Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Kopecký Jindřich . Zobrazit všechny články

Prohloubení léčebné odpovědi při léčbě avelumabem u metastazujícího uroteliálního karcinomu močového měchýře – kazuistika

02/2024 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Karcinom močového měchýře představuje významnou onkologickou výzvu kvůli své tendenci k metastazování a recidivám. Díky rozvoji v oblasti imunoterapie v současné době máme naději na zlepšení terapeutických výsledků pro metastazující onemocnění. Následující kazuistika poukazuje na přínos avelumabu v léčbě generalizovaného močového měchýře. Nabízí naději na prodloužení přežití a zlepšení kvality života pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba metastazujícího tumoru prsu pomocí ribociclibu v kombinaci s hormonální terapií – kazuistika

06/2023 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Léčba metastazujícího hormonálně dependentního nádoru prsu doznala v posledních letech významných proměn. K hormonální terapii, která je stále ve většině případů základním kamenem léčby, přibyla do kombinace cílená léčba v podobě inhibitoru cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6). V současné době máme k dispozici tři různé inhibitory CDK4/6. Následující kazuistika demonstruje terapeutický účinek kombinace inhibitoru aromatáz s ribociclibem, díky které bylo dosaženo dlouhodobého léčebného efektu.
CELÝ ČLÁNEK

Adjuvantní léčba maligního melanomu v praxi

03/2023 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Možnosti adjuvantní léčby maligního melanomu se v posledních letech významně rozšířily. Na základě výsledků klinických studií byla do praxe postupně zařazena jak imunoterapie zastoupená checkpoint inhibitory (pembrolizumab, nivolumab), tak u pacientů s prokázanou mutací v genu BRAF i cílená terapie (dabrafenib plus trametinib). Nicméně otázkou zůstává, jaký lék volit pro jakého pacienta. Následující článek shrnuje aktuální výsledky klinických studií a zamýšlí se nad některými praktickými otázkami z praxe.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinovaná terapie avelumab a axitinib u pacienta s renálním karcinomem v dobré prognostické skupině - kazuistika

03/2022 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Léčba generalizovaného renálního karcinomu doznala v poslední dekádě významný rozvoj. V současné době máme možnost použít cílenou terapii, imunoterapii nebo jejich kombinace. V případě pacientů v dobré prognostické skupině je v České republice nově možné použít kombinaci imunoterapie s cílenou terapií - avelumabu s axitinibem. Následující článek popisuje prvotní zkušenost s touto kombinovanou terapií v běžné klinické praxi.
CELÝ ČLÁNEK

Avelumab a jeho léčebné využití v uroonkologii

05/2021 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Imunoterapie se stala za poslední desetiletí pevnou součástí onkologické terapie. Léčba uroonkologických malignit není výjimkou. Postupně se v léčbě nádorů ledvin a močového měchýře etablovaly přípravky jako nivolumab, pembrolizumab či ipilimumab. Avelumab se stává další monoklonální protilátkou, která prokazuje svou účinnost u těchto nádorových onemocnění. A ačkoli by se mohlo říci, že se jedná pouze o jednu z dalších molekul, přináší avelumab nejen možnost širšího výběru účinné terapie, ale v případě uroteliálního karcinomu i nový způsob využití.
CELÝ ČLÁNEK

Cemiplimab v léčbě pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým kožním spinocelulárním karcinomem

05/2020 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Kožní spinocelulární karcinom (cutaneous squamous cell carcinoma, cSCC) patří svojí incidencí mezi nejčastější kožní nádory. Zásadní význam v léčbě cSCC má stále chirurgická intervence. Inoperabilní či metastazující cSCC patří svým výskytem mezi méně častá, avšak nevyléčitelná onemocnění. V systémové léčbě se používají jak cytostatické přípravky (nejčastěji cisplatina, 5-fluorouracil) a dále pak tyrosinkinázové inhibitory. I když je dosahováno těmito přípravky relativně dobré léčebné odpovědi, problematická zůstává jejich účinnost z dlouhodobého hlediska. Cemiplimab je dalším z řady imunitu modulujících léků, které cílí proti receptoru programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death protein 1, PD-1, CD279). Dosavadní výsledky mají nejen dobrou léčebnou odpověď, ale především si udržují dlouhodobou účinnost. Kvůli těmto vlastnostem se staly lékem první volby pro inoperabilní/metastazující onemocnění cSCC.
CELÝ ČLÁNEK

Prediktivní a prognostické faktory metastazujícího renálního karcinomu

04/2020 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Současné léčebné algoritmy metastazujícího renálního karcinomu jsou postaveny na sekvenčním použití léků. Je proto vhodné mít k dispozici před zahájením léčby prognostické i prediktivní markery, tak aby mohl být zvolen správný lék pro konkrétního pacienta s konkrétním typem nádoru ledvin. O potenciálních biomarkerech pojednává následující článek.
CELÝ ČLÁNEK

Metastazující karcinom ledviny aneb imunoterapie versus cílená terapie

03/2019 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
V poslední dekádě jsme svědky rozvoje léčby generalizovaného tumoru ledviny. Díky pochopení mechanismů patogeneze a dále rozvoje imunoterapie máme v současné době možnosti léčby, kdy lze dosáhnout i dlouhodobých odpovědí. Pokud je možnost výběru, v současné době není stále jednoznačné, kdy a který lék použít. Ne vždy máme k dispozici přímá srovnání léku. Z části je tato otázka v našich podmínkách uměle zjednodušena úhradovou vyhláškou. Následující článek se zamýšlí nad postavením, výhodami a nevýhodami imunoterapie a cílené terapie u renálního karcinomu.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti imunoterapie maligního melanomu

03/2018 MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček
Díky postupnému zlepšování porozumění komplexním interakcím mezi imunitním systémem a nádorem a současnému pochopení molekulárních interakcí mezi nádorovými buňkami a imunitním systémem na úrovni tzv. kontrolních bodů imunity (checkpoint inhibitory) došlo v posledních letech k renesanci imunoterapie jako léčebné modality v onkologii. Následující článek je zaměřen na současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě maligního melanomu a další možnosti jejich využití v blízké budoucnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Nežádoucí účinky spojené s imunoterapií

02/2017 MUDr. Aneta Kyllarová, MUDr. Ondřej Kubeček, MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Imunoterapie se od roku 2011 postupně stala součástí standardní léčby vybraných nádorových onemocnění. Rozšiřuje se nejen spektrum diagnóz léčených touto modalitou, ale současně narůstá i absolutní počet pacientů, kteří tuto léčbu podstupují. S nástupem imunoterapie jsme však vystaveni i novému spektru nežádoucích účinků, které mají odlišný charakter i průběh ve srovnání s konvenční terapií. Cílem tohoto článku je podat stručný a ucelený pohled o současných poznatcích týkajících se nežádoucích účinků imunoterapie a jejich managementu. Tento souhrn by měl poskytnout základní informace lékařům, kteří s těmito léky běžně nepřicházejí do kontaktu, aby byli s možnými nežádoucími účinky obeznámeni, mohli je předvídat a řešit nebo postiženého pacienta zavčas odeslat do příslušného klinického centra.
CELÝ ČLÁNEK

Nastala éra léčby generalizovaného maligního melanomu bez ipilimumabu?

04/2016 Jindřich Kopecký
Maligní melanom patří mezi nejzhoubnější nádory. V posledních letech se výrazně změnila léčba a přístup k pacientům s generalizovanou formou maligního melanomu. Průkopníkem nejenom v „moderní“ léčbě maligního melanomu, ale i vlajkovou lodí imunoterapie solidních nádorů byl ipilimumab. S rozvojem nových léků se může zdát, že role ipilimumabu v léčbě generalizovaného maligního melanomu je již okrajová. Následující kazuistika dokládá účinnost tohoto preparátů u pacienta po selhání léčby BRAF inhibitory a poukazuje na nutnost stanovení správné sekvence léčby a dále na nutnost získání prediktivních markerů, které by usnadnily výběr pacientů s maligním melanomem vhodných pro imunoterapii.
CELÝ ČLÁNEK