Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Lakomý Radek . Zobrazit všechny články

Jaký je současný pohled na léčbu nádorů ledvin?

02/2023 Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Eva Koláriková
Současná systémová léčba pacientů s renálním karcinomem může být rozdělená do dvou skupin. V první je novinkou možnost podání adjuvantní léčby (pembrolizumab), v druhé skupině je pak léčba paliativní, kde v rámci první, ale i ve vyšších liniích nacházíme poměrně velké možnosti terapie kombinací moderních přípravků, či jejich monoterapii. Dlužno podotknout, že se, podobně jako u jiných onkologických diagnóz, liší terapeutické možnosti schválené Evropskou lékovou agenturou od léčby, která je hrazená plátcem zdravotní péče v České republice. V tomto přehledu se budeme zabývat především léčbou adjuvantní a terapií určenou hlavně do první linie léčby pacientů s metastazujícím renálním karcinomem.
CELÝ ČLÁNEK

Přínos kombinace imunoterapie a cílené léčby pro metastazující renální karcinom

02/2022 Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Kombinace imunoterapie ať již s jinou moderní imunoterapií, či cílenou léčbou přinesly změnu v prognóze pacientů s metastazujícím renálním karcinomem. Při jejich použití se významně prodloužilo přežití bez progrese onemocnění, celkové přežití a zvýšily se počty léčebných odpovědí. V Evropě je možné použít řadu kombinací imunoterapie a cílené léčby nebo kombinace samotné moderní imunoterapie. Bohužel v České republice není situace s úhradou ze zdravotního pojištění zdaleka tak příznivá jako v jiných částech Evropy, a léčebné možnosti jsou proto poněkud omezené. V tomto přehledovém článku se budeme věnovat aktuálním výsledkům studií zkoumajících výše uvedené kombinace léčiv.
CELÝ ČLÁNEK

Kombinovaná imunoterapie a tyrosinkinázové inhibitory s imunoterapií u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

04/2020 MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Léčba pacientů s metastazujícím renálním karcinomem je stále paliativní. V poslední době však máme k dispozici výsledky několika studií kombinujících moderní léčbu imunoterapií, kde jsme svědky výrazného prodloužení doby do progrese onemocnění a celkového přežití ve srovnání s tyrosinkinázovými inhibitory (TKI); totéž platí i pro počty celkových léčebných odpovědí. Nesmíme zapomenout, že pokud dojde k léčebné odpovědi na imunoterapií, je často dlouhodobá (opět ve srovnání s TKI), což je akcentováno především u kompletních remisí. V níže uvedeném přehledu budeme prezentovat aktuální výsledky tří studií kombinujících moderní imunoterapii s TKI či kombinaci protilátky proti receptoru programované buněčné smrti 1 (anti-PD-1) s inhibitorem cytotoxického antigenu 4 asociovaného s T lymfocyty (anti-CTLA-4).
CELÝ ČLÁNEK

Pokroky v adjuvantní léčbě high-risk BRAF mutovaného maligního melanomu

05/2019 MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Chirurgický výkon má kurativní potenciál u většiny pacientů s časným melanomem. Prognóza pacientů s vysoce rizikovým primárním melanomem nebo postižením spádových uzlin zůstává špatná. Vliv adjuvantního interferonu alfa na celkové přežití u této skupiny pacientů je velmi omezený. Nedávno publikované výsledky randomizovaných klinických studií III. fáze s imunoterapií - anti-PD-1 protilátky (nivolumab, pembrolizumab) a cílenou léčbou (dabrafenib + trametinib) jsou velmi slibné. Tyto nové léčebné modality jsou schopny významně snížit počet rekurencí. Nicméně je před námi plno nevyřešených otázek. Především nevíme, která léčba je lepší u BRAF mutovaného melanomu, zda cílená léčba, nebo imunoterapie. Pro přesnější výběr opravdu rizikových pacientů a volbu optimální léčebné metody potřebujeme znát spolehlivé biomarkery nádorové progrese a prognózy. Důležitou roli při rozhodování bude hrát profil nežádoucích účinků léčby a preference pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Kazuistika pacienta s fatální komplikací po první sérii nivolumabu

03/2019 Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Pacienti s diseminovaným maligním melanomem měli v minulosti velmi špatnou prognózu, chemoterapie byla vždy paliativní a jen málo účinná. Změnu v léčebných výsledcích přinesla imunoterapie checkpoint inhibitory, například anti-PD-1 protilátkou nivolumabem. Při použití kombinace anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátek je pravděpodobnost pětiletého přežití přibližně 50 %. Použití checkpoint inhibitorů přineslo však i riziko vzniku imunitně podmíněných nežádoucích účinků, které mohou být fatální. V uvedené kazuistice přinášíme případ pacienta s metastazujícím renálním karcinomem, u kterého se již po první dávce nivolumabu rozvinul Guillainův-Barrého syndrom. I přes maximální imunosupresivní terapii, plazmaferézy a intenzivní podpůrnou terapii však pacient na tuto komplikaci zemřel. Neobvyklá je na našem případu doba nástupu této neurologické komplikace, první příznaky začaly již po pěti dnech od prvního podání.
CELÝ ČLÁNEK

Indikace imunoterapie u renálního karcinomu a dalších urologických malignit

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Imunoterapie checkpoint inhibitory pacientů s diseminovaným renálním karcinomem se již stala standardní léčebnou možností a jednoznačně prodloužila celkové přežívání těchto pacientů. Velmi nadějné se zdají výsledky studií fáze I, kde se kombinuje imunoterapie s cílenou léčbou, můžeme pozorovat jak vysoké počty léčebných odpovědí, tak i prodloužení času do progrese onemocnění a celkového přežití. Uvidíme, zda bude podobných výsledků dosaženo i ve studiích fáze III. Taktéž u nádorů močového měchýře a močových cest přináší imunoterapie velmi nadějné výsledky v prodloužení přežití, obzvláště u pacientů, kteří dosáhli léčebné odpovědi. Ukazuje se, že v budoucnu bude nutné u těchto pacientů léčených checkpoint inhibitory sjednotit metodiky stanovení exprese PD-L1, která má prediktivní a prognostickou hodnotu. Navíc bylo prokázáno, že vyšetření kombinace exprese PD-L1 a mutačního loadu nádoru umožňuje lepší odhad léčebné odpovědi na imunoterapii pacientů s nádory močového měchýře. Najít dostatečně validní prediktory této nákladné terapie bude nutností. V tomto přehledu uvedeme aktuální výsledky studií zkoumajících účinnost a bezpečnost checkpoint inhibitorů u zhoubných nádorů ledvin a močových cest.
CELÝ ČLÁNEK

Vývoj checkpoint inhibitorů a jejich klinické využití

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Pokrok v protinádorové imunoterapii je v posledních deseti letech pozoruhodný. Koncept blokády kontrolních bodů imunitní odpovědi (tzv. checkpointů) pomocí monoklonálních protilátek (checkpoint inhibitorů) otevřel novou cestu v léčbě nádorů. Checkpoint inhibitory obnovují a zesilují protinádorovou aktivitu cytotoxických T lymfocytů. Jejich účinnost a přijatelná toxicita byla prokázána v řadě klinických studií. Checkpoint inhibitory jsou dnes schváleny k léčbě řady malignit a u ostatních běží intenzivní výzkum. Stále však neznáme odpovědi na řadu klíčových otázek. Více než cokoliv jiného naléhavě potřebujeme spolehlivé prediktivní biomarkery účinnosti a toxicity. Poté budeme schopni lépe vybírat vhodné pacienty k léčbě. Imunoterapie je právem považována za pátý pilíř protinádorové léčby, vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a cílené léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Cabozantinib v léčbě renálního karcinomu

05/2017 MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Diseminovaný renální karcinom je onemocnění nevyléčitelné. V rámci druhé linie paliativní léčby můžeme nyní nejčastěji standardně využít everolimus či axitinib. Průlomem v léčbě v druhé linii jsou výsledky studií 3. fáze (studie METEOR - cabozantinib a studie CHECKMATE 025 - nivolumab). Nivolumab prodloužil při srovnání s everolimem celkové přežití, doba do progrese byla stejná, cabozantinib však při srovnání s everolimem prodloužil jak dobu do progrese onemocnění, tak i celkové přežití. Cabozantinib je perorální inhibitor mnoha receptorových tyrozinkináz. Na rozdíl od jiných běžně užívaných multityrozinkinázových inhibitorů, které se používají u pacientů s renálním karcinomem, inhibuje i kinázy proteinů MET a AXL. Tyto jsou zvýšeně exprimovány u pacientů po léčbě sunitinibem a též u pacientů ve špatné prognostické skupině. V uvedeném přehledu se budeme věnovat právě cabozantinibu - mechanismu jeho účinku, charakteristice léčiva a aktuálním výsledkům studií.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie maligního melanomu

02/2017 MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Diseminovaný či lokálně pokročilý inoperabilní maligní melanom stále patří mezi nevyléčitelná onemocnění. Terapii v této fázi choroby považujeme za paliativní, i když pokroky v terapeutických možnostech přinesly signifikantní prodloužení jak doby do progrese onemocnění, tak i celkového přežití. Léčbu diseminovaného maligního melanomu můžeme rozdělit do tří velkých skupin podle mechanismu účinku jednotlivých léčiv. Do první skupiny řadíme takzvané checkpoint inhibitory - inhibitory anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) a inhibitory receptoru PD-1 (programmed death 1) nebo jeho ligandu PD-L1. Ve druhé skupině pak nacházíme inhibitory BRAF a MEK. Do poslední skupiny přípravků používaných u maligního melanomu patří chemoterapeutická léčiva. V uvedeném přehledu se soustředíme na zástupce první skupiny, a to především s ohledem na aktuální výsledky studií.
CELÝ ČLÁNEK

Nivolumab v léčbě pokročilého maligního melanomu – kasuistika

12/2016 MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Cílená léčba a moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory změnila prognózu pacientů s pokročilým maligním melanomem. Zvláště výsledky imunoterapie a její potenciál pro dlouhodobou kontrolu onemocnění jsou více než povzbuzující. Dnes již standardně používaný
ipilimumab začíná být nahrazován účinnějšími a méně toxickými protilátkami proti PD‑1. Nivolumab prokázal svoji vysokou účinnost jak u nově diagnostikovaných, tak u velmi předléčených pacientů. Následující kasuistika pacientky s diseminovaným melanomem ukazuje úspěch nivolumabu po selhání cílené léčby, dacarbazinu a ipilimumabu.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším veku

01/2016 Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Tomáš Büchler
V současné době máme standardně pro pacienty s diseminovaným renálním karcinomem k dispozici sedm léčebných preparátů. V první linii léčby se jedná o sunitinib, pazopanib, temsirolimus, bevacizumab s interferonem alfa a sorafe­nib. V druhé a vyšší linii pak standardně užíváme everolimus, axitinib a opět v určitých případech sorafenib. Ve vyspě­lých zemích dochází ke stárnutí populace, proto se setkáváme s narůstajícím věkem našich pacientů. Starší pacienti pak mají často i neonkologická onemocnění, pro která užívají řadu léků. Na druhou stranu by vyšší věk pacienta sám o sobě neměl být překážkou k podání cílené terapie. Hlavním cílem tohoto článku je přehled dostupných dat o cílené léčbě starších pacientů s diseminovaným renálním karcinomem.
CELÝ ČLÁNEK