Chronická myeloidní leukemie – potřebujeme ještě nové inhibitory tyrosinkináz?

Supplementum 01/2023

MUDr. Petra Čičátková; MUDr. Tomáš Horňák; Mgr. Tomáš Jurček, Ph.D.; doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Asciminib je nejnovějším zástupcem z portfolia inhibitorů tyrosinkináz určených k terapii chronické myeloidní leukemie. Působí unikátním mechanismem prostřednictvím vazby do myristoylové kapsy ABL1 s následnou změnou konformace kinázy BCR::ABL1 na neaktivní. Odlišný mechanismus účinku může představovat výhodu v případě nedostatečné účinnosti inhibitorů tyrosinkináz působících cestou ATP-vazebné domény, a také se očekává příznivý profil nežádoucích účinků. Níže je představen případ pacientky profitující z užívání asciminibu nejen ve smyslu dosažení hluboké molekulární odpovědi, ale také s dobrou kvalitou života.

 

Klíčová slova

chronická myeloidní leukemie, inhibitory tyrosinkináz, asciminib

 

SUMMARY

Asciminib is the newest tyrosine kinase inhibitor used for chronic myeloid leukemia patients' therapy. Asciminib binds a myristoyl pocket of the BCR::ABL1, locking BCR::ABL1 into an inactive conformation. A different mechanism of action may be an advantage in the case of TKIs' acting via the ATP-binding domain failure, and a favorable side effect profile is expected. The following case report describes a chronic myeloid leukemia patient benefitting from the use of asciminib not only by means of achieving a deep molecular response but also of a good quality of life.

 

Key words

chronic myeloid leukemia, tyrosine kinase inhibitors, asciminib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM