Prohloubení léčebné odpovědi při léčbě avelumabem u metastazujícího uroteliálního karcinomu močového měchýře – kazuistika

02/2024

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Karcinom močového měchýře představuje významnou onkologickou výzvu kvůli své tendenci k metastazování a recidivám. Díky rozvoji v oblasti imunoterapie v současné době máme naději na zlepšení terapeutických výsledků pro metastazující onemocnění. Následující kazuistika poukazuje na přínos avelumabu v léčbě generalizovaného močového měchýře. Nabízí naději na prodloužení přežití a zlepšení kvality života pacientů.

 

Klíčová slova

avelumab, nádor močového měchýře, imunoterapie, uroteliální karcinom, PD-L1 monoklonální protilátka

 

SUMMARY

Bladder cancer represents a significant oncological challenge due to its tendency to metastasize and recur. With advances in immunotherapy, we now have hope for improved therapeutic outcomes for metastatic disease. The following case report highlights the benefit of avelumab in the treatment of generalized bladder cancer. It offers hope for prolonged survival and improved quality of life for patients.

 

Key words

avelumab, bladder cancer, immunotherapy, urothelial carcinoma, PD-L1 monoclonal antibody

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM