Nastala éra léčby generalizovaného maligního melanomu bez ipilimumabu?

04/2016

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK, Hradec Králové

 

SOUHRN

Maligní melanom patří mezi nejzhoubnější nádory. V posledních letech se výrazně změnila léčba a přístup k pacientům s generalizovanou formou maligního melanomu. Průkopníkem nejenom v „moderní“ léčbě maligního melanomu, ale i vlajkovou lodí imunoterapie solidních nádorů byl ipilimumab. S rozvojem nových léků se může zdát, že role ipilimumabu v léčbě generalizovaného maligního melanomu je již okrajová. Následující kazuistika dokládá účinnost tohoto preparátů u pacienta po selhání léčby BRAF inhibitory a poukazuje na nutnost stanovení správné sekvence léčby a dále na nutnost získání prediktivních markerů, které by usnadnily výběr pacientů s maligním melanomem vhodných pro imunoterapii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

melanom, ipilimumab, BRAF inhibitor, imunoterapie

 

SUMMARY

Metastatic malignant melanoma belongs to cancers with high mortality. In recent years, there have been significant changes in treatment possibilities and in approach to patients with generalized disease. One of the first „modern” drugs, as well as the flagship for immunotherapy of solid tumors, was ipilimumab. However, with the development of new drugs, it may seem that there is no more place for ipilimumab in the treatment of melanoma. The following case report demonstrates the effectiveness of the drug in patient after failure of BRAF inhibitors, and highlights the need to determine the best sequence of treatment and the necessity of obtaining predictive markers that would facilitate the selection of patients with malignant melanoma suitable for immunotherapy.

 

KEY WORDS

melanoma, ipilimumab, BRAF inhibitor, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM