulárního lymfomu

Supplementum 01/2023 MUDr. Miroslav Kopčík; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Lenalidomid je imunomodulační lék, začal být používán v léčbě mnohočetného myelomu, následně lymfomu z plášťových buněk, nyní je již v kombinaci s rituximabem schválen pro léčbu relabovaného folikulárního lymfomu. Jeho protinádorová aktivita zahrnuje inhibici proliferace, zvýšení imunity zprostředkovanou T a NK buňkami, inhibici angiogeneze a produkci prozánětlivých cytokinů. U buněk folikulárního lymfomu zvyšuje v kombinaci s rituximabem cytotoxický efekt závislý na protilátkách.1 Na příkladě této kazuistiky chceme poukázat na jeho účinek při léčbě relabovaného a refrakterního folikulárního lymfomu.
CELÝ ČLÁNEK

Klasický Hodgkinův lymfom jako primární příčina rychle progredující multiorgánové dysfunkce s nutností použití modifikovaných léčebných protokolů

Supplementum 01/2023 MUDr. Jozef Michalka
Syndrom multiorgánové dysfunkce může být charakterizován jako kulminace excesivní generalizované imunitní, neuroendokrinní a zánětlivé reakce organismu na inzult, která postihuje minimálně dva orgánové systémy. A to i ty, které nebyly původním inzultem primárně postiženy.1 Vyskytuje se nejčastěji v souvislosti se sepsí, ale vzácně může být i projevem nádorového onemocnění. Klasický Hodgkinův lymfom je jedním z nejlépe léčitelných nádorů. V závislosti na věku, klinickém stadiu lymfomu a dalších rizikových faktorech může být vyléčeno až 90 % nemocných.2 V této kazuistice popisujeme nezvyklý průběh dlouho nepoznaného klasického Hodgkinova lymfomu, který byl asociován se syndromem aktivovaných makrofágů a vedl k bezprostředně život ohrožujícímu syndromu multiorgánové dysfunkce.
CELÝ ČLÁNEK