Úspěšná léčba metastazujícího tumoru prsu pomocí ribociclibu v kombinaci s hormonální terapií – kazuistika

06/2023

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Léčba metastazujícího hormonálně dependentního nádoru prsu doznala v posledních letech významných proměn. K hormonální terapii, která je stále ve většině případů základním kamenem léčby, přibyla do kombinace cílená léčba v podobě inhibitoru cyklin dependentní kinázy 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6). V současné době máme k dispozici tři různé inhibitory CDK4/6. Následující kazuistika demonstruje terapeutický účinek kombinace inhibitoru aromatáz s ribociclibem, díky které bylo dosaženo dlouhodobého léčebného efektu.

 

Klíčová slova

ribociclib, nádor prsu, inhibitor aromatáz, paliativní terapie

 

SUMMARY

Metastatic hormone-dependent breast cancer treatment has undergone significant changes in recent years. In addition to hormone therapy, which is still the cornerstone of treatment in most cases, targeted therapy in the form of a CDK4/6 inhibitor has been added to the combination. Currently, three different CDK4/6 inhibitors are available. The following case report demonstrates the therapeutic effect of combining an aromatase inhibitor with ribociclib, which achieved a long-lasting therapeutic effect.

 

Key words

ribociclib, breast cancer, aromatase inhibitor, palliative therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM